ADIYAMAN HÜRRİYET İLKOKULU 3-F SINIFI WEB SİTESİ
  Türkçe testi - 502 soru
 
SORULAR
 1)
. "-dan, -den" eki, aşağıdakilerin hangisin­de cümleye "ayrılma" anlamı katmıştır?
A)   Sudan bahanelerle işi aksatmayın.
B) Çocuklar okuldan az önce geldi.
C) Kanaryaya telden bir kafes aldılar.
D) Burada sazlardan sal yapıyorlardı.
 
 
 2)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çi­zili sözcük ismin -i durumunda değildir?
A. Kitabı masanın üstünde unutmuş.
B. Sınıfı havalandırmayı unutmayınız?
C.          Kalemi kaybolduğu için üzülmüş.
D.          Tavukları yakalamaya çalışıyor.
 
 
 
 3)
Aşağıdaki ifadelerden hangisi dü­şünceler ve olaylar arasında se-bep-sonuç ilişkileri kurmaz?
A)çünkü
C) bu nedenle
 
B) özellikle D) bu yüzden
 
 
 4)
"Ben edebiyatı ve şiiri severim.
...... askerlikle ilgili eserleri oku-
rum."
Atatürk'ün öldüğü haberi bütün kente yayılmıştı. Ankara başımıza
çökmüş...................... oldu.
Mermer kırıklarını almaya git-
tiğimizde ......................... Atatürk'ü
görürdük.
Cümlelerdeki boşluklara sırasıyla hangi seçenekteki kelimelerin geti­rilmesi uygun olur?
A)   özellikle - gibi - çoğu zaman
B) çünkü - kadar - ara sıra
C) özellikle - kadar - çoğu zaman
D) bazen - gibi - hiçbir zaman
 
 
 
 5)
Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi bakımından farklıdır?
A)   zor - güç
B) sevimli - şirin
C) çekingen - sosyal
D) eleştiri - tenkit
 
 
 
 6)
Araba ormanda hızla ilerliyordu. Gecenin karanlığında arabanın ışıkları ortalığı bir meşale gibi ay­dınlatıyordu. Ormanda yaşayan haydutların bu ışıl ışıl arabayı gör­memeleri imkânsızdı. Böyle parıl­dayan bir arabayı soymamaları için hiçbir neden yoktu. "Altın! Altın var! Altın!" diye haykırarak arabayı dört bir yandan kuşattılar. Yukarıda verilen paragrafta tırnak işareti hangi amaçla kullanılmıştır?
A)   Özel olarak belirtilmek istenen sözleri göstermek
B) Satır başına alınan konuşmaları göstermek
C) Özel adlara getirilen ekleri ayırmak
D) Seslenme ve hitap sözlerinden sonra kullanmak
 
 
 
 7)
"Seni de kadroya dahil etmeyi düşünü­yorum." cümlesinde altı çizili sözcüğün kullanılış amacına benzer bir kullanım aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
A)   Hayatta ödünç vermeyeceğiniz tek
değer dürüstlüktür.
B)   Okulda bayağı hareketli bir gün ya­şandı.
C)   Elmayı da yemelisin canım.
D) Yumurtada bol protein varmış.
 
 
 
 8)
Aşağıdakilerden hangisi deyim değil-dir?
A. Kulağı çınlamak B. Deniz tutmak
C. Kulaç atmak            D. Göz atmak
 
 
 
 9)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti kullanılmalıdır?
A.         Ayhanlar gelmedi mi?
B.          Öğretmenimiz, Merveyi çok sevdi.
C.        Türkçe zengin bir dildir.
D.        Nagihan bizimle gelmek istemiyor.
 
 
 
 10)
13.        Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "olası­lık" sözcüğünün eş anlamlısı vardır?
 
A.           Bugün yağmur yağma ihtimali yok.
B.            Yarın belki ben de sizinle gelirim.
C.    Bunu tahmin etmeliydim.
Bu durumda sen gelemi yorsun.
 
 
 11)
"Uç yurdumuzun çevrelidir tarafı
I      II                       III IV
denizlerle" V
Yukarıdaki sözcüklerle anlamlı bir cümle oluşturduğumuzda sıralama aşağıdaki­lerden hangisi gibi olmalıdır?
A.            I-III-II-V-IV
B.             II-I-IV-V-III
C.           II-IV-V-I-III
D.           I-II-IV-V-III
 
 
 
 12)
8.       Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangi­si anlam ilişkisi bakımından diğer­lerinden farklıdır?
 
A)   evren - dünya
B) gök - sema
C) bahtiyar - mutlu
D) yaşam - hayat
 
 
 
 13)
"Göre" kelimesi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapmıştır?
A) Kendime göre bîr elbise bulamadım.
B)   Hava düne göre daha sıcaktı.
C)   Söylendiğine göre askerlik kısalacak.
D) Çalıştığına göre araba bozuk değil.
 
 
 
 14)
9.       "Zengin bir adam varmış. Huzur­suz, sinirli, cimri bir zenginmiş. Hiç­bir kimseye iyilik etmez, hiçbir yok­sula bir kuruş vermezmiş." cümle-lerindeki altı çizili kelimelerin zıt an­lamlıları hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir?
 
A)   fakir - sinirsiz - zengin
B)   varlıklı - sakin - zengin
C)   fakir - sakin - cömert
D)   cimri - sinirsiz -cömert
 
 
 
 15)
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde fark­lı bir hâl eki kullanılmıştır?
A) Çantada C) Kitapta
B) Gençlerde D) İnsana
 
 
 
 16)
Aşağıda cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
 
A) Atatürkün üzerinde siyah bir elbise vardı.
B) Fabrikaya beş işçi daha alıcaklar.
C) Annem de babam da çok kitap okur.
D)        Dünde burada mı çalıştın?
 
 
 
 17)
Aşağıdakilerden hangisinde tırnak işa­reti doğru kullanılmıştır?
A.   Annem "Kapıyı iyice kilitle." dedi.
B.   "Annem kapıyı iyice kilitle" dedi.
C. Annem "Kapıyı iyice kilitle dedi."
D.      Annem kapıyı "İyice" kilitle dedi.
 
 
 
 18)
Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde zıt (karşıt) anlamlı sözcükler birlikte kullanıl­mamıştır?
A.          Alçak yerde yatma sel alır, yüksek yerde yatma yel alır.
B.           Akıllı, köprü arayıncaya dek deli su­yu geçer.
C.         Gençliğin kıymeti ihtiyarlıkta bilinir.
D.         İyi dost kara günde belli olur.
 
 
 
 19)
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş
seslisi vardır?
A. ocak                 B. tel
C. mor    D. yorgan
 
 
 
 20)
Spor ( ) en önemli etkinlik alanla­rından biridir ()
Binanın 1 () inci katında spor salonu var.
Yukarıdaki cümlelerde parantezle belirtilen yerlere hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) (,) (•) (') C) (;) (,) (•)
B) (,) (!) (•) D) (,) (•) (!)
 
 
 
 
 21)
Dişlerimizin çürümesini önlemenin en iyi yolu onları düzenli olarak fır­çalamaktır. Fırçalamayı önemsemezsek dişleri­miz çürür. Diş çürümesi­ne dişlerimiz üzerinde bulunan bakteriler neden olur. Bakteriler asit üreterek dişlerimize zarar verir. Bak­teriler, asit üretimini dişlerimiz üzerinde kalan yiyecek ve şeker atıkları sayesin­de yaparlar. Asit, dişlerimizin mine taba­kasının çürümesine neden olur. Mine ta-bakısının erimesi dişlerimizin çürüdüğü anlamına gelir. Diş çürümesi ilerlediğin­de dentin tabakasına geçer. Dentin ta­bakası çürüdüğünde, sıcak ve soğuk yi­yecekler yediğimizde dişlerimizde du­yarlılık hissederiz.
(İlk beş soruyu paragrafa göre cevaplayınız.)
1.        Paragraftan aşağıdakilerden hangi­si çıkarılamaz?
 
A) Diş çürümesine, dişlerimiz üze­rindeki bakteriler neden olur.
B) Bakteriler, asit üretimini dişlerimiz üzerinde kalan şeker ve yemek atıkları sayesinde yapar.
C) Bakterilerin asit üretmesine ne­den olduğu için şekerli yiyecek­lerden uzak durulmalıdır.
D) Mine tabakasının erimesi dişleri­mizin çürüdüğü anlamına gelir.
2.        Paragrafın konusu aşağıdakiler­den hangisidir?
A) diş çürümesi B) diş temizliği C) diş beyazlığı     D) diş ağrıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a ç
 
O
.a E o
N
©
Paragrafta aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
A) Dişlerimizin çürümesini önleme­nin yolu nedir?
B) Dişlerimizin çürümesine neden olan nedir?
C) Asit, niçin dişlerimize zarar verir?
Dişlerimiz çürüdüğünde ne yap­mamız gerekir?
4.        Paragrafta aşağıdakilerden hangi­sinin örneği vardır?
 
A)   Sebep-sonuç ilişkisi kuran ifade
B) Özetleyen ve sonuç bildiren ifade
C) Farklı düşünmeye yönlendiren ifade
D) Önem belirten ifade
5.        Paragrafta aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
 
A) Dentin tabakası çürürse ne olur?
B) Diş çürümesi ilerlediğinde ne olur?
C) Mine tabakasının çürümesi ne anlama gelir?
D) Çürük, dentin tabakasında daha da ilerleyince ne olur?
 
 
 
 22)
17.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde alt çizili sözcüğün yazımında yanlışlıl yoktur?
 
A)    Kipriğin ok gibi.
B)    Bu ders çok eylenceliymiş.
C)     Başarılı olacağıma inanıyorum.
D)    Perşenbe sinemaya gideceğiz.
 
 
 
 23)
Atatürk'e göre fikri hür, vicdanı hür, yeni nesil-ler ulusal eğitimle ye­tiştirilebilir. Ulusal eğiti­min yöntemi, çağdaş eğitim ve bilimin vardı­ğı en son bulgulara gö­re saptanmalıdır.
(İlk iki soruyu yukarıdaki metne göre ce­vaplayınız.)
1.       Paragrafa göre "fikri hür, vicdanı hür" nesiller yetiştirmenin yolu ne­dir?
A) ulusal eğitim    B) eğitim bilimi C) çağdaş eğitim D) ezbersiz eğitim
2.       Paragraftaki altı çizili kelimelerin eş anlamlıları sırasıyla hangi seçe­nekte verilmiştir?
 
A)   akıl - özgür - gençler
B) düşünce - özgür - kuşaklar
C) düşünce - özgür - gençler
D) zekâ - özgür - kuşaklar
 
 
 
 24)
. "Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan..."
cümlesinin sonuna niçin üç nokta (...) konmuştur?
A) Cümle tamamlanmadığı için
B) Kötü bir sözden kaçınmak için
Daha sonra açıktama yapılacağı için
D) Sözün alıntı olduğunu belirtmek için
 
 
 
 25)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde heye­can söz konusu değildir?
A.           Sınava girecek gibi kalbim çarpıyor.
B.            Acaba beni nasıl karşılayacaklar?
C.          İçeri girince herkesi çok şaşırttım.
D.          Okula yeni başlayan çocuklar gibi­yim.
 
 
 
 26)
Aşağıdaki ay adlarından hangisi eş ses­lidir?
A.           ocak
B.            temmuz
C.          mart
D.          mayıs
 
 
 
 27)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül doğru yerde kullanılmıştır?
A)   Damlaya, damlaya göl olur.
B)   Öğretmen, tahtaya yazmaya başladı.
C)   Gide, gele yorgun düştü.
D) Harıl, harıl ders çalışıyor.
 
 
 
 28)
"göz" sözcüğüne aşağıdaki eklerden hangisi getirilirse, "göze takılan araç" anlamına gelen sözcük meydana gelir?
A. -lik                  B. -ci
C. -siz                  D. -li
 
 
 
 29)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çi­zili sözcük isimdir?
A- Pazardan yirmi yumurta almış.
B- Bu saatte açık dükkân bulamayız?
C- Beni tatlı uykumdan uyandırdın.
D- Köyde iki gün kalmışlar.
 
 
 
 30)
" Öğretmenimiz kimin hangi görevi ala­cağını söyledi( ) Şiir okuyacaklar() şakı söyleyecekleri ) oyunda rol alacaklar belirlendi()
Yukarıdaki cümlede () le belirtilen yerle­re sırayla aşağıdaki noktalama işaretle­rinden hangisi gelmelidir?
A.          (.) (,) (:) (,) '
B.           (.)(,)(,)(...)
C.         (:)(,)(,)(.)
D.         (:)(,)(,)(...)
 
 
 
 31)
"Bu olay onun kafasını allak bullak etti." cümlesindeki "allak bullak" sözü yerine aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir?
A -aşağı yukarı
B- param parça
C- dümdüz
D- karmakarışık
 
 
 
 32)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eyle­min gerçekleşmesi şarta bağlı değildir?
A- Yağmur yağmazsa gideceğiz.
B - Nedense bu çevreye çabuk alıştın.
C- Başarılı olursa üst sınıfa geçebilir. D- Yaramazlık yapmazsan yine geliriz.
 
 
 
 33)
Yangına karşı hangi önlemlerin nasıl alınacağını bilmemek ve bu konuda yeterli eğitimden geç­memek yangının önemli nedenle-rindendir. Elek-
trikli aletlerin doğru kullanımını bilme­mek, soba ve kalorifer sistemlerini yanlış yerleştirmek, tavan arasına ve çatıya kolay tutuşabilecek eşyalar koymak yangını davet eder. Yangının oluşumunu önlemek ve oluşan bir yan­gının söndürülmesini bilmek eğitim ve
bilgilenmeden geçer. ..........  yangını
önlemeyi öğrenmek kadar yangını söndürmede ilk müdahaleleri de öğ­renmek gerekir.
(İlk dört soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız.)
 
 
1. Yangına davet çıkaran sebepler nelerdir? Yazınız.
3. Yangının söndürülmesini bilmek ve oluşumunu engellemek için aşağıda-kilerden hangisi yapılmalıdır?
A)   Bu konuda yeterli bilgilendirme ve eğitim almak
B) Yangın olduğunda hemen ora­dan kaçmak
C) Değerli eşyaları kurtarmaya ça­lışmak
D) Evde sürekli yangın tüpü bulun­durmak
 
 
 
4.   I.Beni konuşmak için kürsüye da­vet ettiler.
II.Terliyken soğuk su içmek hastalığı davet eder.
             III. Sizi sessiz olmaya davet ediyo-e rum.
IV. Akşam dedemler bizi yemeğe da­vet ediyorlar.
"davet etmek" deyimi kaç numaralı cümlede metinde kullanıldığı an­lamdadır?
 
A) I       B) II       C) III       D) IV
 
 
 
 34)
"İçin" kelimesi aşağıdaki cümlelerin han­gisinde neden - sonuç ilişkisi kurmuştur?
A;. Eve geç kaldığım için babam kızdı.
Bu elbise senin için çok büyük.
Çi Her sabah mutlaka süt için.
Buraya senin için geldik.
 
 
 
 35)
"Sinemadaki film biraz sonra başlaya-
cak; ...... yetişirim."
Yukarıdaki cümlede noktalı yerlere aşa­ğıdaki sözcüklerden hangisi gelirse uy­gun olur?
A. ile              B. fakat
C. belki          D. çünkü
 
 
 
 36)
"Ayırmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "farklı davranmamak, fark gözetmemek" anlamında kullanılmıştır?
A) Meyvelerin en güzellerini kendine ayır­dı.
Bı Biraz gecikeceğim, yemekten bana da
ayırın.
C) Öğrencilerimin hepsini severim, onları birbirinden ayırmam.
D) Çatı katındaki odayı sana ayırdık.
 
 
 
 37)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ki"nin yazılışı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A.      Öyle mutluyduki; gözleri parlıyordu.
B.       O kadar doydum ki daha yiyemem.
C.     Gömleğindeki leke çıkmamış.
D.     Duydum ki buradan gidiyormuş.
 
 
 
 38)
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi türemiş­tir?
A. patates        B. yumurta
C. sıcak         D. karlı
 
 
 
 39)
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi "Her yönünü öğrenmediğin işe gi­rişme" anlamına gelir?
A)   Dibi görünmeyen sudan geçme.
B) Güvenme dayına, ekmek al ya­nına.
C) Kurt dumanlı havayı sever.
D) Ağaçtan maşa olmaz.
 
 
 
 40)
. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çi­zili sözcüğün aldığı ek diğerlerinden farklıdır?
A.         Dayımlar bu evi yeni aldılar.
B.          Bugün canlı varlıkları işleyeceğiz.
C.        Gece sabaha kadar kar yağdı.
D.        Beni okuldan babam alacak.
 
 
 
 41)
Akşamüzeri arkadaşlarımla birlikte or­mandaki kaynaktan su doldurmaya gitmiştik. Hava iyice kararmıştı.
Durup havayı kokladık. Bu, bir duman kokuşuydu. Nefes almakta zorlanıyorduk. Az sonra gökyüzüne doğru uzanan ilk ateşi t gördük. Biraz ilerimizde, kuru otlar alev alev yanıyordu. Köylüler kovalarla su getirip yan­gını söndürmeye çalışıyordu.
Sonunda birkaç itfaiye aracının sesi gel­di. Koşan insanlar, yanıp sönen ışıklar görü­nüyordu. Yangın bütün hızıyla devam edi­yor, her yeri yakıp kavuruyordu.
Sevinç KUŞOĞLU (Mavi Tüylü Balerinler)
(İlk 5 soruyu metne göre cevaplayınız.)
1 ■ Yukarıdaki metnin konusu, aşağıdakiler-den hangisidir?
A.         Orman yangını
B.          Doğayı korumanın önemi
C.        Ormanda gezen çocuklar
D.        Yangını söndürme çabaları
 
2.          Yangın ne zaman başlamıştır?
 
A.          öğle saatlerinde
B.           gece yarısı
C.         sabahleyin
D.           akşamüzeri
3.          Yangına ilk müdahaleyi aşağ.dakiler-den hangisi yapmıştır?
 
A.          çocuklar
B.           itfaiye
C.         köylüler
D.         helikopterler
Çocuklar, yangını ilk olarak nasıl hisset­mişler?
A.         Gökyüzüne uzanan ateşi görmüşler.
B.          Havayı koklayıp duman kokusu al­mışlar.
C.        Ellerinde su kovaları taşıyan köylüle­ri görmüşler.
D.        İtfaiye aracının sesini duymuşlar.
 
"Bu yemek harika olmuş." cümlesinde beğeni duygusu vardır. Aynı duygu, aşağıdaki cümlelerden hangisinde var­dır?
A.        Bu resmi sen beğendin mi?
B.         Arkadaşın senden daha başarılıymış.
C.       Yeni elbisen sana çok yakışmış.
D.       Dün gece eğlenceli bir davete katıl­dım.
 
 
 
 42)
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş seslisi yoktur?
A.          tuz
B.           kaz
C.         el
D.         burun
 
 
 
 
 43)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ne" sözcüğü cümleye soru anlamı katmıştır?
A- Elbisen ne kadar güzel
B- Ne yapacağına karar verememiş
C- Bunu ne amaçla söyledin
D- Ne güzel şarkı söylüyorsun
 
 
 
 44)
Aşağıdakilerden hangisinde eş sesli söz­cükler bir arada kullanılmıştır?
A.       Olanları eğrisiyle doğrusuyla oturup konuşmalıyız.
B.        Hep bir arada iyi kötü geçinip gidi­yoruz.
C.      Gurbet elde, başı ellerinin arasında düşünüp duruyordu
D.      Yanakları elma gibi al, dudakları kır­mızıydı.
 
 
 
 45)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlığın sayısını bildiren bir sözcük yoktur?
A) Sınıfta ikinci sırada oturuyorum
B) Bir zamanlar Karagöz oynatılırdı.
C) Çocuk yarım ekmeği kendisi yedi.
D) Bize birer kitap hediye ettiler.
 
 
 
 46)
Deprem, yer kabuğunun titriyormuş gibi sarsılmasıdır. Evinizin önünden geçen yüklü bir kamyon pencere camlarını sar­sar ama bu deprem değildir. Çünkü dep­remin nedenleri yerin üstünde değil yerin içinde, derinlerindedir. Depremlerin çe­şitli sebepleri vardır.
Yeraltı sularının oynaması ile meydana gelmiş büyük boşlukların tavanları üstteki yüke dayanamayarak çökebilir. Bu olay, depreme sebep olur. Çankırı dolaylarında bu tür depremlere rastlanır.
Bazen de yer kabuğunun içinde eri­miş bir hâlde bulunan maddeler yer de­ğiştirir. Alttan veya yandan gelen basınç­la, kaya katları kırılır ya da kıvrılır. Böyle bir olay da depreme neden olur. Yeryüzü­nün oldukça geniş kesimleri sarsılır.
Bir yanardağ püskürmeye başlama­dan önce veya püskürürken de deprem olur. Bu çeşit depremler, daha geniş alanlarda duyulur. Japonya'daki deprem­lerin çoğu böyle volkanik depremlerdir.
En tehlikeli depremler ise yer kabu­ğunun kırılmasından ya da önceleri kırıl­mış bu yerin oynamasından oluşan dep­remlerdir.
Ferruh SANIR (Türkçemi İlerletiyorum) Emin Özdemir (İlk altı soruyu metne göre cevaplayınız.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o ç
 
O
n E
D N
©
1. Metinde aşağıdakilerden hangisi­ne değinilmemiştir?
A)   Depremin ne olduğuna
B) Depremin nasıl oluştuğuna
C) En tehlikeli depremin ne tür dep­rem olduğuna
D) Deprem için alınması gereken önlemlere
 
 
 
Aşağıdakilerden hangisi depremin sebeplerinden biri değildir?
A)   Yeraltı sularının oynaması ile mey­dana gelen büyük boşlukların çökmesi
B) Yer kabuğunun içinde erimiş bir hâlde bulunan maddelerin yer değiştirmesi sonucu alttan veya üstten basınçla kaya katlarının kırılması veya kıvrılması
C) Yer kabuğunun kırılması ya da önceleri kırılmış bir yerin oyna­ması
D) Yeraltındaki sıcak suların toprağı eritmesi
 
 
 
3. Metne göre, deprem nedir?
A)   Yer kabuğunun titriyormuş gibi sarsılmasıdır.
B)   Yeraltındaki suların oynamasıdır.
C)   Yer kabuğun içindeki bazı mad­delerin erimesidir.
D)   Yanardağ püskürmesidir.
4.        En tehlikeli depremler hangileridir?
 
A) Volkanik depremler
B) Yer kabuğunun içindeki bazı maddelerin erimesi sonucu ka­ya katmalarının basınçla kırıl­ması ya da kıvrılmasıyla oluşan depremler
C) Yer kabuğunun kırılması veya önceleri kırılmış bu yerin oyna-masıyla oluşan depremler
D) Yeraltı sularının oynaması ile mey­dana gelen boşlukların çökmesi sonucu oluşan depremler
5.        Metne en uygun başlık aşağıdaki-lerden hangisi olur?
a c
d
n
A)   Depremi Yaşadım
B)   Niçin Deprem Oluyor?
C)   Depremler Önlenebilir mi?
D)   Deprem Nelere Yol Açar?
 
6.       Metinde, aşağıdaki sorulardan e hangisinin cevabı yoktur? ^
 
A) Dünyada en şiddetli ve yıkıcı dep­remler nerede görülmektedir?
B) Deprem nedir?
C) En tehlikeli depremler hangi tür depremlerdir?
D) Çankırı dolaylarında hangi tür depremlere rastlanmaktadır?
 
 
 
 47)
"Duyu organlarımızla algılayabileceği­miz varlıkların isimleri, somut isimler-dir."
Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi somut isimdir?
A.          akıl
B.           ışık
C.         sevgi
D.         ülkü
 
 
 
 48)
Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir parag­rafın ilk cümlesi olur?
A) Evden biri yolculuğa çıkarsa, ortalığın hemen süpürülmesi gerektiğine inanı­lırmış.
8) Süpürge onlar için tıpkı bir binek hay­vanı gibidir.
C) Eğer eve gelen konuğa süpürge de-ğerse tükürmek gerekirmiş.
D) Süpürgeyle ilgili çeşitli inanışlar vardır.
 
 
 
 49)
"Sokağın köşesinde dönerci dükkânı vardı." cümlesinde hangi sözcüğün an­lamı aldığı ek nedeniyle değişmiştir?
A.        sokağın
B.         köşesinde
C.       dönerci
D.       dükkânı
 
 
 
 50)
Aşağıdaki deyimlerden hangisinin anla­mı diğerlerinden farklıdır?
A.      Baltayı taşa vurmak
B.              Çamur atmak
C.            Pot kırmak
D.            Çam devirmek
 
 
 
 51)
"Yeleleri alevden al bir ata binmiş." di­zesi kaç hece, kaç sözcükten oluşmuştur?
a.            13 hece 6 sözcük
b.          12 hece 6 sözcük
c.            13 hece 5 sözcük
d.          12 hece 5 sözcük
 
 
 
 52)
"Mutlu" sözcüğünün eş anlamlısı aşağı­dakilerden hangisidir?
A.           rahat
B.           sağlıklı
C.          kibar
D.          mesut
 
 
 
 53)
Atlasımızı elimize alalım. Asya kıtasının bu­lunduğu sayfayı açalım. Asya'nın batısın­da Türkiye'yi küçük şekilde göreceksiniz. Şimdi de Avrupa kıtasının bulunduğu say­fayı açalım. Avrupa'nın doğusunda bulu­nan Türkiye, yine küçük bir şekilde çizilmiş­tir. Bir de dünya haritasına bakalım. Türki­ye'nin daha da küçük gösterildiğini göre­ceksiniz. Neden ülkemizin aynı büyüklükte çizilmediğini düşünelim. Haritalara baktığı­mızda hepsinin altında rakamlar vardır. Bir yer, bu rakamlarda verilen küçültme oran­larına göre büyük veya küçük çizilir. İşte bu küçültme derecesine ölçek denir.
Paragraf, hangi soruya cevap olarak ya­zılmıştır?
A) Atlasta neler vardır?
B) Türkiye, konumu itibariyle nerededir?
C) Haritada ölçek nedir?
D) Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan ülke hangisidir?
 
 
 
 54)
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir % yazım yanlışı vardır?
 
A) Aliler bugün bize geleceklermiş.
B) 30 Nisan 1996'da doğmuş.
C)   Yılmaz'ın resmi çok güzel olmuş.
D) Yazın ingilizce öğreneceğim.
 
 
 
 55)
11.   Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "ki"nin yazımında bir yanlışlık ya­pılmıştır?
 
A)   İyi ki Hasan amca görmedi.
B)   Bahçede ki topu kim alacak?
C) Baktım ki ortalıkta kimsecikler kalmamış.
D)   Evdeki kanepelerden birini tamir ettirelim.
 
 
 
 56)
"Yatmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılma­mıştır?
A)Hastalanan Ayşe, üç gün yattı.
B) Bu yaz da tatile çıkma işi yattı.
C) Ahmet Usta, yıllarca bu fırının depo­sunda yattı.
D)Silah sesini duyan askerler yere yattı.
 
 
 
 57)
Bütün anneleri düşündüm tek tek, Sensin benim için güzel örnek. Seni dinleyerek, seni görerek Nasıl yüceldiğimin farkında mısın?
 
ve 11. soruları şiire göre cevaplayınız.)
Yukarıdaki dörtlükte anlatılmak istenen ana duygu aşağıdakilerden hangisidir?
A.          Çocuğun annesine olan özlemi
B.           Çocuğun büyüme isteği
C.         Annelerin çocuğun yetişmesindeki önemi
D.         Çocuğun annesine olan saygısı
 
Şiirde geçen "yücelmek" sözcüğü hangi anlamda kullanılmıştır?
A.           Kendisini beğenmek
B.            Çok değerli hâle gelmek
C.          Gelişmek
D.          Büyümek
 
 
 
 58)
7.        "Artık Allah emanetini istediği daki­ka alsın; mezarım bizim bayrağı­mız altında olacak ya..." Yukarıdaki cümle bir metnin son cümlesidir.
Bu cümleden hareketle metinle ilgi­li aşağıdaki tahminlerden hangisi tutarsız olur?
A)   Metinde düşman işgali gören bir insanın başından geçen olaylar anlatılmaktadır.
B) Düşman işgalini yaşayan kişi, işgalden kurtulmuştur.
C) İşgali yaşayan kişi, işgalden kur­tulamamıştır.
D) İşgali yaşayan kişi, işgalden çok güçlük çekerek kurtulmuştur.
 
 
 
 59)
Dün gece yolculuk ettim düşümde, Düz ovada dörtnal saldım atımı. Ben, ömrümde ata binmeyen insan, Dolaştım göğün yedi katını.
7. Yukarıdaki dörtlüğün düz yazıya kurallı cümlelerle çevrilmiş biçimi hangi seçenekte verilmiştir?
A)   Yolculuk ettim dün gece düşüm­de. Atımı, düz ovada dörtnal sal­dım. Ben, ömrümde ata binme­yen insan, dolaştım göğün yedi katını.
B) Dün gece düşümde yolculuk et­tim. Atımı düz ovada saldım dörtnala. Ben ömrümde ata bin­meyen insan dolaştım göğün yedi katını.
C) Dün düşümde gece yolculuk ettim. Düz ovada dörtnal saldıatımı. enömrümde ata binmeyen insan, göğün yedi katını dolaştım.
D) Dün gece düşümde yolculuk ettim. Atımı düz ovada dörtnal saldım. Ben, ömrümde ata binme­yen insan, göğün yedi katını do­laştım.
 
 
 
 60)
Aşağıdaki eylemlerden hangisi farklı bir kişi tarafından gerçekleştirilmiştir?
 
A) Sordum. B) Kırdı.
C) Dinledim.D) Aldım.
 
 
 
 61)
Aşağıdakilerden hangisi görme duygusu ile ilgili değildir?
A) ışıl ışıl                  B) şırıl şırıl
C) pırıl pırıl               D) parıl parıl
 
 
 
 62)
Hangisi olumlu cümledir?
A.           Çorbaya hiç tuz katmamış.
B.            Evleri anlattığı kadar güzel değil.
C.          Bu olayın sonu kötü bitecek
D.          Bu koşullarda sana güven veremeyiz.
 
 
 
 63)
Aşağıdakilerden hangisi özetleyen, e sonuç bildiren ifadelerden biri değildir?
A)   kısacası
B) özetle
C) tanımlayacak olursak
D) sonuç olarak
 
 
 
 64)
Söylediklerimi niçin din­lemiyorsunuz çocuklar?
Öğretmenin sorusunu sebep-sonuç ilişkisi­ne göre hangi şekilde gmmimMmM^
Canımız çok sıkıldığı için.
Bj Pencereye kuşun konması yüzünden.
C) Kuş, dikkatimizi dağıttığından.
Di Kuşun ne tuhaf renkleri var.
 
 
 
 65)
8.        "Ah, ne yapacağım şimdi! Hiç böy­le geç kalmamıştı." cümlelerinde aşağıdaki duygulardan hangisi hâkimdir?
A) endişe C) pişmanlık
B) şaşkınlık D) kızgınlık
 
 
 
 66)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcük ile tanımı birlikte verilmiştir?
a.            Çığ tehlikesine karşı dağın eteklerin­deki otelleri boşalttık.
b.          Günlerce süren sağanak yağmurlar­dan sonra caddelerden sel gibi sular aktı.
c.            Gördüklerimden sonra, bir kıvılcımın büyük bir yangına dönüşebileceğine inandım.
d.          Depremden sonra tsunami denen dev dalgalar sahilleri yuttu.
 
 
 
 67)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "de" farklı bir görevde kullanılmıştır?
A.       Hakanlar evde bizi bekli yormuş.
B.        Canan'da hiç para kalmamış.
C.      Mert'te çok güzel kitaplar var.
D.      Toplantıya annem de gelecek.
 
 
 
 68)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işareti yanlış kullanılmıştır?
A)   Bu sıcak havada dışarı çıkılır mı?
B)   Bu soruları ne zaman çözeceksin?
C)   Kiminle konuşacağımı şaşırdım?
D) Kitaplarımı acaba nereye koydum?
 
 
 
 69)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ki", iki cümleyi birbirine bağlamak için kul­lanılmıştır?
A.       Sizin okulunuz bizimki kadar büyük değil.
B.        Sokaktaki çocukların gürültüsü rahat­sız ediciydi.
C.      Öyle çok yağmur yağdı ki dışarıya çıkamadık.
D.      Dün geceki kadar eğlenmemiştim.
 
 
 
 70)
Güvercinin biri ulu bir hurma ağacına yuva yapmıştı. Hayvancağız yavrular yavru-lamaz tilki hemen başına bitti.
- Ya yavrularını aşağı at, ya ağaca tır­manıp hepsini yok edeceğim, diyordu.
Güvercin korkudan yavrularını aşağıya atıyor, tilki de onları yiyordu.
Güvercin yine yavrulamış, korku içinde tilkiyi bekliyordu. Oradan geçen leylek, gü­vercine neden kederli olduğunu sordu. Gü-jvercin olanı biteni anlattı. Leylek de ona bir akıl verdi.
"Kelile ve Dimne 'den " (Kısaltılmıştır.)
 
(1, 2 ve 3. soruları metne göre cevaplayınız.)
 
Leyleğin verdiği akıl, aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A.    Yavrularının   yerine başkalarının yavrularını yemesini önerirsin.
B.           Yavrularını attıktan sonra seni de ye­mesini istersin.
C.         Yavrularının yerine yiyecek vermeyi önerirsin.
D.         Yavruları atmamasını, çıkabilirse til­kinin çıkmasını söylersin.
 
Yukarıdaki metne en uygun başlık aşağı dakilerden hangisi olabilir?
A.           Güvercin, Tilki ve Leylek
B.            Bilge Leylek
C.          Kurnaz Tilki ve Güvercin
D.          Leylek ve Güvercin Yavruları
Yukarıdaki metinde hangi duygulardan söz edilmiştir?
A.           korku - sevinç
B.            korku - üzüntü
C.          merak-özlem
D.          üzüntü - şaşkınlık
 
 
 
 71)
Aşağıdakilerden hangisi topluluk ismi değildir?
A.          orman
B.           aile
C.         meclis
D.         ağaç
 
 
 
 72)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt an­lamlı sözcükler bir arada kullanılmamış-tır?
 
A.        Öğrencilerin çoğu servisle geliyor.
B.         Gece gündüz seni sayıkladı.
C.       Gençler, yaşlılara yardımcı olmalıdır.
D.       O uzun saçlarını çok kısa kestirmiş.
 
 
 
 73)
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "Aralarında bir tatsızlık çıkmaması için sesini çıkarmadı." cümlesinde altı çizili sözcükle aynı ekleri alan bir sözcük bu­lunmaktadır?
A.        Güçlükle doğrulup kapıya yöneldi.
B.         Karamsar bir ruh hâli içindeydi.
C.       Güneşsiz günlerden hoşlanmıyorum.
D.       Çiçek susuzluktan boynunu büktü.
 
 
 
 74)
"Bakmak" sözcüğü aşağıdaki cümlele­rin hangisinde "Her yere baktım, araba­nın anahtarını bulamadım." cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?
A} Çöp işlerine belediye bakar.
B) Ağacın tepesinden sahile baktık.
C) İlaç için bütün eczanelere baktım
D)İki kardeşe tezyeleri bakıyor.
 
 
 
 75)
"Bu soruları benden gayrı çözecek biri var mı?" cümlesinde altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) önce                         B) sonra
C) başka                       D) ayrı
 
 
 
 76)
"yoktur-büyük-sağlıktan-zenginlik" kelimeleriyle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda ilk ve son kelime hangileri olur?
A)   sağlıktan - yoktur
B) sağlıktan - zenginlik
C) büyük - yoktur
D) zenginlik - yoktur
 
 
 
 77)
16. "Artık" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir anlamda kullanıl­mıştır?
 
A)   Seninle artık konuşmayacağım.
B)   Yemek artıklarını değerlendirmeliyiz.
C)    Kâğıt artıklarını kumbarasına attık.
D)   Pil artıkları çevreye zarar verir.
 
 
 
 78)
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi topluluk anlamı vermez?
A.          demet
B.           küme
C.         rüzgâr
D.         deste
 
 
 
 79)
Aşağıdakilerden hangisinde "ki"nin ya­zımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A.   Resimde ki adam deden mi?
B.   O kadar şaşırdı ki ağzı açık kaldı.
C. Masadaki kitabı bana verir misin?
D.      Yerdeki çanta senin mi?
 
 
 
 80)
"Dikmek" kelimesi hangi cümlede gerçek anlamının dışında kullanıl­mıştır?
A)   Kedi, yavru kuşa göz dikmişti.
B)   Limon fidesini bahçeye diktiler.
C)   Çiçeği saksıya diktim.
D)   Bayrak direğini yeni yerine dik-| tiler.
 
 
 
 81)
 
Bilgisayar ekranındaki yazıya göre. Türk milletinin çok eski ve zengin bir dile sahip olduğunu nereden anlıyoruz?
A) Türk Dil Kurumunun çalışmalarından
B) Ulusal kültürümüzün zenginliğinden
C) Kuşaklar arasındaki bağın çok kuv­vetli olmasından
D) Türk Tarih Kurumunun üstün gayretle­rinden
 
 
 
 82)
ucuz - alçak - acı
Yukarıdaki sözcüklerin zıt anlamlıları hangi seçenekte doğru olarak verilmiş­tir?
A.           indirimli - uzak - tatlı
B.            fazla - yukarı - ekşi
C.          pahalı - yüksek - tuzlu
D.          pahalı - yüksek - tatlı
 
 
 
 83)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-lar, -ler" eki, eklendiği sözcüğe çoğul anlamı katmamıştır?
At Annemleri okulun önünde bekledik.
B) Öğretmen, başarılı öğrencileri kutladı.
C) Çocuklar, oyunla yaşama hazırlanır.
D) Otobüs bekleyen yolcular ile görüş­tük.
 
 
 
 84)
 Nasrettin Hoca, oğlunu yanına almış, eşekle pazara gidiyormuş. Yoldan ge­çenlerin her biri bir söz söylüyormuş. Resimdeki adamlar, Nasrettin Ho-ca'ya ne söylüyor olabilirler?
A)   Çocuğun da ne kadar saygılı!
B) Ayıptır, koca adam eşeğe kendi binmiş, çocuğu yürütüyor!
C) Hoca'm, eşeğin ne güzelmiş. Pa­zara satmaya mı gidiyorsun?
D) Hoca! Sarığın düşecek, dikkat et.
 
 
 
 85)
15. "İki arkadaş hep birlikte oynardı." cümle­sindeki birlikte sözcüğünün eş anlam­lısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) yalnız                B) beraber
C) ikisi                   D) tek başına
 
 
 
 86)
Aşağıdaki cümlelerden hangisi duygusal öğeler içerir?
A)   Ülkenin birinde Sülün adlı bir kız varmış.
B) Sülün kız, kimseyi incitmezmiş.
C) Günün birinde Sülün kız, baba­sını kaybedince çok üzülmüş.
D) Ana kız çalışmaya başlamışlar.
 
 
 
 87)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "bak­mak" kelimesi "aramak" anlamında kulla­nılmıştır?
A) Yaşlı teyze gelip geçenlere bakıyor.
B) Babam, çoraplarını kaybetti, ona ba­kıyor.
C) Acil servise gelen hastalara kim bakı­yor?
D) Kitabımı bitirince maça bakacağız.
 
 
 
 88)
2.       Aşağıdaki cümlelerden hangisinde £ kullanılan deyim, cümleye uygun düşmez?
 
A) Öğretmen ders anlatırken ben hayallere dalıp gitmişim.
B) Tam bu sırada yoldan geçen bi­rine gözlerim takıldı.
C)Tek başıma oturmaktan canım sıkılmıştı.
D)Annem beni görünce heyecan­lanmış, gözlerinin feri sönmüştü.
 
 
 
 89)
11.      Aşağıdaki sözcük gruplarından hangisi­nin sonuna nokta koymak yanlış olur?
 
A.    Arkadaşıma mektup yazarken
B.           Okulda yıl sonu sergisi açmalıyız
C.    Yarın sabah geleceğini söylemiştin
Sokaktaki kedilere süt verdi
 
 
 90)
Bir düşünceyi, duyguyu, haberi, olayı tam olarak anlatan sözcük di­zisine "cümle" denir.
Açıklamaya göre aşağıdakılerden hangi­si bir cümledir?
A) Bu kitap çok güzeldi.
8) Masanın üstündeki vazo.
C) Bahçedeki sarı çiçekler.
D) Yeni bir elbise.
 
 
 
 91)
"Bilgili, dengeli kişi, bir konuda karar vermek ve eyleme geçmek için acele et­mez; uzun uzun düşünür." anlamına ge­len atasözü asağıdakilerden hangisidir?
A.          Derin su yavaş akar.
B.           Acele işe şeytan karışır.
C.         Deniz kenarında dalga eksik olmaz.
D.         Dert gezmiş, derman beraber gezmiş.
 
 
 
 92)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı anlama gelen sözcüklerin bir arada kul­lanılmasından kaynaklanan anlatım bo­zukluğu yoktur?
a.            Kocaeli depreminde büyük bir yer sarsıntısı olmuş.
b.          Semtimizdeki yangında epeyce ka­yıp ve yitik verdik.
c.            Trabzon'da meydana gelen toprak kayması can ve mal kaybına yol açtı.
d.           Çocukluğumda yaşadığım sel ve su baskınını unutamıyorum.
 
 
 
 93)
Bu iş taş çatlasa iki günde biter." cümlesinde altı çizili bölüm hangi anlamda kullanılmıştır?
A) olsa olsa C) en fazla
B) her an D) nihayet
 
 
 
 94)
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kişi­den kişiye değişen bir yargı vardır?
A.          Hafta sonu bisikletimle gezdim.
B.           Son yıllarda izlediğim en iyi filmdi.
C.         Yaz tatilini Antalya'da geçirdim
D.         Yağmur yağınca sokağa çıkmadım.
 
 
 
 95)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin özelliğini belirten bir sözcük vardır?
A- Kırmızı, en çok sevdiğim renktir.
B- Sütü sıcak içmeyi severim.
C- Mavi kazak sana çok yakışmış.
D- Ayranı soğuk içerim.
 
 
 
 96)
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, ya­zım yanlışı yapılmamıştır?
A.          Beni dinlemedi ki anlasın!
B.           Vitrinde ki elbiseyi çok beğendim.
C.         Aslın da o da bizimle gelebilirdi.
D.         Benim ki de, yalnızca bir hayaldi.
 
 
 
 97)
11.   "Burada bağırarak, yüksek sesle konuşmayın." cümlesinde hangi kelime gereksiz kullanılmıştır?
 
A) burada       B) sesle
C) bağırarak    D) konuşmayın
 
 
 
 98)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çoğul isim vardır?
A.       Çocuklar koşarak okuldan çıktılar.
B.        Annem bir avuç dolusu dut toplamış.
C.      Masaya birkaç tabak daha getir.
D.      Bu kadar kirazı sen mi yiyeceksin?
 
 
 
 99)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı vardır?
A.   Yaramaz mı yaramaz bir kardeşi var
B.   Birdenbire karşısına çıkmasın mı
C.      Bu problemi sen de mi çözemedin
D.      Sorunun cevabını ben de bilmiyorum
 
 
 
 100)
Aşağıdakilerden hangisi karşılaştırma yaparken kullanılmaz?
A. kadar        B. daha fazla
C. aynısı         D. bundan dolayı
 
 
 
 101)
Satranç, iki oyuncu arasında, eşit büyük­lükte 64 küçük kareye bölünmüş oyun tahta­sı üzerinde, özel taşlarla oynanan bir oyun­dur.
Açık ve koyu renkli olan satranç taşların­dan açık renkli olanları bir oyuncu, koyu renkli olanları diğer oyuncu alır.
Şah her yönde bir kare ilerleyebilir. Ve­zir ise her yönde istediği kadar çok kare iler­leyebilir. Kale çapraz hareket edemez, sütun ve sıralar üzerinde istediği kadar ilerler. Fil çapraz olarak istediği kadar ilerler. At; düz, ters ve yatay "L" hareketi çizerek ilerler. Pi­yon, sütunlar üzerinde öne doğru bir kare ilerler.
 
(10, 11 ve 12. soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız.)
 
10. Yukarıdaki metnin türü, aşağıdakilerden hangisidir?
A. hikâye                                  B. haber
C. bilgilendirici yazı    D. makale
 
] 1. Metinde aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?
A.       Satranç oyununun tanımı
B.   Oyuncuların aldığı taş sayısı
C. Satranç taşlarının görevlen
D.      Satranç tahtasının özelliği
 
 
 
 102)
15.        Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "küçük dilini yutmak" deyiminin anlamı vardır?
 
A.           Yorgunluktan sesi bile çıkmadı.
B.            Hatalı olduğu için çekingen duruyor.
C.          Onu görünce şaşırıp kaldım.
D.          Telaştan kapıyı bile örtmemiş.
 
 
 
 103)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur?
A) Geç kaldığı için derse giremedi.
B) Çok çalıştığından derslerinde başarılı oldu.
C) Şeker döktükçe tatlı koyulaştı.
D)Güneş doğduğunda yatağından kalk­mıştı.
 
 
 
 104)
Baktım çocuklar uçurtma uçuru­yor. Her yıl bahar aylarında, uçurt­mayı görünce bir üzüntü duyarım içimde, ağlamaklı olurum. Ben uçurt-i> madım ki! Ço­cukluğumda pek isterdim. O renk
renk kâğıtlardan yapılmış uçurtma­ların havalanmasına içimi çekerek bakardım. Annem bırakmazdı beni uçurtma uçurmaya. Üşütüp hastala-nırmışım...
(4 ve 5. soruları paragrafa göre cevapla­yınız.)
 
4. Paragrafa göre annesi, çocuğun dışarı çıkmasını niçin istemiyor?
A)   Diğer çocuklarla oynamasını is­temediği için
B) Uçurtma uçaracak yaşta olma­dığı için
C) Hastalanmasından korktuğu için
D) Uçurtma uçurmasını engellemek için
5.       Paragrafta altı çizili deyimin cümle­ye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?
A) Üzüntüyle derin nefes almak
B) Güzel bir şey karşısında ferahla­mak
C) Sürekli bir endişe içinde olmak
D) Bir şeyi elde etmeyi çok istemek
 
 
 
 105)
1.    Oysa o evde ne güzel anılarım vardı.
2.      Evimizin yerini bulmak kolay olmadı.
3.      Çünkü evimiz yıkılmış, yerine büyük bir apartman yapılmıştı.
4.      Köşedeki çınar ağacı olmasaydı, bu­lamayacaktım.
5.    Geçenlerde doğduğum kente gittim.
 
Yukarıdaki cümlelerde geçen olayların oluş sırası dikkate alındığında sıralama aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır?
A.      5-2-3-4-1
B.              5-1-2-3-4
C.            3-5-2-1-4
D.            2-1-3-4-5
 
 
 
 106)
1. Kaza sırasında bayılmışım.
2.     Burada yeni bir hayata başla­mak zorunda kaldım.
3.     Bindiğim gemi fırtınada batmıştı.
Kendime geldiğimde ıssız bir adada yapayalnızdım.
5.    Zaman zaman bunları avlayıp etlerini yiyordum.
6.    Adada pek çok keçi vardı.
Yukarıdaki cümlelerin, olayların oluş sırası dikkate alındığında, doğru sıralanışı nasıl olmalıdır?
A)   5-6-1-4-3-2
B)   3-1-4-2-6-5
C) 3-4-1-2-6-5
D) 5-6-2-1-4-3
 
 
 
 107)
"Helal kazanç ile yağlı pilav yenmez." atasözünde hangi sözcükler bir isimden önce gelerek bu ismin özelliğini belirt­mektedir?
A- helal - kazanç °- B- helal - yağlı
C- yağlı - pilav
D- kazanç - pilav
 
 
 
 108)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kır" ke­limesi farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Kır çiçekleri her tarafta açmış.
B) Kıra giderken yanımıza top da alalım.
C) Yaşlanınca sakalına kır düşmüş.
D) Yağmur başlayınca kırdaki eğlence­miz sona erdi.
 
 
 
 109)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı ismin özelliğini belirten bir söz­cükle sağlanmıştır?
A. Sınavdan, önce kim çıktı?
B. Onu kaç saat daha bekleyeceğim?
C- Niçin gülüyorsunuz?
D- Nasıl düşmüş?
 
 
 
 110)
Bir zamanlar kırsal kesimde yaşayan bir aile vardı.
Bu cümlede hangi kelime isim hâl eki al­mıştır?
 
 Yıllarca gezdirdim, hoyrat başım! Aradım bir ömür arkadaşımı, , Ölsem dikecek yok mezar taşımı : Kendime ben bile hayret ederim.
A) kesimler C) aile
B) zamanlar D) kırsal
 
 
 
 111)
"Pamuk" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isim olarak kullanılmış­tır?
A.           Pamuk, Çukurova çevresinde yetişir.
B.            Pamuk, sepetinde mışıl mışıl uyuyor.
C.          Pamuk almayı unuttuğum için geri döndüm.
D.          Pamuk pamuk kar yağıyor.
 
 
 
 112)
"fıkra, nükte, hazırcevap" kelimele­ri daha çok aşağıdaki şahsiyetler­den hangisi ile ilgilidir?
A)   Yunus Emre
B) Mimar Sinan
C) Hacı Bektaş-ı Veli
D) Nasrettin Hoca
 
 
 
 113)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde durum eki almış bir isim yoktur?
A.       Öğretmen ödevlerimizi deftere yaz­mamızı istedi.
B.        Kalemlerimin çoğu evde kaldı.
C.      Çantamdan silgimi verir misin?
D.      Ben yarın da sizinle geleceğim.
 
 
 
 114)
Aşağıdaki cümlelerde, cümlenin anlamını tamamlayarak bir sonuca bağlayan öğelerin altı çizilmiştir.
Hangi cümlede yanlış öğenin altı çizilmiştir?
A)   Hayvanları koruyabilmek için evin önüne bir ağıl yaptım.
B)   Sağlık, en büyük varlıktır.
C) Mavi Pınar'ın suyu, buz gibi so­ğuktu.
D) Mavi Pınar, köyün az ilerisinde minicik bir göldü.
 
 
 
 115)
Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi di­ğerlerinden farklıdır?
A- kalem - kalemlik
B- ağaç - orman
C- harf - alfabe
D- birey - toplum
 
 
 
 116)
·     Heyecandan dudakları bembe­yaz olmuştu.
·     İçi, hiç rahat değildi.
Yukarıdaki cümlelerde altı çizili ke­limelerin yerine sırasıyla hangi se­çenekteki kelimeler getirildiğinde cümlelerin anlamı bozulmaz?
A)   dokunmamışsın-kesilmişti-huzurlu
B) değmemiş-durmuştu-mutlu
C) vermemişsin-kesilmişti-huzurlu
D) dokunmamışsın-kesilmişti-heye-canlı
 
 
 
 117)
3.       Aşağıdaki kelimelerle üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta ka­lır?
A) deprem               B) sel
C) heyelan               D) sis
 
 
 
 118)
Hemen her sokakta gördüğü­müz, benim görünce içimi çektiğim ve içimi çekerken güldüğüm tabela­lar var. Aklımda kalan iki örnek: "Dervvish Döner" ve "Lavash Dö­ner". Bu hangi alfabe oluyor şimdi? Bu tabelalarda ne denmek isteni­yor? Türkçedeki "v" harfi yerine "w" mi kullanmalıyız? "ş" harfinden uta­nıyoruz da yerine "sh" mi kullana­cağız? Yarısı Türkçe yarısı İngilizce. İş, çılgınlık boyutlarına gelmiştir.
Sokakta yürüyen insan, bu keli-
melere bakıp ne anlayacak? Turist-
ler, aman ne güzel isim, deyip
dükkâna girecek, yemek mi yiye-
cek? Bence.
(2, 3 ve 4. soruları paragrafa göre ce­vaplayınız.)
 
Yazara göre, kelimeleri farklı kul­lanmaya çalışma, hangi boyutlara gelmiştir?
A)   Bilhassa yabancı turistlere şirin görünmeye çalışma
B) Tabelalarda yarı Türkçe yarı İn­gilizce isimler kullanma
C) Alfabemize yeni harfler ekleme
D) Caddelerde ve sokaklarda gö­rüntü kirliliği
 
 
Paragraftaki son cümle aşağıdaki-lerden hangisiyle tamamlanırsa pa­ragrafla anlamca çelişmez?
A) tam aksine.
B) kesinlikle evet.
C) tam yerinde.
D) geleneklerimize de uyar.
 
Aşağıdakilerden hangisi yazarın özelliklerinden değildir?
A)   İngilizceyi beğenmeyen
B) Olaylara eleştirel yaklaşan
C) Türkçeyi korumaya çalışan
D) İyi bir gözlemci
 
 
 
 119)
5.       "Bulduğun cüzdanı öğretmenimize
..... okul idaresine teslim etmelisin."
cümlesinde bırakılan boşluğa han­gisi gelemez?
 
 
 
A) veya
C) o olmaz iseB) ya da D) fakat
 
 
 
 120)
"Arpa eken buğday biçmez." atasözü aşağıdakilerden hangisinin önemini vur­gular?
A.          çalışmayı
B.           davranışı
C.         tarlayı
D.         ürünü
 
 
 
 121)
4.       Yurdumun bütün dağları Dumanlıdır başları, Karlıdır.
Yiğitçe nöbet tutar...
Ben dağlarımı bunun için severim!
 
Dörtlükte şair, dağları aşağıdakiler­den hangisine benzetmiştir?
 
    A) kışa                      B) ateşe
C) askere                      D) kaleye
 
 
 
 122)
"Kulak" sözcüğü, aşağıdakilerden han­gisinde deyim anlamında kullanılmamış-
rır?
A.          Söylediklerime kulak asmadı.
B.           Kulağına güzel bir küpe takmıştı.
C.         Dün senin kulağını çınlattık.
D.         Kulak kabarttım ama duyamadım.
 
 
 
 123)
Aşağıdaki cümlelerden hangisi bit­miş bir eylemi ifade eder?
A)   Dün kursa gittim.
B) Yarın kütüphaneye gideceğim.
C) Her akşam az da olsa kitap oku­rum.
D) Şimdi ders çalışıyorum.
 
 
 
 124)
Neredesin anne;
Göremiyorum.
Kalbim küçücük,
Ama yerin büyük.
Gel, doldur sevginle,
Rüyalarımda ve hayallerimde,
Hep seni, her zaman seni görüyorum.
Bu şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Yaşama sevinci
B)   Anne özlemi
C)   Yalnızlık korkusu
D)   Zamandan şikâyet
 
 
 
 125)
"Güvercinler, ağdan kurtulunca se­vinçle havalanıp yurtlarına dönmüş­ler." cümlesinde aşağıdaki sorular­dan hangisinin cevabı yoktur?
A) ne zaman C) nası
B) niçin D) nereye
 
 
 
 126)
Aşağıdaki deyimlerden hangisi "çok öf­kelenmek" anlamındadır?
A.               Burun kıvırmak
B.                Kılı kırk yarmak
C.              Başı göğe ermek
D.              Küplere binmek
 
 
 
 127)
Hangisi hikâye               unsurlarından biri
değildir?
A) kişiler                       B) noktalama
C) zaman                      D) yer
 
 
 
 128)
7.      Hangi cümlede altı çizili sözcük gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
 
A.          Toplantı sıcak bir hava içinde geçti
B.           Okula geç kalırsak yanarız.
C.         Sakın bu soğukta dışarı çıkma.
D.         Tatlı sözleriyle hepimizi kandırdı.
 
 
 
 129)
Hangisinde "mutlu" kelimesinin zıt anlamlısı kullanılmıştır?
 
A)   Üzgün bir şekilde yanımızdan ay­rıldı.
B) Doğadan uzak yaşarsak mut­suz bir hayat süreriz.
C) Yalnız çekirge, yaz boyunca mut­suzdu.
Karınca evden neşeli neşeli çıkmıştı.
 
 
 130)
Aşağıdakilerden hangisi hayal ürü­nü varlıklardan biri değildir?
 
A) anka kuşu C)dev
B) ejderha D) düş
 
 
 
 131)
"Yalnız kalmış, kendisini zor durumda hisseden kimselere gösteri­len küçük bir ilgi onları çok mutlu eder." anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Garip kuşun yuvasını Allah yapar.
B)   Gençliğin kıymeti kocalıkta an­laşılır.
C)   Garibe bir selam bin altın yerine geçer.
D)   Baş başa vermeyince taş yerin­den kalkmaz.
 
 
 
 132)
14.   Aşağıdaki kelimelerden hangisinin ifade ettiği anlam duyu organları­mızla gjgıiangmgz?
15.   A) cıvıltı C) ıslak
B) ışıltı D) mutlu
 
 
 
 133)
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde özel isim kullanılmıştır?
A.          Annemin yaptığı yemeğin tadına baktın mı?
B.           Pazarda hiç dut kalmamıştı.
C.         Ispanaklı böreği çok severim.
D.         Marul, köpeğimizin adıdır.
 
 
 
 134)
"Çığ gibi büyümek" ifadesinde "gittikçe çoğalmak" anlamı vardır. Aynı anlam, aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
a.    Tek tük seyircinin olduğu sinema sa-
lonu bugün çok kalabalıktı.
b,    Aldığım ilaçlar işe yaramıyor, ağrı-
larım daha da şiddetleniyordu.
c.Havaalanındaki kalabalıktan büyük
bir uğultu yükseliyordu.
d.Hafta içi bazı günler bu yollardan
araç geçmezdi.
 
 
 
 135)
I. yüz yıl sonrasını düşünen
II.       insan yetiştirir
III.     ağaç diker
IV.    bir yıl sonrasını düşünen
V.      on yıl sonrasını düşünen
VI.    buğday eker
Yukarıdakilere anlamlı bir cümle oluşturduğumuzda sıralama nasıl olur?
A)   IV - VI - V - III - I - II
B) V - II - VI - IV - III-1
C) IV - II - I - VI - V - III
D) IV - III - II - I - VI - V
 
 
 
 136)
13.   Aşağıdaki cümlelerden hangisinde destekleyici ve açıklayıcı örnekler verirken kullanılan bir ifade yoktur?
 
A)   Doğrusu ben de yüksek sesle müzik dinlemenin yanlış olduğu­na inanıyorum.
B) İnsanın yapmak istediği güzel bir şeyi yapması, başka bir de­yişle başkalarına da yararlı ola­cak biçimde hedefine ulaşması başarıdır.
C) Sizin de düşündüğünüz gibi hoş­görülü olmak bir erdemdir.
D) Ömer amca varlıklı bir adamdı ama çocukların yaptığı da doğ­ru değildi.
 
 
 
 137)
Acıkmak sözcüğüyle hangi benzetme birleşîrse deyim olur?
A) Kurt gibi C) Kelebek gibi
B) An gibi     D) Karınca gibi
 
 
 138)
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?
A) Dut pekmezi de üzüm pekmezi gibi faydalıdır.
B) Eşyalarım darmadağın olmuştu.
C) Çocuk, gözleriyle treni takip edi­yordu.
D) Treni, rayların en başına getire­rek raylara dokundu.
 
 
 
 139)
"Atılmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "katmak, eklemek" anlamıyla kullanılmıştır?
A) Babası hayata erken atılmış.
B) Çalışmayan kişiler işten atılır.
C) Burada çöpler niye denize atılıyor?
D) Çorbaya biraz daha tuz atılmalı.
 
 
 
 140)
12.   Aşağıdaki deyimlerden hangisi "çok uykusu olmak" anlamındadır?
 
A)   uyku çekmek
B)   uykuya dalmak
C)   gözünden uyku akmak
D)   uyku tutmamak
 
 
 
 141)
"uğraş - istediğin - inanmayacaktır - sa­na - asla" yukarıdaki sözcükler ile düz­gün bir cümle yapmak için aşağıdaki sözcüklerden hangisini cümleye katmak gerekir?
A. durumda B. ölçüde
C. için            D. kadar
 
 
 
 142)
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kişi­den kişiye değişmeyen bir yargı bulun­maktadır?
A- İnsan, korkularıyla yaşamayı öğren­melidir.
B- Resim herkesçe sevilen bir sanat dalıdır.
C- Araç yolunda oyun oynamak yasak­tır.
D- Kışın dondurma yenmez.
 
 
 
 143)
4.       "Köpürmek" sözcüğü aşağıdaki cümle­lerden hangisinde farklı anlamda kulla­nılmıştır?
 
A.       Bu sabun fazla köpürmüyor.
B.        Kedi, fareyi yakalayamadıkça köpü-rü yordu.
C.      Babamı ilk kez böyle köpürmüş görü­yordum.
D.      Sinirimden köpürmeye başlamıştım.
 
 
 
 144)
13.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A)   Anne kaplumbağa suyun yüze­yine çıktı.
B)   Gastedeki sağlık haberlerini ta­kip ediyor.
C) Sağlam baş, yastık istemez.
D) Duvarı nem, insanı gam yıkar.
 
 
 
 145)
6.        Hangi cümlede zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?
 
A.     Sağına soluna bakmadan git.
B.            Çocuklarla büyükler bir aradaydı.
C.          Evimizin içini dışını boyadılar.
D.          Eski fırını verip yeni fırın almış.
 
 
 
 146)
"az" sözcüğü hangi cümlede ismin özel­liğini belirtmektedir?
A- İçtiği su az gelmiş.
B- Yemeğine az tuz koy.
 C- Az bekle, geliyorum.
D- Az dinlen, çok yoruldun.
 
 
 
 147)
Güzel yurdum dağlarını
Uzaktan göresim gelir.
Keskin esen yellerine.
Kendimi veresim gelir.
 
Yukarıdaki dizelere göre şair hangi duy­guyu yoğun olarak yaşamaktadır?
A) Yurt sevgisi
B) Yurt özlemi
C) Dağ hayatı özlemi
D) Bahar özlemi
 
 
 
 148)
"Baş" sözcüğü hangi atasözünde farklı anlamda kullanılmıştır?
A.            Baş nereye giderse, ayak da oraya gider.
B.             Baş olan boş olmaz.
C.           Baş sallamakla kavuk eskimez.
D.           Baş kes, yaş kesme.
 
 
 
 149)
 
 
1.Amcam dün geldi., İstanbul'dan geldi. bana bir kitap getirdi.
Yukarıdaki üç cümlenin anlamı değiştiril­meden, bir cümle olarak ifade edilişi, oşağıdakilerden hangisidir?
A) Amcam dün İstanbul'dan kitapla geldi.
8) Dün İstanbul'dan gelen amcam, bana bir kitap getirdi.
C) İstanbul'dan dönen amcam bir de ki­tap getirdi.
D) Amcam İstanbul'dan bir kitapla döndü.
 
 
 
 
 150)
2.       Yukarıdaki karşılıklı konuşmada pa­rantezle belirtilen yerlere hangi nok­talama işareti getirilmelidir?
 
A) H     B)0     C)(:) D)("")
 
 
 
 151)
Kulenin tepesi çok rüzgârlıydı. Düşme­mek için sıkıca tütündüm ama yine de rahat edemedim. Tekrar uçmaya başladım. Bozuk yollar, akmayan sular yüzünden ellerinde bi­donlarla çeşme başlarında bekleyen kadın­lar, ağlayan çocuklar, patlamış kanalizas­yon boruları ve pis bir koku... Alçaldıkça bunları daha net görebiliyordum.
Gidip bir dama kondum ama kızgın bir adam bana taş atıp beni çatısından kovdu. Biraz ilerideki bir çöplükte büyük bir martı sürüsünün daireler çizerek bağıra çağıra uç­tuklarını gördüm. Hiçbirini tanımıyordum ama ne de olsa aynı cinstendik. Yanlarına gi­debilirdim.
Sevinç KUŞOĞLU (Ah Bir Martı Olsam)
 
(İlk 5 soruyu yukarıdaki metne göre ce­vaplayınız.)
 
Metinde geçen olaylar kim tarafından anlatılmaktadır?
A.          çocuk
B.           kuş
C.         uçurtma
D.         martı
 
Metinde, sağlığı tehdit eden bazı unsur­lardan söz edilmektedir. Aşağıdakiler-den hangisi metinde yer almamaktadır?
A.         fabrika atıkları
B.          patlamış kanalizasyon boruları
C.        pis koku
D.        akmayan sular
"Hiçbirini tanımıyordum ama ne de olsa aynı cinstendik." cümlesindeki altı çizili sözcük, aşağıdaki sözcüklerden hangisi­nin yerine kullanılmıştır?
A.         Çeşme başındaki kadınlar
B.          Çöplüğün üstünde uçan martılar
C.        Ağlayan çocuklar
D.        Evin çatısındaki adam
 
"Kulenin tepesi oldukça rüzgârlıydı." cümlesinde, aldığı ekle anlamı değişen sözcük, aşağıdakilerden hangisidir?
A. kulenin       B. tepesi C. rüzgârlıydı   D. çok
 
"Yanlarına gidebilirdim; ama......................... "
cümlesini tamamlayan en uygun söz aşağıdakilerden hangisidir?
A.         beni istememelerinden çekindim.
B.          yine de giderim.
C.        onları tanıyordum.
D.        beni aralarına alırlardı.
 
 
 
 152)
"Köyün girişindeki tepe, olduğu
.... kayarak derenin önüne otur-
muştu." cümlesindeki boşluğa
hangi kelime getirilmelidir?
A) gibi                      B) kadar
C) yüzünden        D) dolayı
 
 
 
 153)
12.   Atatürk () () Efendiler () hepiniz mil­letvekili olabilirsiniz () hatta cumhur­başkanı olabilirsiniz ama sanatkâr olamazsınız. () diyerek sanata ver­diği önemi ifade etmiştir.
Yukarıdaki cümlede parantezle belir­tilen yerlere hangi seçenekteki nok­talama işaretleri getirilmelidir?
 
A) (:)(")(,)(,)(")        B) (;)(")(.)(!)(")
C) (:)(")(;)(")(•)        D) (,)(")(,)(,)(.)
 
 
 
 154)
"Soframızda yiyeceğimiz boldur." cüm­lesinde bol sözcüğü hangi anlamda kul­lanılmıştır?
A. geniş                  B. taze
C. büyük        D. çok
 
 
 
 155)
Norveççede "Atatürk gibi düşünmek" di­ye bir deyim varmış. Bir sorunu çözme­de zorlanan ya da tembellik eden kişiye "Bunun mutlaka bir çözümü vardır, bir de Atatürk gibi düşün." derlermiş.
Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yukarıdaki parçada yoktur?
A.        "Atatürk gibi düşünmek" deyimi han­gi dilde vardır?
B.         "Atatürk gibi düşünmek" deyimi han­gi durumlarda kullanılırmış?
C.       Norveçliler, Atatürk'ü tüm yönleriyle örnek alıyorlar mı?
D.       Atatürk'ün düşünce tarzı, sorun çöz­mede kullanılabilir mi?
 
 
 
 156)
Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi di­ğerlerinden farklıdır?
A.         ulus - millet
B.          ülke - vatan
C.        özgür - hür
D.        savaş- barış
 
 
 
 157)
I.      ilk haftası
II.   başladı
 
III.       mahalleye gelişlerinin
IV.    okula
Yukarıdaki sözcük ve sözcük gruplarının anlamlı ve kurallı bir cümle hâlinde sıra­lanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A.        II-I-IV-III
B.         I-III-IV-II
C.       III-I-IV-II
D.       IV-1-II-III
 
 
 
 158)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin gerçekleşmesi bir koşula bağlıdır?
A)   Bahçenizdeki çiçekler çok güzel!
B) Eve gidince biraz dinleneceğim.
C) işlerinizi hep planlı yapmalısınız.
D)  Makine çalışmazsa servisi ararsınız.
 
 
 
 159)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim durum eklerinden birini almış sözcük yoktur?
A.           Annemi durakta bekleyeceğim.
B.            Babası gelince çok sevindi.
C.          Ablamdan para alacağım.
D.          Parayı ablandan mı alırsın?
 
 
 
 160)
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili keli­melerden hangisi bir durumu ya da hareketi ifade etmez?
A)   O anda bütün kuşlar susmuş.
B)   Sülün kız, bu duruma çok sevin­mişti.
C)   Sülün kızın geldiği yerde bir bahçe vardı.
Biriktirdikleri parayla bir araba almışlar.
 
 
 161)
"Yaz" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim (ad) görevinde değildir?
A)   Yaz tatilinde köye gidiyoruz.
B) Bu yaz havalar çok sıcaktı.
C) Yaz en sevdiğim mevsimdir.
D) Sorunların için dilekçe yaz.
 
 
 
 162)
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi somut anlamlı bir sözcüktür?
A)   Dışarıdan bir gürültü geldi.
B)   Çocuk duygu yüklü bir şiir okudu.
C)   Kalpler hep sevgi île atmalı.
rî) Düşünce okuma ile zenginleşir.
 
 
 
 163)
6.        Yarışçılar bizim evin önün .... geçip stadyum.... doğru ilerlediler. Stad­yum.... geçtikten sonra saat kulesi­ne yöneldiler. Yarış, saat kulesin.... son buldu.
Paragraftaki boşluklara sırasıyla han­gi seçenekteki ekler getirilmelidir?
A)   -den, -a, -u, -de
B)   -de, -den, -a, -de
C)   -den, -da, -u, -den
D)   -de, -den, -u, -de
 
 
 
 
 164)
Ne güzel bayramları vardı çocukluğumun
Bir mavi balon bana bahtiyarlık verirdi.
Ne güzel bayramları vardı çocuklu­ğumun
Küçük bahçemiz bana cennet gibi gelirdi.
Yukarıdaki dörtlüğün ana duygusu hangisidir?
A) özlem                       B) oyun sevgisi
C) heyecan                   D) doğa sevgisi
 
 
 
 165)
Tuttuğumuz balıklarla eve döner­ken arkadaşlarla bunları konuştuk: Keşke toplumumuz tabii hayatın korunmasında biraz daha bilinçli olsa. Yetkililer sularımızdaki hayatı e      yok eden tehlikelere karşı önlem ç      alsa. Ama en önemlisi biz insanlar £      tabii hayatı yok edenlere dur diye-o      bilsek. Bu yaz tatilinde günün birin­de gümüş balıklarının, yayın balık-@      larının Sabun Çayı'na tekrar gele­ceklerini hayal ederek döndüm.
(4, 5 ve 6. sorulan paragrafa göre ce­vaplayınız.)
 
4. Aşağıdakilerden hangisi paragra­fın yazarının isteklerinden biri de-Oüdjr?
A)   Tabii hayatın korunması konu­sunda toplumun bilinçlenmesi
B) Yetkililerin, tabii hayatı yok eden tehlikelere karşı önlem alması
C) Sabun Çayı'na balıkların geri dön­mesi
D) İnsanların, balık avcılarının önü­ne geçmesi
5.       Paragrafın ana fikri aşağıdakiler-den hangisidir?
 
A)   Doğal hayat, gün geçtikçe tü­kenmektedir.
B) Sularımızdaki canlılar büyük teh­likelerle karşı karşıyadır.
C) Tabii hayatın korunması için in­sanların bilinçlenmesi ve tabii hayatı yok edenlere dur diyebil­mesi gerekir.
D) Tabii hayatın yok edilmesi ve su­lardaki canlı hayatının tehdit edilmesine, insanlar seyirci kal­maktadır.
6.       Paragrafta aşağıdakilerden hangi­si yoktur?
 
A)   "Doğal yaşam" ifadesinin eş an­lamlısı
B) Farklı düşünmeye yönlendiren ifade
C) Önem belirten ifade
D) Tanımlayıcı ve betimleyici ifade
 
 
 
 166)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "hedi­ye" sözcüğünün eş anlamlısı vardır?
A.          Bu ödülü çoktan hak etmişti.
B.           Bu kolyeyi teyzem armağan etti.
C.         Sınavdan en yüksek puanı ben aldım.
D.         Çalıştığım için başarılıyım.
 
 
 
 167)
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde büyük harflerin yazılışı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Öğretmenimiz İngilizce ve Arap­ça biliyor.
B) Ordumuz Millî Mücadele'de kah­ramanca savaşmıştır.
C)Annesi Millî Eğitim Bakanlığında çalışıyormuş.
D) İnsan aya ayak bastı, araştırma için Ay'a araçlar gönderiliyor.
 
 
 
 168)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur?
A.       İki saattir kapıda çene çalıyorlar.
B.        Gelmek için sen de can atıyorsun.
C.      Akşamki çorba çok tuzsuz olmuştu.
D.      Geç kalınca babam küplere bindi.
 
 
 
 169)
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük aldığı ek nedeniyle anlam değiştirmemiştir?
A.       Babam bu akşam çok yorgun geldi.
B.        Ödevimi çizgisiz kâğıda yaptım.
C.      Salgın nedeniyle okullar tatil edildi.
D.      Balon patlayınca ağlamaya başladı.
 
 
 
 170)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çi­zili sözcük, anlam değiştiren birden faz­la ek almıştır?
A.       Elindeki yazılı kâğıdı bana verdi.
B.        Balıkçılar birer birer sıraya çıktılar.
C.      Kitaplığı yeniden düzenleyeceğim.
D.      Onun bu nazlı tarafını seviyorum.
 
 
 
 171)
4.     Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi aldığı ek nedeniy­le yeni bir anlam kazanmamıştır?
 
A.         Bu tozlu sınıfta nasıl oturuyorsunuz?
B.          Mutfaktan tuzluğu getirir misin?
C.        Günümüzde okulsuz köy kalmadı.
D.        Domatesleri ince ince doğramış.
 
 
 
 172)
Ay, sessizce fısıldar Yıldız tebessüm eder Sular eteklerini çeker Bir rüzgâr bir rüzgâr
Kimi zaman şiirlerde insan dışı var­lıklara insan özellikleri verilir.
6.        Yukarıdaki dörtlükte aşağıdakiler-den hangisine insan özelliği veril­memiştir?
 
A) su B) rüzgâr C) yıldız D) ay
 
 
 
 173)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "el" sözcüğü anlam bakımından diğerlerin­den farklıdır?
A.          El gün ne der diye düşünmedin.
B.           Bunları el arabasıyla taşımışlar.
C.         El emeği göz nuruyla dokundum.
D.         Arabaya binince el sallamış.
 
 
 
 174)
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi­nin yazımı doğrudur?
A) Çarşanba günü maçımız var.
B) Herkezi yemeğe davet etti.
C) Sonuçlar haftaya gcıktanıcak.
D) Yüzü kıpkırmızı olmuştu.
 
 
 
 175)
|. Baş beyin kalmamak
II.             Kafa göz yarmak
III.          Kafası kazan gibi olmak
IV.       Kafası şişmek
Yukarıdaki deyimlerden hangilerinin anlamları aynıdır?
A. I ve II                 B. I ve III
C. 1,111 ve IV     D. 11,111 ve IV
 
 
 
 176)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden - sonuç ilişkisi yoktur?
A.         Televizyon bozulunca tamirci çağır­dık.
B.          Toplantıda seni göremedim.
C.        Oğlu geciktiği için çok endişelendi.
D.        Aramadığın için unuttuğunu düşün­düm.
 
 
 
 177)
11.   "Buralarda dünyadan elini eteğini çekmiş kişiler yaşardı." cümlesin­deki altı çizili sözün anlamı aşağı­dakilerden hangisidir?
 
A)   ilgisini kesmek
B)   ilgi götürmek
C)   saygı göstermek
D)   birlik ve beraberlik içinde olmak
 
 
 
 178)
1. Hayır.
2.    Doğduğun köyü hatırlıyor musun?
3.    Ailen kaç yıl önce göç etmiş?
4.    Evet.
5.    Gidip görmeyi ister misin?
6.    Yirmi yıl.
Yukarıdaki konuşmanın doğru sırala­nışı aşağıdakilerden hangisidir?
A)   3-6-5-4-1-2
B)   2-1-3-6-5-4
C) 3-6-5-2-1-4
D) 5-4-2-6-1-3
 
 
 
 179)
Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde, ses kaybına uğrayan iki kelime vardır?
A)Akılları pazara çıkarmışlar, herkes kendi aklını beğenmiş.
B) Hızlı koşan çabuk yorulur.
C) Evdeki hesap çarşıya uymaz.
D) Burnu büyük olanın aklı küçük olur.
 
 
 
 180)
Aşağıdakilerden hangisinin sonuna nok­ta (■) konmaz?
A)   Allah doğrunun yardımcısıdır
B) Ah güzelim çiçekler
C) insanlara sevgiyle yaklaşmalıdır
D) Hak yerini bulur
 
 
 
 181)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimenin yazımı yanlıştır?
A)   Yolda yürürken omzuma bir el dokundu.
B) İki oğlumdan biri askerde biri de okuyor.
C) Daha benim ağızımdan bir kelime çıkmadan bağırmaya başladı.
D) Bütün köy halkı şehre taşınma­ya karar verdi.
 
 
 
 182)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ya­zım yanlışı vardır?
A.          Hülyalar az önce buradaydı.
B.           Ankara'ya üç saatte varmışlar.
C.         Bu sabah Tokattan yola çıkmışlar.
D.         Dilek'in kitabı bende kaldı.
 
 
 
 183)
9.       Aşağıdakilerden hangisi hikâye unsurlarından biri değildir?
A) olay                          B) zaman
C) kostüm                     D) kişiler
 
 
 
 184)
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili kelime gerçek anlamından uzaklaşarak tamamen yeni bir an­lam kazanmıştır?
A) Dersten çıkıp bahçede oynama­ya başladık.
B) Okulu, öğretmenleri, öğrencileri bir hüzün kaplamıştı.
C)Bu kara haber kulaktan kulağa dolaştı.
D) Artık birbirimizin tanışı olmuştuk.
 
 
 
 185)
9.       Aşağıdaki kelimelerin hangisinden "-lık, -sız, -lı, -cı" eklerinden biriyle yeni bir kelime türetilmez?
 
 
spor yaparken günlük ya-
şamda yaptığımız hareketlerin bir
kısmını tekrar ederiz.................. spor
yapıyor olabilmek...... bu ha-
reketleri her zamankinden farklı
yapmak gerekir. Ayrıca yapabile-
ceğimizin .................  ulaşabilmek
için........... birtakım kurallara uy-
mak zorunda kalırız.
Paragraftaki boşluklara hangi se­çenekteki kelimeler getirilmelidir?
A)   genellikle - sadece - nedeniyle -en iyisini - de
B) her zaman - ayrıca - nedeniyle -farkına - ki
C) genellikle - ayrıca - için - en iyisine -de
D) her zaman - bazen - yüzünden -en iyisine - de
 
 
 
 
 
 
 
 186)
1.        Vatan sevgisi, sevgilerin en yücesi­dir. Çocuğa bu sevgi anne kuca-ğındayken ailede verilmeye baş­lanmalı, okul eğitimiyle zenginleşti­rilerek ve pekiştirilerek geliştirilmeli­dir. Çünkü vatan onu seven insan­larla ileriye daha ileriye gidecektir.
Paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A)   Çocuklara, küçük yaşta vatan sevgisi öğretilmelidir.
B) Vatan sevgisi, sevgilerin en yü­cesidir.
C) Vatanın kalkınması onu seven in­sanlarla gerçekleşir.
D) Vatanı sevmeyi öğretmek okul­ların görevidir.
 
 
 
 187)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapıl­mıştır?
A)   Doktor Nihat Bey, babamın yakın ar­kadaşıdır.
B) Kardeşim, Ali Fuat İlköğretim Okuluna gidiyor.
C) Sanırım Salı günü Tarık okula geleme­yecek.
D) Dayımlar iki yıldır İzmit'te oturuyorlar.
 
 
 
 188)
Aşağıdakilerden hangisi, ünlem işareti­nin kullanıldığı yerlerden biri değildir?
 A Sözcükler arasında karşıtlığı belirt­mek için kullanılır.
B- Seslenme, uyarı söz ve cümlelerinin sonunda kullanılır.
C- Sevinç, acı, korku, şaşma gibi duy­guları içeren sözcük ya da cümlelerin sonunda kullanılır.
D- Alay, küçümseme, kinaye anlamı yaratmak için parantez içine konulur.
 
 
 
 189)
Atatürk, düşündüklerinin hepsini
.... bir şekilde yapardı.
Yukarıdaki boşlukları verilen ke­limelerle tamamladığımızda han­gisi dışta kalır?
A) beş                     B) uzun
C) planlı                   D) bu
 
 
 
 190)
Atatürk güçlükler karşısında            ,
ümitsizliğe..... Milletiyle el ele vere-
rek millî birlik ve beraberliği ................
Yurdunu düşmanlardan...................
Yukarıdaki paragrafın anlamlı bir bü­tün oluşturması için boşluklara han­gi seçenekteki kelimelerin getirilmesi uygun olur?
A)   yılmadı-düşmedi-sağladı-kurtardı.
B)   çekinmedi-yenilmedi-neden oldu-kurtardı.
C) yılmadı-kapsamadı-sağladı-kurtardı.
yılmadı-düşmedi-sağladı-çekinmedi.
 
 
 191)
Aşağıdaki deyimlerden hangisinin anla­mı farklıdır?
A.        Yüreği kararmak
B.         Yüreği kalkmak
C.       Yüreği hop etmek
D.       Yüreği oynamak
 
 
 
 192)
Nasrettin Hoca'yla sahilde oturuyorduk. Hoş bir sohbete dalmıştık. Hava çoktan ka­rarmıştı; ama biz farkında bile değildik. Bir­den sanki kumlar oynamaya başladı. Küçük küçük kümeler oluştu. O küçük kümelerin her birinden Caretta caretta yavruları çıktı. Deni­zin ters yönündeki parlak ışığa doğru koşma­ya başladılar. Bu ışıklar, arkamızda yeni ya­pılan nükleer santralin ışıklarıydı.
Nasrettin Hoca telaşla ayağa fırladı. Kü­melerden çıkan yavru kaplumbağaları deni­ze fırlatıyordu. Ben de ona katıldım.
Nuran Turan (Nasrettin Hoca Eğlence Köyü)
(İlk 2 soruyu metne göre cevaplayınız.) Metinde; yazarın hayal gücü, hikâyeyi zeng in leşti rm iştir.
Buna göre; yukarıdaki metinde gerçeğe aykırı olan, aşağıdakilerden hangisidir? a. Nükleer santralin sahile yakın yere yapılması
b Nasrettin Hoca'nın bu yazıda yer al­ması
C Caretta carettaların parlak ışığa koş­ması
D. Nükleer santralin ışıklarının yavrula­rı yanlış yola yönlendirmesi
 
Metinde aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir?
a.           Kumdaki küçük kümelerden Caretta caretta yavruları çıkmasından
b.         Yavruların çıkar çıkmaz ışığa doğru koşmasından
q Bütün kaplumbağaların insanlar ta­rafından denize atılmasından
D Sahilin çok yakınında bir nükleer santral olduğundan
 
 
 
 193)
Aşağıdakilerden hangisi "kudret" sözcü­ğünün yerine kullanılabilir?
A.      iri
B.       cesur
C.     sağlam
D.     güç
 
 
 
 194)
"Basketbol - pota" arasındaki ilişki aşa­ğıdakilerden hangisinde yoktur?
A. futbol - kale    
B. boks - ring
C voleybol - file  
D. hentbol - kale
 
 
 
 195)
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anla­tım bozukluğu vardır?
A; Kardeşin ve sen, okuldan erken gelin.
B) Güller çok güzel kokuyor.
C) Çocuklar ne güzel eğleniyor!
D) Ahmet, bize geldiler.
 
 
 
 196)
".. üstündeki salkım ağacı yüzün­den her bahar bir taze gelin edası kaza­nan mahallemizin küçük ve fakir süslü çeşmesini görür gibi olurdum."
Ahmet Hamdı' Tanpınar (Beş Şehir)
 
Yukarıdaki paragrafta bir mahalle çeş­mesi anlatılmaktadır. Yazarın burada kullandığı anlatım biçimi aşağıdakiler­den hangisidir?
A.       açıklayıcı
B.        öyküleyici
C.      tartışmacı
D.      tasvir edici (betimleyici)
 
 
 
 197)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?
A)   Bursa, Türkiye en güzel şehirle­rinden biridir.
B)   Çorum'un leblebisi, Adana'nın ke­babı çok meşhurdur.
C)   Geçirdiğimiz yaz peri bacalarına geziye gitmiştim.
D)   Bu geziye ben ve annem katıldılar.
 
 
 
 198)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime genel durumları bil­diren bir ifadedir?
A)   Sana yardım ederim ama benim sözümü dinleyeceksin.
B) Kulağım ağrıdığı için iki gündür doğru dürüst uyuyamıyorum.
C) Eve gelen misafire her zaman yoğun ilgi gösterir.
D) Bundan daha iyi domatesi hiç­bir manavda bulamazsın.
 
 
 
 199)
Derya, annesi Merve Hanım'a güzel bir hediye aldı.
Bu cümlede hediye alma işini yapan kim­dir?
A) Derya
O) Merve Hanım
B) annee, D) güzel
 
 
 
 200)
10.   Atatürk () daima zekâsıyla övünen birine şu öğüdü vermiştir () () Şu­nu söylemeliyim ki zekânı unut, da­ima çalışkan ol. ()
Yukarıda parantezle belirtilen yer­lere sırasıyla hangi seçenekteki noktalama işaretleri getirilmelidir?
A)   (:), (;), ("), (")
B)   (,), 0), O, D
C)   (,), (:), (,), (•)
D)   (,), (.), ("), (.)
 
 
 
 201)
Aşağıdakilerden hangisi masal türüne ait bir özellik değildir?
A- Olayda yer ve zaman bellidir.
B- Kahramanları olağanüstü özellikler taşır.
C- Olaylar hayal ürünüdür.
D- Yer yer tekerlemeler görülür.
 
 
 
 202)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yanlış kullanılmıştır?
A)   Kara kara düşünüp durma, işe başla.
B) Ağzını hayra aç ki başına hayır gelsin.
C) İkna etmek için o kadar dil dökmüş.
D) Yüreğine su serpilmiş, azıcık ne­şesini de kaybetmiş.
 
 
 
 203)
Kapı önünde Ayşe, Hanım hanımcık iş gördü, Sonunda kendine göre Bir yuva kurdu.
 
İlk ben oldum misafiri, Güle güle otur'a gittim. Bir yüksük - fincanda getirdiği Hayal kahveyi içtim.
 
Gözüm gazoz kapaklarına gitti, Sorup öğrendim; kap kacakmış. Toplamış sokaktan ucu yanmış kibritleri: Bu kış odun yakacakmış.
 
Behçet NECATİGİL ("Evcik"şiirinden alınmıştır.)
 
(İlk 5 soruyu şiire göre cevaplayınız.)
 
. Yukarıdaki şiirin konusu, aşağıdakiler­den hangisidir?
A.       Çocukların masumluğu
B.        Kız çocuklarının evlilik hayali
C.      Şairin çocuk sevgisi
D.      Çocukların yaratıcılığı
 
 Ayşe, fincan olarak ne kullanmıştır?
A.      yüksük
B.       kibrit kutusu
C.     yaldızlı çikolata kâğıtları
D.     gazoz kapakları
 
Şiirde geçen "kap kaçak" sözcüğünün
anlamı, aşağıdakilerden hangisidir?
A. çatal           B.tabak
C. kaşık               D.su bardağı
Çocuğun oynadığı oyun aşağıdakiler­den hangisidir?
A.           evcik
B.   evlilik
C.evcilik
D.komşuculuk
 
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin aldı­ğı ek veya eklerle anlamı değişmiştir?
A. fincanda
B. yaldızlı
C.   hokkadan
D.   kibritleri
 
 
 
 204)
"İlelebet" sözcüğünün eş anlamlısı asa­ğıdakilerden hangisidir?
A.     gelecekte
B.      bazen
C.    daima
D.    her gün
 
 
 
 205)
Seni gezdim karış karış Ak ceylan gördüm dağında Seyrettim deli gönlümü Kızıl - yeşil ırmağında Bağlıyım candan sana ben İçimde bin renktesin sen Ciğerimi tazeleyen Bir hava var toprağında
(6 ve 7. soruları yukarıdaki şiire göre ce­vaplayınız.)
6.       Şiirin teması aşağıdakilerden han­gisidir?
 
A)   Yaşama sevinci
B)   Vatan hasreti
C)   Doğa sevgisi
D)   Vatan sevgisi
7.        Şiirin şairi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31
 
a n
E o
N
©
 
9.       Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı kelime yoktur?
 
A)   Ondalık sayılarda bölme işlemi­ni yaparken zorlanıyorum.
B) Bugün, fen ve teknoloji dersinde bitkilerde kökün ne işe yaradığı­nı öğrendik.
C) Müzik dersinde "do" ve "mi" no­talarını çalmayı öğrendik.
D) Öğle tatilinde, hasta olan arka­daşımızı ziyaret ettik.
10.   "Burnum iyi koku almıyor." örne­ğinde olduğu gibi "burun" kelimesi­ne ünlü ile başlayan bir ek getirildi­ğinde hece düşmesi olur.
A) gönül C) kulak
Ünlü ile başlayan bir ek aldığında hangi kelimede ünlü düşmesi q[-maz?
B) boyun D) ağız
 
11."... bizimle gelecek." cümle-
sinde boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden hangisi getirilirse an­lamlı bir cümle oluşmaz?
A) sen B) onlar C) o D) hepsi
A) mutlu C) huzursuz
 B) coşkulu D) neşeli
 
 
 
 206)
"Bir cümlede gereksiz kelime kullanmak anlatım bozukluğuna yol açar."
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarı­da verilen açıklamaya uygun bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Yenilikler ve gelişmeleri yakından ta­kip eden biriydi.
8} Hepimizin bayramını kutlayıp tebrik etti.
C) Marconi adlı bir genç. radyoyu icat et­miştir.
D) Her gün dişlerimi fırçalarım.
 
 
 
 207)
"Kuyu" metninin ana düşüncesi oşağıda­kilerden hangisidir?
A) Zorluklar karşısında yılmadan çalı­şanlar başarılı olur.
B) Planlı çalışma ile her işin üstesinden gelinebilir.
C) Kişiler çok çalışarak başarılı olabilir.
D) Kişiler, okumak için çaba göstermelidir.
 
 
 
 208)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ben­zetme vardır?
A)Tilki gibi kurnaz bir adamdır.
B) Yüzü ay gibi parlıyordu.
C) Heyecandan yüzü kızarmıştı.
D) Bir tavşan kadar hızlı koşuyordu.
 
 
 
 209)
Hangisi olumsuz cümledir?
A.          Paramın üstünü vermeyince istedim.
B.           Görevli, çimlere basanları uyardı.
C.         Bebeğin ağlaması hiç kesilmedi.
D.         Yazı yazmaktan kollarım yoruldu.
 
 
 
 210)
Aşağıdakilerin hangisinde "de"nin yazı­mı yanlıştır?
A. Bugün biz geldik, yarın da siz gelin.
B. Evin anahtarı annem de kaldı.
C. Ben de ablam kadar başarılıyım.
D.Aradığın bilgileri ders kitabında bu­labilirsin.
 
 
 
 211)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öfke anlamı vardır?
A.         Bir zamanlar ona çok kızmıştım.
B.          Böyle bir şeyi nasıl yaparsın?
C.        Ödevlerini bitirdin mi?
D.        Tatilde bol bol kitap okumalısın.
 
 
 
 212)
Küçük bir tohumum, at beni toprağa
Karakterinle gübrele, bilginle sula.
Yeşerirken öp. tomurcukken okşa.
Ne olur bahçıvanım ol öğretmenirn.
 
 
Şiirde çocuğun asıl istediği nedir?
 
a)Bir tohum gibi toprağa üikilmek
6) Ülkesine faydalı bir insan olarak yetiş­tirilmek
C) Öpülüp okşanmak
D) Bilgiyle sulanmak
 
 
 
 213)
11. "Bir işi başarmak İçin çok yorulmak" anla­mındaki deyim aşağıdakilerden hangi­sidir?
 
A) Aklını çalıştırmak
B) Acısını çekmek
C)   Akla karayı seçmek
Ateşle oynamak
 
 
 214)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nokta­lama işaretleriyle ilgili bir yanlışlık ya­pılmıştır?
A.          Aaa! Ne güzel bir sürpriz yaptınız!
B.           Aaa! Ne güzel bir sürpriz yaptınız.
C.         Aaa, ne güzel bir sürpriz yaptınız!
D.         Aaa, ne güzel bir sürpriz yaptınız.
 
 
 
 215)
Akıllı düşman, akılsız............... hayırlıdır.
Dostun attığı taş............ yarmaz.
Açın karnı doyar, ............. doymaz.
 
Yukarıdaki atasözlerini tamamlamak için boşluklara sırasıyla hangi sözcükler getirilmelidir?
A.               dosttan - baş - midesi
B.                düşmandan - odun - gözü
C.              dosttan - baş - gözü *
D.              düşmandan - baş - gönlü
 
 
 
 216)
Aşağıdakilerden hangisi "çok samimi ol­mak" anlamı taşımaz?
A.           sıkı fıkı
B.           sere serpe
C.      içli dışlı
D.      senli benli
 
 
 
 217)
Açılsa üstüm, duyar da gece yansı; Kalkar, yatağından gelir. Bir mübarek el uzanır, yorganıma usulca; Bilirim annemin elidir.
Yukarıdaki mısralarda annenin hangi özelliği anlatılmaktadır?
A)   Öğretici olması
B) Cömert olması
C) Yardımsever olması
D) Şefkatli olması
 
 
 
 218)
·      Kim bilir, yanardağ patlamaları ne kadar sürdü.
·      Çiftçiler yağmurdan sonra tarla­ları sürdü.
·      Araba sürmeyi daha yeni öğren­dim.
·      Elinizi duvara sürmeyiniz.
Yukarıdaki cümlelerde "sürmek" kelimesi kaç farklı anlamda kulla­nılmıştır?
A) 1
B) 2       C) 3 D) 4
 
 
 
 219)
19.   Aşağıdakilerden hangisi, sözlükte eı sonda bulunur?
 
A) parmak
B) patik
C)   parlak
D) patlak
 
 
 
 220)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep -sonuç ilişkisi yoktur?
A.           Seni uzun zamandan beri görmeyi umuyordum.
B.     Dişlerimi yaptırdığım için yalnızca çorba içebiliyorum.
C.    Seni arayamadım çünkü telefon nu­maranı kaybettim.
D.    Yaptıkları hatadan dolayı sinemaya gidemediler.
 
 
 
 221)
10.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?
A) Atatürk, kitap okumayı çok se­verdi.
B) Atatürk, kitaba büyük değer ver­diğinden dolayı kütüphanelere yardım etmiştir.
C) Atatürk, cumhuriyet yönetiminin en iyi yönetim şekli olduğunu söylüyordu.
D) Kimse, Atatürk'ü yolundan dön-düremezdi.
 
 
 
 222)
"Sokakta yürürken, ansızın duyduğum sesle irkildim." cümlesinde altı çizili söz­cüğün yerine asağıdakilerden hangisi gelirse cümlenin anlamı değişmez?
A. çoktan        B. hemen C. uzaktan      D. apansız
 
 
 
 223)
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin anlamı tamamlanmamıştır?
A)   Güvercinler uça uça gitmişler.
B)   Buradan ayrıldı.
C) Bana su verdi.
D) Önce beni değil arkadaşlarımı
 
 
 
 224)
Aşağıdaki cümlelerin hangisine "güç" sözcüğü yerine "zor" sözcüğünü getirir­sek cümlenin anlamı değişmez?
A.         Güç işleri herkes başaramaz.
B.          Bu akıntıya güç yetmez.
C.        Ispanak yiyip güç kuvvet kazanmış.
D.        Bazı taşıtlar insan gücüyle çalışır.
 
 
 
 225)
3.       Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime önem belirten ifa­dedir?
 
A)   Atatürk, özellikle edebiyat, tarih, ulus ve Türk dili ile ilgili eserleri fazlaca okurdu.
B) Akşamlarını çoğu zaman kitap okuyarak geçirirdi.
C) Buz, donmuş su demektir.
Bu evde sadece iki yıl oturabildi.
 
 
 226)
Aşağıdaki deyimlerden hangisi sağlıklı insan için kullanılmaz?
A)   Turp gibi
B)   Yüzünden kan damlamak
C)   Beti benzi atmak
D)   Dizine derman gelmek
 
 
 
 227)
8.        Aşağıdaki cümlelerden hangisi dil ve anlatım bakımından doğrudur?
 
A)   Ülkemizin daha yeşil olması için fi­dan ekme kampanyası başlattık.
B)   Ben de bu kampanyayı katılmak istiyorum.
C)   Hiç kimse kampanyaya katılmak istiyor.
D)   Herkes fidan dikmek için yarışıyor.
 
 
 
 228)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çi­zili sözcük farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Tilki, asmanın altına gelip üzümlere
baktı.
B) İpe astığım gömlek kurumuştur.
C) Yüzünü kuruladıktan sonra havluyu ye­rine astı.
D) Bayramdan bir gün önce sokaklara bayraklar asıldı.
 
 
 
 229)
"çuval, kışın, gölge, yazın, boş, hoş" sözcükleriyle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sondan ikinci sözcük hangisi olur?
C.yazın
A. çuval                   B. gölge
D. kışın
 
 
 
 230)
"Kardeşim televizyonu açtığı için ben, odadan çıktım." cümlesi için aşağıdakiı* rin hangisi doğrudur?
A) Cümlede benzerlik ilişkisi söz konusu­dur.
8) Cümlede sebep - sonuç ilişkisi vardır.
C) Cümlede bir düşünce örneklenerek kanıtlanmak istenmiştir
D) Söz konusu cümle tartışma bildiren bir ifade içermektedir.
 
 
 
 231)
Japonya ve Güney Kore'de oyna­nan 2002 Dünya Kupası maçlarını yak­laşık beş milyar kişi seyretti. Türk Millî Takımı'nın bütün maçlarında Güney Ko­re halkı ellerinde Türk bayraklarıyla statları doldurdu. Bizim takımımızı da kendi takımları gibi desteklediler. Elbet­te bu samimi dostluk bütün dünya mil­letlerinin ilgisini çekti.
Hiç şüphesiz kupanın en ilginç kar­şılaşması Güney Kore ile Türkiye ara­sındaki üçüncülük maçıydı. Bu maçta Güney Koreli seyirciler bir ellerinde Türk bayrakları diğer ellerinde Kore bayrak­larıyla ve büyük bir coşkuyla futbolcula­rı desteklediler. Maç Türkiye'nin 3-2 ga­libiyeti ile sonuçlandı. Güney Koreli se­yirciler Türk oyuncuları alkışlarken bir yandan da tribünlere dev bir Türk bay­rağı açtılar. Ardından tribünlerde dev bir Güney Kore bayrağı dalgalanmaya başladı. Bu dünya tarihinde eşi görül­memiş, muhteşem bir olaydı. Böylece Güney Koreliler, Türklere tarihten gelen sevgilerini en güzel şekilde gösterdiler.
(İlk dört soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ç
 
o n E a N
©
1. Metinde aşağıdakilerin hangisin­den söz edilmemiştir?
A)   2002 Dünya Kupası maçlarını sey­reden insan sayısından
B) Güney Koreli seyircilerin Türk Millî Takımı'nı desteklemelerinden
C) Güney Kore-Türkiye maçının so­nucundan
D) Geçmişte Türklerin, Güney Kore Millî Takımı'nı desteklediklerinden
 
 
 
Bütün dünya milletlerinin ilgisini çeken nedir?
A)   Türkiye'nin dünya üçüncüsü ol­ması
B) Kupa maçlarını beş milyar insa­nın izlemesi
C) Güney Koreli seyircilerin, Türk Millî Takımı'na gösterdiği samimi dostluk
D) Tribünlerde dev bir Türk bayra­ğının açılması
 
 
 
Hangisi, Türkiye-Güney Kore maçı sonrasında, Koreli seyircilerin yap­tıklarından biri değildir?
A)   Türk Millî Takımı'nı alkışlamak
B) Tribüne dev bir Türk bayrağı aç­mak
C) Tribüne dev bir Güney Kore bay­rağı açmak
D) Kendilerini yenen takımı yuhala­mak
4.       Aşağıdaki haber başlıklarından hangisi metinde anlatılanlarla ör-tüşmez?
 
A)   Maç Doksan Dakika Dostluk Ebedî
B) Kore Milli Takımı'nı Ezdik
C) Dostluk Kazandı
D) Korelilerden Takımımıza Muhte­şem Sevgi Gösterisi
 
 
 
 232)
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bü­yük harflerin yazımında yanlışlık yapıl­mıştır?
A) Kurtuluş Savaşı'nda halkımız genciyle yaşlısıyla mücadele etti.
B) Bu yaz Batı Karadeniz Bölgesi'ni gez­dik.
C) Mahalle Muhtarı babamı sormuştu.
D) İş yerimiz İncirli Caddesi'ndedir.
 
 
 
 233)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A)   İstanbul'un fethiyle orta çağ ka­pandı yeni çağ açıldı.
B) Kardeşim İspanyolca da biliyor.
C) Kayseri Belediyesinde işe baş­lamış.
D) Odamdaki mindere kedi yatmış.
 
 
 
 234)
Başarının bedeli, alın teridir.
Bu cümlede asıl anlatılmak istenen oşa­ğıdakilerden hangisidir?
A)   Başarılı olmayı herkes ister.
B) Tembeller, çalışmayı sevmez.
C) Başarıya çalışarak ulaşılır.
D) Mutluluk, her insanın hakkıdır.
 
 
 
 235)
14.   Aşağıdakilerden hangisi Nasrettin Hoca'nın özelliklerinden biri değil-di£?
A) çekingen                  B) hoşgörülü
C) hazır cevap      D) şakacı
 
 
 
 236)
Bir baş soğan, bir kazanı kokutur.
Aşağıdakilerden hangisi bu atasözünün açıklaması olabilir?
A) Bir kişi yayılmasını istemediği bir şeyi kimseye söylememelidir.
B) Kötü bir iş, davranış, söz; büyük bir topluluğun havasını bozar.
C) İnsan, başkaları için fedakârlık yapar; ama bunun da bir sınırı vardır.
D) Her işin gerçekleşmesi birtakım koşul­ların bulunmasına başlıdır.
 
 
 
 237)
Arkadaşlar! Bugün derste kişi adlarından önce ve sonra gelen saygı sözleri, unvanlar, meslek ve rütbe adlarının ilk harflerinin büyük yazıldığını öğrendik.
Buna göre, hangi cümlede Erhan'ın ders­te öğrenmiş olduğu kurala uyulmamıştır?
A) Lale Hanım'a çiçek verdim.
B) Hamdi bey, iyi bir teklif yaptı
C) Prof. Dr. Mehmet Kaplan'ın kitabını okudum.
D) Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Ata­türk, orduları teftiş etti.
 
 
 
 
 238)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişisel görüş bildirilmiştir?
A)   Kitabı, arkadaşımdan aldım.
B) Bu yol çok yorucuymuş.
C) Yöremizde en çok fındık yetişir.
D) Hava sıcaklığı 18 dereceymiş.
 
 
 
 239)
Aşağıdaki sözlerden hangisi atasözü ni­teliğinde değildir?
A.          Düşenin dostu olmaz.
B.           Bir koyundan iki post çıkmaz.
C.         Ağzına bir parmak bal çalmış.
D.         İki ölç, bir biç.
 
 
 
 240)
"tutsak" kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) esir C)hür
B) suçlu D) suçsuz
 
 
 
 241)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isimlerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık ya­pılmıştır?
A.           Diyarbakırlı arkadaşım gelecek.
B.            Karabaş'ın kulübesini onardık.
C.          Evimiz Atatürk Bulvarı üzerindedir.
D.          Annem Samsun'dan yarın dönecek.
 
 
 
 242)
2.        Paragrafta aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
 
A)   Vatan sevgisi çocuğa ne zaman verilmeye başlanmalıdır?
B) Vatanını sevmeyen insanlar na­sıl insanlardır?
C) Vatanın kalkınması nasıl gerçekleşir?
Vatan sevgisini öğretmede okul­lara düşen görev nedir?
 
 
 243)
"Babam .... takım elbise almış." cüm­lesinde boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden hangisi getirilemez?
A) yeni bir               B) siyah
C) iki    D) benim
 
 
 244)
Türkiye, doğal ve tarihî zenginlikleri ile eşsiz bir hazinedir. Bir bölgeden öteki bölgeye değişen görünüş ve ik­lim farklılıkları, Türkiye'yi her mev­simde, her turistin faydalanabileceği eşsiz bir ülke yapmaktadır. Dünya­nın hiçbir ülkesi Türkiye kadar uzun ve zengin bir tarihin mirasına sahip değildir. En eski uygarlıkların izleri, anıları bizim topraklarımızdadır.
(1, 2 ve 3. soruları paragrafa göre ce­vaplayınız.)
1.        Paragraftan hangisi çıkarılamaz?
A) Türkiye, çok zengin doğal ve ta­rihî güzelliklere sahiptir.
Yurdumuz, bölgeden bölgeye değişen farklı görünüş ve iklim özelliklerine sahiptir.
C) Dünyanın hiçbir ülkesi Türkiye kadar zengin değildir.
D) En eski uygarlıklardan kalma tarihî eserler Türkiye'de bulunmaktadır.
2.        Paragrafın konusu nedir?
 
A) Türkiye'nin tarihî ve doğal güzellikleri
B) Türkiye'deki eski uygarlıklar
C) Turizmin önemi
D) Turistlerin önemi
Paragrafın ana düşüncesi aşağı-dakilerden hangisidir?
A) Türkiye doğal güzellikler bakı­mından oldukça zengindir.
B) Türkiye, geçmiş uygarlıkların ya­şadığı topraklar üzerinde olduğu için önemlidir.
C) Türkiye çok uzun ve zengin bir tarihî geçmişe sahiptir.
D) Türkiye, tarihî ve doğal güzellikler bakımından eşsiz bir hazinedir.
 
 
 
 245)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti getirilmelidir?
A)   Uyudu mu top atılsa duymaz
B)   Konuşmaya başladı mı kimseyi duy­maz
C)   Sen de mi korktun
D)   Filmin nasıl biteceğini bilemezsin
 
 
 
 246)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ya­kınma" söz konusudur?
A.            Bugün hava dünden daha soğuk
B.             Bu, benim kaybettiğim kalem.
C.           Bu paketi kim getirdi?
D.           Daha alçak sesle konuşmayı öğrense.
 
 
 
 247)
"Derin" sözcüğü, aşağıdakilerin hangi­sinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A) Evin önünde derin bîr kuyu vardı.
B)   İnsan yurduna derin sevgiyle bağlıdır.
C)   Denizlerin derin karanlığında canlı var mıdır?
D) Bana hemen derin bir kap getirin.
 
 
 
 248)
Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili isimlerden hangisi soyut isimdir?
A.          Kırtasiyeden kalem ve silgi aldım.
B.           Otomobilin farları açık kalmış.
C.         Okumak, bilgi edinme yollarından biridir.
D.         Çarşıdaki börekçinin su böreği çok güzeldir.
 
 
 
 249)
Başarının anahtarı şunlardır() cüm­lesinin sonuna hangi noktalama işareti getirilmelidir?
 
A)(.)     B)(...)     C)(,) D)(:)
 
 
 
 250)
Bir gün Çankaya Köşkü'nün bahçesini dolaşırken çok ihtiyar ve geniş bir ağaç, Ata­türk'ün geçeceği yolu kapatır. Ağacın bir ya­nı havuz, bir yanı dik bir yokuştur. Atatürk, ağaca yaslanarak güçlükle karşı tarafa ge­çer. Bahçıvan, "Emrederseniz hemen kese­yim, efendim." der. Atatürk bahçıvanın yü­züne bakar ve "Sen hayatında böyle bir ağaç yetiştirdin mi ki keseceksin?" der.
(Düzenlenmiştir.)
 
(İlk 4 soruyu yukarıdaki metne göre ce­vaplayınız.)
 
Yukarıdaki metnin başlığı aşağıdakiler­den hangisi olabilir?
A.        Atatürk
B.         Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı
C.       Atatürk'ün Ağaç Sevgisi
D.       Atatürk ile Bahçıvan
 
Yukarıdaki metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?
A.        hikâye
B.         anı
C.       bilgilendirici yazı
D.       fıkra
 
Metinden aşağıdakilerden hangisi çıka-nlamaz?
A.       Atatürk ağaçları çok severmiş.
B.        Geçmesini engellese de ağaçların ke­silmesini istemezmiş.
C.      Kesilen ağaçların yerine yenisinin di­kilmesini istermiş.
D.      Ağaç dikilmesine çok önem verirmiş.
Yukarıdaki metinde yer alan olaylar ne zaman gerçekleşmiş olabilir?
A.          1923 - 1938 yılları arası
B.           1920 - 1938 yılları arası
C.         1922 - 1938 yılları arası
D.         1938 yılı
 
 
 
 251)
Atatürk, güzel sanatları çağ­daşlaşmak için ön koşul kabul ederdi. Bir mille­tin sanatsız ve sanatçısız çağ-daşlaşamaya-cağını düşünür
ve söylerdi. Bu düşüncesini "Sanat­sız kalan bir milletin hayat damarla­rından biri kopmuştur." diyerek be­lirtmişti. Güzel sanatların hepsinde gençliğin ilerlemesi için birçok okul açtırdı. Sanatçıların çalışabilmesi için onlara yardım etti, destek oldu.
(2, 3 ve 4. soruları yukarıdaki paragrafa göre cevaplayınız.)
 
 
 
2. Atatürk, çağdaşlaşmak için hangisini ön koşul olarak kabul etmiştir?
A) sanayi                 B) ekonomi
C) güzel sanatlar    D) teknoloji
3.    Paragraftan aşağıdakilerden hangisi
çıkarılamaz?
A) Atatürk, güzel sanatlara büyük önem vermiştir.
B) Atatürk, sanatçılara destek olmuş­tur.
C) Atatürk, gençlerin sanat dalların­da yetişebilmesi için okullar açtır­mıştır.
D) Atatürk eğitimden, ekonomiden daha fazla sanata önem vermiştir.
 
4.         Paragrafın konusu hangisidir?
A)   Atatürk ve güzel sanatlar
B) Çağdaşlaşmanın yolları     
C) C) Sanat okulları
D) D) Sanatçılara destek olmanın önemi
 
 
 
 252)
Hangisi olumlu cümledir?
A.           Seyahate çıkmayı çok isterdim.
B.            Bir haftadır televizyon izlemiyorum.
C.          Sınav sonuçlarını okumadı.
D.          Bugün ödevimi yapamadım.
 
 
 
 253)
Sözlükte "kaşağı" kelimesinden sonra hangi kelime gelmelidir?
A) kaşağılamak B) kaşağılatma C) kaşağılatmak D) kaşağılama
 
 
 
 254)
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kişi­den kişiye değişen bir yargı yoktur?
A.            Burası dünyanın en güzel yeridir.
B.             Palandöken en iyi kayak merkezidir.
C.           Rize, Karadeniz Bölgesindedir.
D.           Her insan, sekiz saat uyumalıdır.
 
 
 
 255)
Şimdi orada olmak vardı Hani çocukluk yıllarımda... Yaz geceleri gittiğimiz lunaparkta Kamışlardan kolye yapmak Elma şekeri için gözyaşı dökmek vardı yine...
Şiirin teması aşağıdakilerden han­gisidir?
A)   Çocukluk yıllarına duyulan özlem
B) Büyük kentlerde yaşamanın sı-kıcılığı
C) İnsanların birbirini sevmemesi
D) Yaşamın üzüntülerle dolu oluşu
 
 
 
 256)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşı­laştırma yapılmamıştır?
A.        Bu çocuk aynı babasına benziyor.
B.         Sen de benim kadar çalışsaydın, ba­şarırdın.
C.       Yoldaki kazı çalışmaları yüzünden trafik aksıyor.
D.       Bilgisayarı televizyona tercih ederim.
 
 
 
 257)
"Öpücüklerini, sarılmanı çok özledim anne­ciğim." cümlesinde virgülün kullanılış ge­rekçesi, aşağıdc Kilerden hangisidir?
A)   Eş görevli sözcükleri ayırmak
B) Özneyi belirtmek
C) Cümleyi birbirine bağlamak
D) Anlama güç kazandırmak
 
 
 
 258)
4.       Aşağıdaki kelimelerden hangisi depremle ilgili değildir?
A) fay                      B) erozyon
C) artçı sarsıntı      D) sismograf
 
 
 
 259)
"Sizin yaşınızda olmak ne iyi çocuklar, Ne iyi.
Asıp düşünceyi bulutlara Hür kelebekler gibi."
 
Yukarıdaki dörtlükte geçen altı çizili söz­cüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden han­gisidir?
A. rengârenk    B. tutsak
C. özgür         D. esir
 
 
 
 
 260)
6.       Aşağıdakilerden hangisi hayal ürü­nü varlıklardan biri değildir?
A) dev C) Kafdağı
B) peri kızı D) kaval
 
 
 
 261)
12.   Altı çizili sözcüklerden hangisi bir adın (ismin) yerine kullanılmıştır?
 
A)   Gözlerle dönermiş gece gündüze.
B)   Görmeden inilmez yokuştan düze.
Burada dünyamı aydınlatan gözlerim.
D) Faydası yokmuş sağ gözün sol göze.
 
 
 
 262)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "okul" sözcüğü topluluk ismi olarak kullanılmış­tır?
A.          Bu geziye bizim okul katılmadı.
B.           Okulumuz geniş bir bahçe içindedir.
C.         Bizim okulun sağındaki sokakta otu­ruyor.
D.         Bir saattir okulun kapısında seni bek­liyorum.
 
 
 
 263)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "yaş" sözcüğü farklı bir anlamdadır?
 
A.       Yaş problemlerini çözerken zorlanı­yorum.
B.         Cihan, benden iki yaş daha büyüktür.
C.      Yaş günümde bütün arkadaşlarımı çağırdım.
D.      İşlerimi hallederken yaş tahtaya bas­mam.
 
 
 
 264)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kay­nak" sözcüğü araştırma ve inceleme ya­parken yararlanılan belge anlamında kullanılmıştır?
a.            Güneş ısı ve enerji kaynağımızdır.
b.          Kaynak sularını insanlar kirletiyor.  
c.            Kızılırmak'ın kaynağı Kızıldağ'dır.
d.          D Ödevini yapmak için kaynak arıyor.
 
 
 
 265)
Yaz bitiyor, değişti rengi güneşin Nerede o durgun gök, pembe ufuk? Başlamak üzere rüzgârla beraber Yağmurlu günlere yolculuk.
 
Yukarıdaki dörtlükte anlatılmak istenen düşünce, aşağıdakilerden hangisidir?
A.          Sonbahara özlem
B.           Yağmurlu günlerin başlaması
C.         Yazın bitmesini istememe
D.         Güneş ışınlarının solgunlaşması
 
 
 
 266)
"Yağmur ........................ hızını artır-
mıştı." cümlesinde boş bırakılan
yere hangi kelime veya kelime gru-
bu getirilemez?
A) birden              B) sabaha karşı
C) yavaş yavaş   D) yarın
 
 
 
 267)
"-ci" eki aşağıdaki sözcüklerden hangi­sine getirildiğinde anlamlı bir sözcük oluşturmaz?
A. söz            B. süt
C. yol             D. yazar
 
 
 
 268)
"-li, -siz, -lik" eklerinin tümü aşağı­daki kelimelerden hangisine getiri­lebilir?
A) bil                       B) gölge
C) demir                  D) büyü
 
 
 
 269)
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde vir-gülün kullanıldığı yer yanlıştır?
A.     Hava ılık, ay parlak, sular durgun.
B.     Türk korku, nedir bilmez.
C.          Depremde, yıkılmadık yer kalmadı.
D.    Genç, çalışkan bir yazardı.
 
 
 
 270)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çi­zili sözcük ismin anlamını değiştiren bir­den fazla ek almıştır?
a.            Bugün annem makarna pişirdi.
b.    Babam bana pembe bir terlik aldı.
c.      Şekerlikten üç şeker alıp çayına attı.
d.           Geçimini simitçilik yaparak sağlıyor­muş.
 
 
 
 271)
Spor, özellikle günümüzde insanların en önemli ilgi ve etkinlik alanlarından biridir. Birçoğumuz, boş zamanlarımı­zı spor yaparak, televizyonda spor karşılaşmalarını izleyerek ya da gaze­telerdeki spor haberlerini okuyarak geçiririz. Spor yapmak da spor ya­panları izlemek de kendimizi iyi his­setmemizi sağlar.
1.        Paragrafa göre spor yapmanın ve­ya spor yapanları izlemenin fayda­sı nedir?
 
A)   Boş zamanların doldurulmasını sağlar.
B)   İnsanın kendisini iyi hissetmesini sağlar.
C)   Gazete okunmasını sağlar.
D)   Spora olan ilgiyi artırır.
 
 
 
 272)
Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi eş anlamlı değildir?
A- hikâye - öykü
B- matem - hüzün
C- konuk - misafir
D- hediye - armağan
 
 
 
 273)
yerde, ne korku, ne keder
Gölgende bana da, bana da yer ver
Sabah olmasın günler doğmasın ne çıkar
Yurda ay yıldızının ışığı yeter
Şairin bu şiirde seslendiği varlık aşağıda­kilerden hangisidir?
 
A) Güneş
C) Ay
b) Bayrak D) Yıldızlar
 
 
 
 274)
Aşağıdakiîerden hangisinde virgülün kul­lanamamasından kaynaklanan bîr anlam karışıklığı vardır?
A) Hasta doktor içeri girince yerinden doğruldu.
Elmaların kırmızılarını seçersen daha iyi olur.
G) Marketten çay ve ekmek de al.
Di Bu kitap hayata bakışımı değiş-tirdi.
 
 
 
 275)
Aşağıdaki sözlerden hangisi özdeyiştir?
A.         Birlikten kuvvet doğar.
B.          Her kuşun eti yenmez.
C.        Akıl yaşta değil baştadır.
D.        Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.
 
 
 
 276)
11.   "Böyle güzel bir kalem bende...... "
cümlesindeki boşluğa aşağıdaki­lerden hangisi getirilirse cümle, "sözü edilen nesnenin olmadığı" anlamı kazanır?
A) çoktur.                B) ne arar!
C) olmaz olur mu? D) de var.
 
 
 
 277)
"Dar" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanıl­mıştır?
A.          Dar günlerimizde yanımızdaydı.
B.           Bu dar imkânlarla ne yapabiliriz ki?
C.         Dar merdivenlerden zor indik.
D.         Dar vakitte bize geldiler.
 
 
 
 278)
. "Heyelan" kelimesinin eş anlamlısı hangisidir?
A) toprak kayması
B) kaya uçması
C)doğal afet
D)yer sarsıntısı
 
 
 
 279)
18.    "İnsanlar bir ailenin üyesi olarak doğabili
......... evlilik yoluyla o aileye katılabi
lir." cümlesindeki boşluğa aşağıdaki lerden hangisi yazılırsa cümle anlaml olur?
A) ama
B) için
C) fakat
D) ya da
 
 
 
 280)
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, ün­lemin kullanıldığı yer yanlıştır?
A- Ey Türk gençliği!
B-Yangın, ne büyük bir felâket!
C- Aman dur, sakın yapma!
D- Artık bu üzüntülerin bitmesi gerekti­ğini düşünüyorum!
 
 
 
 281)
O kış, dağcılık sporu yapan beş üniversi­teli genç, bölgemizdeki dağa tırmanmaya gelmişti.
İlk önce, dağın yamaçlarında bir yerde kamp kurmuşlardı. Bunu, onları kurtardıktan sonra öğrendik. Kamp yaptıkları günün sa­bahında tırmanışa geçmişler. Bir süre sonra, en önde ilerleyen dağcı, yukarıdan bir kar kütlesinin kopup hızla üzerlerine geldiğini görmüş. Arkadaşlarına haber vermiş; ama kaçacak ne zamanları ne de yerleri varmış.
A ysel Koksal Vural
(1 ve 2. soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız.)
Yukarıdaki metinde anlatılan doğal afet, aşağıdakilerden hangisidir?
A. çığ                      B. heyelan
C. deprem       D. kar yağışı
 
Metinde aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?
A.            Kazaya uğrayan dağcıların kurtarıl­dıklarından
B.             Dağcıların kaç kişi olduklarından
C.           Dağcıların kar altında ne kadar kal­dıklarından
D.           Dağcıların üniversite öğrencisi olduk­larından
 
 
 
 282)
Mustafa Kemal, çok yönlü bir önder­di. En önemli özelliklerinden biri de yetenekli bir komutan oluşuydu. As­kerlik yaşamı çeşitli cephelerde geç­ti. Trablusgarp ve Balkan Savaşla-rı'na katıldı. Çanakkale Savaşla­rında büyük başarı gösterdi ve "Anafartalar Kahramanı" olarak anıl­maya başlandı. Mustafa Kemal'in askerî başarıları Millî Mücadele'nin kazanılmasıyla en üst noktasına ulaştı. Yurdumuzu düşmanlardan kurtardı.
 
(4 ve 5. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.)
 
4. Paragrafta Atatürk'ün hangi yönü üzerinde durulmuştur?
A)   askerî yönü
B) siyasi yönü
C) fizikî özellikleri
D) kişilik özellikleri
 
5.       Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün katıldığı savaş­lar arasında yer almaz?
 
A)   Millî Mücadele
B) Balkan Savaşı
C) Çanakkale Savaşı
İkinci Dünya Savaşı
 
 
 283)
6.       "Balıkçılar günlerdir denizdeler ancak ................. anlamca
hangisiyle bitirilemez?
A)   henüz bir şey yakalayamadılar.
B)   birkaç kasa balık tutabilmişler.
C)   elleri boş döneceklermiş.
D)   sonunda tonlarca hamsi avlamışlar.
 
 
 
 284)
13.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?
 
A)   Bu davranışları sana hiç yakıştı­ramadım.
B) Yarışmada dereceye girebilmek için çok çaba vermelisin.
C) Kulaklarım ağır işitiyorlar.
D) Kardeşim ve arkadaşı annemi ziyarete gittik.
 
 
 
 285)
"Folklor sadece halk oyunu demek değildir." cümlesinde altı çizili kelimenin yerine hangi kelime getirildi­ğinde cümlenin anlamı bozulmaz?
A) yalnızca                    B) fakat
C) ancak                       D) ama
 
 
 
 286)
"Bağ" sözcüğü aşağıdaki cümlele­rin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?
A)   Dayımla köydeki bağa gidece­ğiz.
B) Eğitimle kültür arasında sıkı bir bağ vardır.
C) Bağdaki üzümler olmuş.
D) Ayakkabısının bağını kaybet­miş.
 
 
 
 287)
"Öğrencilerle konuşmak için can atıyordum." cümlesinde altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşa-ğıdakilerden hangisidir?
A)   çok istemek
B) çok korkmak
C) çok düşünmek
çok mutlu olmak
 
 
 288)
Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözlerden hangisi deyim değildir?
A) Aynı konuyu anlatmaktan dilinde tüy bitti.
Eh Bir işe başlarken, ince eleyip sık do­kundu-
C) Bu güzel saat ona, kardeşinin doğum günü hediyesiydi.
D)Herkes, bu çocuğu el üstünde tutu­yordu.
 
 
 
 289)
"Kötü bir şeyi iyiymiş gibi göstererek al­datmak." anlamına gelen deyim aşağı­dakilerden hangisidir?
A. Gözleri parlamak
B- Göze girmek
C- Göz boyamak
D- Göz alıcı
 
 
 
 290)
1.     ( ) Hayır, olmaz!
2.     ( ) Neden?
3.     ( ) Kasabada çok işim var, se-
ninle ilgilenemem.
4.     () Baba, beni de kasabaya götür.
 
1.       Yukarıdaki konuşmanın doğru sıra­lanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4 - 3 - 2 - 1          B) 3 - 2 - 3 - 1
C)4-1-2-3        D)4 - 1 - 3 - 2
 
 
 
 291)
7.        Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
 
A)   Bu yıl Kurban Bayramı yağmur­lu geçti.
B) Türkçenin daha güzel konuşul­ması için çalışıyoruz.
C) Çocuk esirgeme kurumunu ziya­rete gittik.
D) Dünya'dan Mars'a gönderilen araç oraya ulaşmış.
 
 
 
 292)
7.        Aşağıdaki cümlelerden hangisi hem duygusal hem de abartılı öğeler içerir?
 
A)   Birden karşımda, ayakları küvet kadar büyük birini görünce çok şaşırdım.
B)   Sonra gördüklerimi aileme anlat­tım ama bana kimse inanmadı.
C) Tasa kuşu ağaçların ardından kanat vura vura kaybolup gitmiş.
D)   Sivrisineklerin her biri leylek kadar varmış.
 
 
 
 293)
"Kaz tüyünden yastık yaptık." cümlesin­deki "kaz" sözcüğünün eş seslisi aşağı­daki cümlelerden hangisinde kullanıl­mıştır?
A.           Dedemin kümesinde iki kaz var.
B.            Evin temelini derin kaz.
C.          Kaz, irice bir kümes hayvanıdır.
D.          Kaz yumurtası iri olur.
 
 
 
 294)
hangi cümlede boş parantezle () belirti­len yere virgül getirilemez?
Aj Her şeyin azı karar () çoğu zarardır.
B) Eşek dokuz türlü yüzme bilir () ırmak kenarına gelince hepsini unutur.
C) Güzelliğe kırk günde doyulur () iyi hu­ya kırk yılda doyulmaz.
D) Bin bilsen de bir () bilene danış.
 
 
 
 295)
11.   "destek olmak" ifadesinin karşıt an­lamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
 
A)   yardımcı olmak
B)   destek çıkmak
C)   köstek olmak
D)   yardım etmek
 
 
 
 296)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kes­mek" sözcüğü gerçek anlamındadır?
A.              Yağan kar köy yollarını kesti.
B.               Ekmeği ince dilimler hâlinde kesti.
C.             Annesini görünce ağlamayı kesti.
D.             Babası harçlığını kesti.
 
 
 
 297)
Büyük şehirlerden birinde iki küçük fakir çocuk otururdu. Yukarıdaki cümlede kullanılan hâl eklerinin tamamı hangi seçenekte verilmiştir?
A) -den, -de C)-di, -den
B) -ler, -den D) -e, -de
 
 
 298)
12.   "Sen de az kurnaz biri değildin." cümlesinin anlamca benzeri aşağı­dakilerden hangisidir?
 
A)   Sen kurnazlık yapmazdın.
B) Sen de çok kurnazdın.
C) Sen hiç kurnaz biri değildin.
D) Sen de zaman zaman kurnazlık yapardın.
 
 
 
 299)
Babam bir akşam sıkıntılı bir yüzle eve geldi. Dedem telefon açmış, babaannemin hasta olduğunu söylemiş. Ertesi sabah erken­den yola çıktık. Babamı yalnız bırakamaz­dık.
Babaannemin evinin bahçesi eskisi gibi bakımlı değildi. Buraya kaç yıldır gelmediği­mizi düşünüp utandım. Bahçeyi otlar sarmış, güller susuz kalmıştı. İçeri girdik. Babaannem yatakta yatıyordu. Bizi görünce eli ayağı do­laştı; ama toparlanması uzun sürmedi. Göz­lüğünü titreyen ellerle taktı. Başını kaldırdı­ğında yüzünde güller açmıştı.
A ysel Koksal Vural
 
(1, 2 ve 3. soruları yukarıdaki metne gö­re cevaplayınız.]
1.           Yukarıdaki metnin ana düşüncesi aşağı­dakilerden hangisidir?
 
A.          Sevdiklerimizi ihmal etmemeliyiz.
B.           Büyüklerimizin ihtiyaçları olduğunda yardıma koşmalıyız.
C.         İyilik yaparsak iyilik buluruz.
D.         Büyüklerimizle, ancak onlar aradı­ğında görüşmeliyiz.
2.           Metinde geçen "eli ayağı dolaşmak" de­yiminin anlamı aşağıdakilerden hangisi­dir?
 
A.         İş yapamayacak bir durgunluk içine girmek
B.          Korkudan hareket etme gücü azal­mak
C.        O sırada yapacak işi bulunmamak
D.        Telaştan, heyecandan ne yapacağını şaşırmak
 
"Başını kaldırdığında yüzünde güller aç­mıştı." cümlesinde geçen "güller" sözcü­ğü aşağıdakilerden hangi gruba girer?
A.          birleşik sözcük
B.           eş anlamlı sözcük
C.         mecaz anlamlı sözcük
D.         zıt anlamlı sözcük
 
 
 
 300)
Aşağıdakilerden hangisi bu cümle ile ya­kın anlamlıdır?
A) Çok konuşanlar, bilgilidir.
B) Düşünen kişiler, daha az konuşur.
C) Konuşmayı seven insanlar akıllıdır.
D) Bilmeyen insan, bir şey konuşamaz.
 
 
 
 301)
ilkbahar gelmişti. İhsan ve Ahmet oynamak için bahçeye indiler. Ahmet futbol oynamak, İhsan ise çiçek toplamak istediğini söylediler. Ahmet bu duruma çok güldü. Alaycı bir tavırla; "Çiçek toplamak mı? Çok komik. Erkekler çi­çek toplamaz futbol oynar." dedi. ihsan, Ah­met'in söylediklerinden etkilendiği için isteme­se de futbol oynamak zorunda kaldı.
Meltem Aktuğ
1.        İhsan ve Ahmet, ne zaman bahçeye in­diler?
 
A) sonbaharda
B) ilkbaharda
C)   kış mevsiminde
D) yaz mevsiminde
2.        İhsan, futbol oynamak yerine ne yap­mak istedi?
 
A) Basketbol oynamak
B) Çiçek sulamak
C)   Çiçek toplamak
D) Böcek toplamak
3.        İhsan ve Ahmet nerede oynadılar?
A) futbol sahasında    B) bahçede
C) kırda                       D) okulda
4.        Ahmet, nasıl bir tavırla konuşmuş?
A) alaycı                B) iyimser
C) kızgın                 D) anlayışlı
5.        ihsan, niçin futbol oynamak zorunda kalmış?
 
A)   Annesi istediği için
B)   Ahmet küstüğü için
C)   Ahmet'in söylediklerinden etkilendiği için
D)   Kendi istediği için
 
 
 
 302)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çi­zili sözcük ferim anlamlıdır?
A.              Yurdumuz Ekvator'un kuzeyindedir.
B.               Bu koltukların rengini beğenmedim.
C.             Yeni aldığı kitabı bir çırpıda okudu.
D.             Evdeki eşyaların yerini değiştirdim.
 
 
 
 303)
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı yanlış verilmiştir?
A) Değerli: Kıymetli
B) Kıskanmak: Çekememek
C) Anlam: Mana
d)       Kızgın: Çaresiz
 
 
 
 304)
Aşağıdakilerden hangisi mektupta yapılan bir yanlışlıktır?
A)   Mektuba bir hitap cümlesiyle baş­lamalıyız.
B) Mektubun sağ üst köşesine gü­nün tarihini atmalıyız.
C) Mektubu yazma amacımızı iyi belirtmeliyiz.
D) Mektubun sol üst köşesine alıcı adı ve adresini yazmalıyız.
 
 
 
 305)
Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazımı doğrudur?
A) gelmiyeceğim B) yanlız
C) kirbit                   D) yanlış
 
 
 
 306)
"Ne oyun oynadığımız o bahçeler ne de okumayı öğrendiğimiz oku­lumuz görünüyordu."
Aşağıdaki cümlelerden hangisi yu­karıdaki cümle ile aynı anlama gel­mektedir?
A)   Ne okulumuz ne de oyun oynadı­ğımız bahçeler görünmüyordu.
B) Hem oyun oynadığımız bahçeler hem de okumayı öğrendiğimiz okulumuz görünmüyordu.
C) Hem oyun oynağımız bahçeler hem de okulumuz görünüyordu.
D) Bahçeler gözükmüyor ancak oku­lumuz görünüyordu.
 
 
 
 307)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) Sanatçı, oniki yaşındayken ilk konse­rini vermiş.
B)   Şimdi batı Anadolu'dan bir türkü din­leyelim.
C)   Nutuğu bitiren öğrencilere bu kitabı hediye ettiler.
D)   Bu topraklarda değişik kültürler asır­larca iç içe yaşamıştır.
 
 
 
 308)
Bir arkadaşımla buluşacaktım. Tam vak­tinde gittim ancak onu göremiyordum. Telefon ettiğimde "Ne zamandır burada­yım, nasıl görmezsin? Neyse, ben seni gördüm." dedi. Peki neden orada olduğu hâlde göremedim? Çünkü ben onu son gördüğüm günkü kıyafette ve son saç modetiyle zihnimde canlandırıyordum. Kafamdaki imaja kilitlenmiştim. Bunu bi­linçli olarak da yapmıyordum.
işte bu örnekteki gibi beynimiz neye kilit­lenirse göz onu görür.
Yukarıdaki metnin ana düşüncesi nedir"7
D Arkadaşlarla buluşmadan önce birbi­rine giyeceği kıyafeti söylemelidir.
8) İnsan, çalışmalarını kimseyle paylaş­mamalıdır.
C) Beynimiz, neye şartlanırsa onu görür.
D; Hayal gücümüzü zorlarsak yeni icat­lar yapabiliriz.
 
 
 
 309)
3.        Gelin tanış olalım İşi kolay kılalım Sevelim, sevilelim Dünya kimseye kalmaz
Yunus Emre
Yukarıdaki dörtlüğün teması nedir?
A) ölüm korkusu B) yardımlaşma
C) tanışma             D) sevgi
 
 
 
 310)
1. söylüyordu 2. babam 3. dinliyor4. yatıştıracak 5. sözler 6. onu 7. söylediklerini 8.annemin
Yukarıdaki kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?
A)   2-8-7-3-6-4-5-1
B)   8-7-2-3-1-6-4-5
C) 2-8-5-3-6-7-4-1
D) 8-7-2-3-6-4-1-5
 
 
 
 311)
"İnsan. , deprem........ çoğu zaman
bilinçsiz........ yüzün......... hayatını kay-
betmektedir." cümlesinde boş bıra-
kılan yerlere sırasıyla hangi seçe-
nekteki ekler getirilmelidir?
A)   -lar, -li, -lik, -den
B)   -lar, -li, -siz, -e
C)   -lık, -siz, -lik, -e
D)   -lar, -de, -lik, -den
 
 
 
 312)
Bizim köylüler ağaca, yeşile âşık insanlardır. Köyümüzün önünde güzel bir çam ormanı vardır. Yalnız Türkiye'de değil, belki dünyanın hiçbir tarafında, kızıl çam cinsi, bi­zim çamlar gibi hızlı büyümemiştir. Denizden gelen meltem bizim çam­lıktan süzülür geçer, köyümüze şi­falar saçar.
Aşağıdakilerden hangisi paragraf­ta sözü edilen köye ait bir özellik de­ğildir?
A)   Deniz rüzgârı alması
B)   Köyün insanlarının yeşili sevip gözetmesi
C) Havasının temiz olması
D) Bir ada üzerinde kurulu olması
 
 
 
 313)
14.   Daha yeni tanıdığın bir adam, sa­na kırk yıllık arkadaşlarından daha çok dostluk gösteriyorsa sakın kan­ma onun sevgisine. Bil ki arkadaş­lığınız ilerleyince, o başkalarıyla ta­nışınca bu sefer de seni bırakır, on­ların yüzüne güler.
Paragraftaki ana düşünce aşağı­dakilerden hangisidir?
A)   Güleryüzlü insanlara konmama­lıyız.
B) Dostlukları elde etmek için uzun yılların geçmesi gerekir.
C) Arkadaşlarını bizim için terk eden biri gerçek dostumuzdur.
D) Dostlarını bizim için terk eden, gelecekte bizi de terk eder.
 
 
 
 314)
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonu­na soru işareti konmalıdır?
A.        İstediklerimi getirmeyi unutma
B.         Bana ne zaman geleceğimi sordu
C.       Bunların hepsini sen mi getirdin
D.       Geç mi gelir erken mi bilmiyorum
 
 
 
 315)
 
 
 
 316)
10.   "Zavallı çocuğun soğukta tir tir tit­reyerek üşümesine içim acıdı." cümlesi aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
A) duyguyu              B) isteği
C) olayı                    D) oluşu
 
 
 
 317)
Alışkanlıkların zinciri önce duyulma­yacak kadar hafif sonra kırılama­yacak kadar güçlü olur.
Bu cümlelerde aşağıdakilerin hangi­sinden söz edilmektedir?
A) bağımlılık C) akışkanlık
B) dayanışma D) tembellik
 
 
 
 318)
Hacivat - Ah Karagöz'üm, başımdan ge­çen macerayı zatıâlinize arza geldim.
Karagöz - Maçta saatçi Ali ile arsaya mı geldin?
Hacivat - Yine anlayamadınız. Yani size hâlimi söylemeye geldim, demek isterim.
Karagöz - Deminden beri bunu mu söyle­mek istiyorsun?
Hacivat - Malum ya Karagöz'üm. Mev­sim kış. Evde yakacak bir dal odun, bir kilo kömür yok. Çoluk çocuk titreşiyorlar. Dedim, sevgili Karagöz'üme gideyim. Belki onda fazla yakacak vardır.
Karagöz - Onu sen yazın düşünseydin!
(Karagöz ile Hacivat)
 
(1, 2 ve 3. soruyu metne göre cevaplayınız.)
 
Yukarıdaki metnin türü, aşağıdakilerden hangisidir?
A- söyleşi tiyatro
eleştiri                              D. fIkra
 
Metnin anlatım biçimi, aşağıdakilerden hangisidir?
A- öyküleme (hikâye etme)
B- açıklama
C. diyalog karşılıklı konuşma
D- betimleme
 
Aşağıdakilerden hangisi Hacivat'ın kişi­lik özelliklerinden biri değildir?
A- Gelecek için yatırım yapan
B- İsteklerini rahatlıkla söyleyebilen
C Konuşmaktan hoşlanan
D- Kibar konuşan
 
 
 
 319)
"Silgimi kaybetmişim, onu arıyorum." Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam hangi cümlede vardır?
A)   Babam vefat edeli bize ağabe­yim bakıyor.
B) Yoldan geçen arabalara bakıyor.
C) Doktor, hastasına bakıyor.
D) Çoraplarını bulmak için odanın her yerine bakıyor.
 
 
 
 320)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bitişik yazılmış olan "de" ayrı yazıl­malıdır?
A)   Dinlerkende vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat etmeliyiz.
B) Konuşmalarımızda betimlemeler yapmalıyız.
C) Yazılarımızda yazım kurallarına dikkat etmeliyiz.
D) Kelimeleri yerli yerinde kullan­malıyız.
 
 
 
 321)
"Herkesin kusurunu yüzüne karşı söyle­yen kişi, kırdığı ve üzdüğü kişilerce sevil­mez." anlamına gelen atasözü aşağıda­kilerden hangisidir?
A.         Doğru söz acıdır.
B.          Doğru söyleyeni dokuz köyden ko­varlar.
C.    Doğru söz yemin istemez
Doğru söyleyenin bir ayağı üzengi­de gerek
 
 
 322)
"Şimdi gideceğimiz .........................................
oyununda, .............. izleyiciyle kurduk-
ları iletişime hayran kalacaksın." cümle­sinde boş bırakılan yerlere, aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinin getirilmesi uygun olur?
A.          futbol - futbolcuların
B.           sinema - artistlerin
C.         halk - oyuncuların
D.         tiyatro - sanatçıların
 
 
 
 323)
"Bazen boş zamanlarımda spor karşılaşmaları izliyorum." Bu cüm­ledeki altı çizili kelimenin eş anlam­lısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) yarışma                    B) çekişme
C) mücadele        D) müsabaka
 
 
 
 324)
Camlara vuran yağmur sesine, kü-
çük serçenin kanat sesleri de karış-
tı. İki kardeşten küçüğü, "Islanmış,
üşümüş!" diye söyledi. Pencereyi
açıp onu minicik elleriyle tutup ok-
şamak istedi ama..............
(11 ve 12. soruları paragrafa göre ce­vaplayınız.)
11. Paragrafın sonuna aşağıdakiler-hangisi getirilemez?
 
A)   boyu pencerenin mandalına ye­tişemedi.
B) pencereyi açamadı.
C) kuşun ürküp kaçmasından kor­kuyordu.
D) onu tutup içeriye aldı.
12. Üçüncü cümledeki "onu" kelimesi hangi ismin yerine kullanılmıştır?
 
A)   iki kardeşin
B)   iki kardeşten birinin
C)   kuşun
D)   yağmurun
 
 
 
 325)
İslı yoğurt, diğer yoğurtlar­dan farklı bir şekilde yapılır Bakır kazanların içine bir miktar sut doku lerek iyice yakılır. Yakılan bu sütün üzerine yoğurda dönüşecek süt ila­ve edilir ve kaynatılır 41 dereceye geldiğinde mayası verilir, beklemeye alınarak yoğurt yapılır.
Aşçı Ümit Usta, neyden söz etmektedir?
A) İsli yoğurdun ham maddesinden
B) İsli yoğurdun özelliklerinden
C) İsli yoğurdun nasıl yapıldığından
D) İsli yoğurdun nerede yapıldığından
 
 
 
 326)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-lar eki" çoğul anlamı vermez?
A.           Çocuklar koşarak okuldan çıktılar.
B.            Müdür Bey az önce geldiler.
C.          Elleri kolları dolu eve gitti.
D.          Ayakkabıları çamur içindeydi.
 
 
 
 327)
Fethi, günlük tutmayı sevmektedir. Fet-hi'nin günlüğünde hangi ifadenin bulun­ması düşünülemez?
A)   Gereğinin yapılmasını arz ederim.
B) Sevgili Günlüğüm
C) Bugün çok ilginç bir olay oldu.
D) Anneme yarın sürpriz yapacağım.
 
 
 
 328)
20.   "Kardeşim.. basketbolü çok iyi oynar." cümlesindeki boşluğa aşağıdaki lerden hangisi yazılırsa cümle anlaml olur?
A) neden
B) için
C)   özellikle
D) ve
 
 
 
 329)
12.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, cümlenin anlamına uygun değildir?
A) Eski arabasını elden çıkarmak
istiyormuş.
B)       El ele verip bu güçlüğü de yen-
il diler.
C) Ele avuca sığmayan uslu bir çocukmuş.
D) Bir haftadır ilk defa bugün güneş
 
 
 
 330)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem karşılıklı olarak yapılmıştır?
A.          Kuşların yuvadan uçma vakti geldi.
B.           Ayrılırken hüzünle bakıştılar.
C.         Yıllar geçerken biz de büyü yorduk.
D.         Ağaçların yaprakları sararmıştı.
 
 
 
 331)
"Söylenenler bir kulağından girer, öte-
kinden çıkardı." cümlesinde sözü edilen
kişi ile ilgili olarak aşağıdakilerden han-
gisi söylenebilir?
A.        Vurdumduymaz biri
B.         Kırıcı davranışları olan biri
C.       Her şeyi kendine dert edinen biri
D.       Düşüncesizce davranan biri
 
 
 
 332)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde insan adının yerini tutan bir sözcük yoktur?
A) O çok keskin bir bıçaktır.
B) Bilgisayarı ben onardım.
C) Tabakları sen getiriver.
D) Toplantıya biz katılacağız.
 
 
 
 333)
Tüyleri pamuk gibi bembeyaz, biri mavi, biri yeşil güzel gözler, minicik pembe bir burun ... Sıcacık, yumuşacık bir kediydi. Sıcağı çok sever, sobanın yanında mırıl mı­rıl sesler çıkararak durmadan uyuklardı.
 
Parçada hangi duyumuzla ilgili bir ayrın­tı yoktur?
B) Görme D) Koklama
A) Dokunma C) İşitme
 
 
 
 334)
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kar­şılaştırma vardır?
A. Bu maçta bizim takım sizinkini yener.
B- Beşiktaş - Fenerbahçe berabere kaldı.
C- Yüzmede madalya almış.
D- Bisiklete binmeyi çok severim.
 
 
 
 335)
Aşağıdakilerden hangisi bir varlığa ve­ya nesneye verilen isimlerden biri değil-dir?
A.      çocuk
B.       kalem
C.   çalış
karanfil
 
 
 336)
UZAKLARDA BİR ÜLKE
Ben dokuz yaşında bir kızım. Kapkara gözlerim var. Merakla bakarım her şeye. An­nem saçlarımı tararken onları öper ve koca­man iki örgü yapar. Sallanır dururlar keyifle. Sevgiyle dokunmak isteyen sıcacık ellerim var benim. Çiçekleri okşar, martıları selamla­rım. Gider bahçedeki ağaçlara sarılırım tek tek. Konuşurum onlarla. Bir de çiçek açmış-larsa eğer, gevezenin biri olurum.
Sevinç KUŞOĞLU (Uzaklarda Bir Ülke)
(1 ve 2. soruları metne göre cevaplayınız.)
 
Metinde sözü edilen kız için asağıdaki­lerden hangisini söyleyemeyiz?
A.           sevgi dolu
B.            içe dönük
C.          meraklı
D.          mutlu
 
Metinde aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?
A.           kızın yaşından
B.            kızın saçlarından
C.          kızın evinden
D.          kızın annesinden
 
 
 
 337)
Kucağı yemiş dolu (1)
Gülerek gelir yaz.
Doldurur sağı (2) solu (3)
Pembe çilek (4) al kiraz.
Yukarıdaki dörtlükte numaralandırılmış
yerlerden hangisine virgül konulması
yanlıştır?
a. 4                b. 3
C. 2               D. 1
 
 
 
 338)
12.   Masallar, olağanüstü kahraman ve olaylara yer veren öykülerdir. Masal­lar, hayvan masalları, olağanüstü masallar, güldürücü masallar gibi tür­lere ayrılır. Hayvan masalları genellik­le kısadır. La Fontaine masalları bu türün en güzel örnekleridir. Olağanüs­tü masallarda cin, peri, dev, ejderha gibi olağanüstü varlıklara yer verilir. Güldürücü masallar ise okuyan ve dinleyeni eğlendirmeyi amaçlar.
Paragraftan, masallarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarıla­maz?
A)    Olağanüstü özelliklere sahip kah­ramanları olduğu
B)   Hayvan masallarının çoğunlukla kısa olduğu
C)   Çeşitli türlere ayrıldığı
D)   Okuru bilgilendirmek için söy­lendiği
 
 
 
 339)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Saat" ile "saatçi" arasındaki anlam ilişkisi, aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde vardır?
A)   gitar - gitarist
B)   kömür - kömürcü
C)   yok - yoksul
D)   bak - bakla
 
 
 
 340)
Damak Dondurma'nın eşsiz lezzetini tattınızmı?
Hakan, babasına yardım etmek için pastanelerine gitti. Babası da yuka­rıdaki yazıyı yazmasını ve cama as­masını istedi. Hakan yazıyı yazarken soru ekinde yazım yanlışı yaptı. Yan­lışı sonra fark etti. Doğrusunu yazdı. Aşağıdakilerden hangisi yazının doğru yazılış şeklidir?
A) Damak Dondurma'nın eşsiz lez­zetini tattınız-mı?
B) Damak Dondurma'nın eşsiz lez­zetini tattınız, mı?
C) Damak Dondurma'nın eşsiz lez­zetini tattınız mı?
D) Damak Dondurmanın eşsiz lez­zetini tattınız'mı?
 
 
 
 341)
"yanmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamdadır?
A. Sobaya attığı odunlar hemen yandı.
B- Sıcak çay dökülünce eli yanmış.
C- Geçen yıl onların evi yanmıştı.
D- Otobüsü kaçınca biletimiz yandı.
 
 
 
 342)
7.        Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?
 
A) Öyle bir gösteri yaptık ki hayran oldum.
B) İşi zamanında bitirmek için sa­bahlara kadar çalıştı.
C)Bu takımı yenmek sanıldığı ka­dar kolay olmadı.
D) Spor; barış ve hoşgörü duygula­rını geliştirir.
 
 
 
 343)
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerle­rinden farklı bir ek almıştır?
A. pirinci        B. simitçi
C. kapıcı        D. kavgacı
 
 
 
 344)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşı­laştırma vardır?
A.          Vazo kırılınca annesi çok kızdı.
B.           Yemeğini yer yemez hemen uyudu.
C.         Geçen sınavdaki sorular daha zordu.
D.         Televizyon izlerken uyuya kaldı.
 
 
 
 345)
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde eyle­min gerçekleşmesi bir koşula bağlıdır?
A.          Günler uzadığı için ileri saat uygula­masına geçildi.
B.           Dayımlar yarın akşam yemeğe gele­cekler.
C.         Kar yağdığı için yarın okullar tatil edilecek.
D.         Akşam erken yatarsam sabah erken kalkarım.
 
 
 
 346)
8.        "başarının - artıran - güçlükler - | süslerdir - değerini" kelimeleriyle © anlamlı ve kurallı bir cümle oluştu­rulduğunda sondan ikinci kelime hangisi olur?
A) başarının             B) değerini
C) artıran                 D) süslerdir
 
 
 
 347)
Bunu bana mı soruyorsun" cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konma­lıdır?
A. nokta        B. ünlem
C. soru işareti   D. virgül
 
 
 
 348)
11.   Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir duyguyu anlatmaktadır?
 
A)   Kar durmadan yağıyor.
B)   Yemekten sonra elini yıkar.
C)   Planlı çalışanlar başarılı olur.
Vitrindeki gömlek ne kadar da güzel.
 
 
 349)
"Kadar" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisine "yaklaşık" anlamı katmıştır?
A) Burası buzdolabı kadar soğuk.
B)   Sabaha kadar başında bekledim.
C)   Senin kadar iyi birini tanımadım.
D) Kasada beş kilo kadar elma var.
 
 
 
 350)
Aşağıdaki cümleterdeki boş parantezler­den hangisine virgül (,) getirilmelidir?
A) Bu işi de iyi () kötü hallettik.
B) Onun mavi gözleri () sarı saçları vardı.
C) Türkiye () Almanya ilişkileri sıcaktır.
Sınıttarımız 24 () 26 kişiliktir
 
 
 351)
"-ler" (-lar) eki, eklendiğinde sözcüğü çoğul yapar. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "-ler" eki sözcüğe çoğul an­lamı katmamıştır?
A.          Kelebekler uçuşuyor.
B.           Tatilde dedemlerde kaldım.
C.         Derslerime çalışmalıyım.
D.         Sokaklar çok karanlıktı.
 
 
 
 352)
2.        Paragrafta altı çizili kelimenin yeri­ne aşağıdakilerden hangisi getiril­diğinde cümlenin anlamı değiş­mez?
A) veya                   B) ve
C) ile                       D) ama
 
 
 
 353)
Çıktı çayıra kuzu Güldü kırların yüzü Çobanlar aldı sazı Ova bayır şenlendi
Yukarıdaki dörtlüğün anlamlı ve ku­rallı cümleler hâlinde düz yazıya çevrilmiş biçimi hangisidir?
A)   Çayıra çıktı kuzu. Yüzü güldü kırların. Çobanlar aldı sazı. Şen­lendi ova bayır.
B)   Çayıra çıktı kuzu. Yüzü güldü kırların. Çobanlar aldı sazı şen­lendi ova bayır.
C)   Kuzu çayıra çıktı. Kırların yüzü güldü. Çobanlar sazı aldı. Ova bayır şenlendi.
D)   Çıktı kuzu çayıra. Güldü kırların yüzü. Çobanlar aldı sazı. Ova bayır şenlendi.
 
 
 
 354)
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi "Öf­keyle kalkan zararla oturur." atasözü-nün anlamına en yakındır?
A.       Zararın neresinden dönsen kârdır.
B.        Keskin sirke küpüne zarardır.
C.      Sabır acıdır meyvesi tatlıdır.
D.      Rüzgâr esmeyince yaprak oynamaz.
 
 
 
 355)
Atatürk, sanatı sevdiği kadar sanat­çıları da severdi.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümle ile çelişir?
A) Atatürk, sanatçıları severdi.
B) Atatürk, sanatı severdi.
C) Atatürk, hem sanatı hem sanatçı­ları severdi.
D) Atatürk, sanatı, sanatçılardan çok severdi.
 
 
 
 356)
şağıdakilerden hangisi aralarındaki an­lam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?
 
A) Petrol - benzin        B) Meyve - elma
C) Koyun - kuzu      D) Ağaç - çam
 
 
 
 357)
9.       Hangi cümlede "mi"nin yazımında yanlışlık yapılmıştır?
A)   Görmedik, diyeceğiz; anladınız mı?
B) Kitap okumayı sever misin?
C) Törene katılmıyormusunuz?
D) Sevgiden öte mutluluk var mı?
 
 
 
 358)
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonu­na iki nokta konmalıdır?
A.        Canlılar yaşamak için mücadele eder
B.         Siz de öğretmeninizi örnek alın
C.       Hani şöyle bir söz vardır
D.       Bu öyle büyük bir fırsat ki
 
 
 
 359)
Arkadaşlarımdan ayrılmak zorunda
I                II III
kalınca çok üzüldüm." cümlesindeki söz-
IV    V VI cüklerden hangisi birden çok varlığı an­latmaktadır?
A.       |
B.        II
C.      ııı
D.      V
 
 
 
 360)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ler" eki cümleye abartma anlamı vermiştir?
A.         Artık ağaçlar yapraklarını döktü.
B.          Bu kalabalıkta başıma ağrılar girdi.
C.        Okulların açılmasına az kaldı.
D.        Misafirler geç vakte kadar oturdu.
 
 
 
 361)
8.        Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işin tekrar yapıldığı anlaşılmaz?
 
A) Maçı bu yıl da biz kazandık.
B) Bir daha seninle oyun oynamak istemiyorum.
C)Metin, sınavda yine birinci olmuş.
D)Yeni aldığı kitabı bile bitirmiş.
 
 
 
 362)
gerektiğinden çok önce veya henüz ortada hiç­bir şey yokken hazırlanmaya kalkışmak" anlamına gelen deyim, aşağıda kilerden hangisidir?
A) Gözlerine inanamamak
B) Suyuna gitmek
C) Dereyi görmeden paçaları sıvamak
D) Elden çıkarmak
 
 
 
 363)
Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisin-deki sözcükler birbirinin yerine kullanı­lamaz?
A.           sonbahar - güz
B.            yaşlı - ihtiyar
C.          kalpsiz - yüreksiz
D.          cevapsız - yanıtsız
 
 
 
 364)
Aşağıdakilerden hangisi bir işi başar­maya çalışan kişiye cesaret verir?
A.          Senin başaracağına inanıyorum.
B.           Bence büyüklerinden yardım isteme­lisin.
C.         Bence bunu tek başına yapamazsın.
D.         Bunu doğru yaptığından emin misin?
 
 
 
 365)
Aşağıdaki sözlerden hangisi deyim de­ğildir?
A.          Ah alan onmaz.
B.           Ayıkla pirincin taşını
C.         Ateş pahasına
D.         İç geçirmek
 
 
 
 366)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isim vardır?
A.       Vali, okulumuzu ziyarete gelecekmiş.
B.        Akdeniz yurdumuzun güneyindedir.
C.      Vatanımızı sevmeli ve korumalıyız.
D.      Okul müdürü konuşma yapıyor.
 
 
 
 367)
Tüm dünyada olduğu gibi ülke­mizde de orman yangınlarının bü­yük bir çoğunluğu doğal neden­lerle ortaya çıkmıyor.
2.   Daha çok insan etkisiyle ortaya çı­kan yangınlar ormanlara zarar veri­yor.
3.   Üstelik bu yangınlar, ormanda ya­şayan birçok canlının da yok ol­masına neden oluyor. Bu nedenle yangınları önlemenin sebebi ara­nıyor.
4.   Orman yangınlarında en önemli etken doğal nedenler olduğu için orman alanları izlemeye alınıyor.
Yukarıdaki paragrafta, paragrafın bütünüyle çelişen cümle hangisi­dir?
A) 1        B) 2       C) 3       D) 4
 
 
 
 368)
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili kelime mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) Depremde çok can kaybı olmadı.
B) Bu güzelim ormanlara kıymayın.
C) Sabahın çok erken_saatlerinde çalışmaya başladım.
D)Artık havada cam kokusu yerine kamyonların mazot kokusu vardı.
 
 
 
 369)
16.        "Tutmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "beklenen sonucu vermek" anlamında kullanılmıştır?
 
A.            Buradan köy üç saat tutar.
B.             Diktiğimiz fidanların hepsi tutmuş.
C.           Hastane masrafları sandığından faz­la tuttu.
D.           Gezi boyunca kardeşinin elini hiç bı­rakmadan tuttu.
A.       
 
 
 
 370)
"beklemek" kelimesi hangi cümle­de gelecekte yapılacak bir eylemi ifade etmektedir?
A)   Seni iki saat otogarda bekledim.
B)   Herkes sofrada seni bekliyor.
C)   Sizi çıkış kapısında bekleyeceğim.
D) Saatlerce beni beklemiş.
 
 
 
 371)
6.        Aşağıdakilerden hangisi "boş" keli­mesi ile anlamlı bir ifade oluştur­maz?
 
A) oturmak C) zamanB) konuşmak D) çalışkan
 
 
 
 372)
Aşağıdaki cümlelerden hangisi |      nesnel yargı içerir?
A) Bizim köyümüz oldukça güzel bir köydür.
B) Bu, duyduğum en sevindirici ha­ber.
C) Yunus da dedesiyle haberleri sey­rediyor.
D) Onların iyi anlaşmaları benim ho­şuma gidiyor.
 
 
 
 
 373)
Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan, ölü­münün 25. yıl dönümünde düzen­lenen törenle anıldı. Tekirdağlı Hü­seyin Pehlivan, güreşçiliğinin yanı sıra düzgün ve dürüst yaşamı ile de örnek bir sporcudur.
Hüseyin Pehlivan'ın gençlerimizin örnek alacağı birçok meziyeti vardır. 1934-1942 yılları arasında yedi kez Kırkpınar başpehlivanı olmuştur.
Yurt dışında yaptığı güreşler sı­rasında bir keresinde Fransız şam­piyonu Değlen ile yapacağı maçı kaybetmesi karşılığı Hüseyin Pehli-van'a (altının bir lira olduğu dö­nemde) on bin lira teklif edilmiştir. O da teklifi reddederek yurda geri dönmüştür. Bu, onun güzel ahlakı­nın en somut örneğidir.
(İlk dört soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız.)
 
 
1.
Paragraftaki altı çizili kelimenin an­lamını işaretleyin.
O Bir kişiyi veya nesneyi benzerin­den üstün gösteren nitelik
O Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği
O Aşırı güçlük ve sıkıntı
2.       Paragraftaki parantez işareti hangi amaçla kullanılmıştır? İşaretleyiniz.
( ) Bir söze alay veya küçümseme anlamı katması için
( ) Bir bilginin şüphe taşıdığını göstermek için
( ) Yazının maddelerini gösteren sa­yıdan sonra kapama amacıyla
( ) Cümlenin yapısıyla doğrudan doğruya ilgili olmayan açıkla­malar için
3.       Hüseyin Pehlivan'ın güreşçiliğin­den başka örnek alınacak hangi meziyeti varmış? Yazınız.
              
           
 
.............................................................
Yukarıdaki paragraf, nereden alın­mış olabilir?
 
A)   Gazete haberinden
B) Bilimsel bir afişten
C) Uluslararası bir yarışmadan
D) Tiyatro metninden
 
 
 
 374)
"Uzun süre evin bodrumunda kalmıştı.
Üzerine konulan öteberilerin ağırlığın-
dan olsa gerek, bacaklarından biri salla-
nıyordu. Üzerindeki tek tük yağ lekeleri,
zamanında birçok ziyafete ev sahipliği
yaptığını gösteriyordu."
Yukarıdaki paragrafta bir eşya tasviri
yapılmıştır. Tasvir edilen eşya, aşağıda-
kilerden hangisidir?
A- fırın          
B- ocak
C- masa       
D- sandalye
 
 
 
 375)
7.        Aşağıdaki cümlelerden hangisi ta­nım cümlesidir?
A)   Doğayla ilgilinmek insanı rahat­latır.
B)   Bir dişin ağızda görünen kısmı­na kron denmektedir.
C)   Dişlerimiz için en büyük tehlike çürüklerdir.
D)   Dişler, kökleri sayesinde çene kemiğine tutunur.
 
 
 
 376)
Aşağıdakilerden hangisi sözlükte diğerlerinden sonra yer alır?
 
A) önder C) önemli
B) önce D) ölçek
 
 
 
 377)
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden fazla ek almıştır?
A. bilgili          B.dertli
C. kalınlık        D. parmaksız
 
 
 
 378)
25 Ağustos 1922 günü Mustafa Kemal, Keçiören'de idi. Gece yarısı toplantıdan ay­rılacağı sırada arkadaşlarına:
-   Taarruz haberini aldığınız zaman, he-' sap ediniz, on beşinci gün İzmir'e varacağız,
dedi.
Bu kadar kısa zamanda hem düşmanın yenileceğine hem de ta İzmir'e varılacağına kimse inanmıyordu. 26 Ağustos sabahı Ga­zi, tarihi büyük emrini verdi:
-Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri.1. Emir yerine getirildi. Türk orduları 9 Ey-lül'de İzmir'e girdiler.
Ankara'ya dönüşte coşan, kabaran halk­la birlikte arkadaşları da Gazi'yi karşılama­ya gelmişlerdi. Onlara döndü:
-              Bir gün yanılmışım, dedi. Çünkü İzmir'e on beş günde değil, on
dört günde varılmıştı.
Nafiz ERGÜDER (Atatürk'ten Anılar)
 
(1, 2 ve 3. soruları yukarıdaki metne gö­re cevaplayınız.)
 
' Metinde aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir?
A.      Mustafa Kemal'in arkadaşlarıyla Ke­çiören'de yaptığı toplantıdan
B.       Taarruzdan 15 gün sonra İzmir'e gi­rileceğinden
C.     Toplantıda alınan kararlara herkesin tepki gösterdiğinden
D.     İzmir'e Mustafa Kemal'in hesapladı­ğı tarihten bir gün önce girildiğinden
 
2.       Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı metinde yoktur?
 
A.       Keçiörendeki toplantı ne zaman ya­pılmıştır?
B.        Arkadaşları Atatürk'e inanmayınca, Atatürk'ün onlara karşı tavrı ne oldu?
C.      Büyük Taarruz emri ne zaman veril­miştir?
D.      Atatürk, hangi konuda yanılmıştı?
3.       Aşağıdakilerden hangisi, metinde geçen özel isimlerden biri değildir?
 
A.       İzmir
B.        Keçiören
C.      Akdeniz
D.      İstanbul
 
 
 
 379)
Ben önce bir kuş gibi havalanırım. Top el­lerimin arasındadır. Sonra onu yavaşça po­taya bırakırım ve iki sayı yaparım. Sonra da artığım gollerle fileleri yırtarım. Kaleci şaşkın­lıkla yüzüme bakar.
Bazen bisiklete biner, çevreyi dolaşırım. Pedalları hızla çevirince âdeta uçtuğumu his­sederim. Artık bütün yollar benimdir.
Okullar tatil olunca, deniz kenarındaki küçücük evimize gideriz. Sabahları erken kalkmayı severim. Önce sahile iner deniz ka-ibukları toplarım. Sonra kendimi durgun sula­ra bırakırım.
Sevinç Kuşoğlu (Avucumda Bir Kuş Var)
(İlk 3 soruyu metne göre cevaplayınız.)
Yukarıdaki metnin konusu aşağıdakil er­den hangisidir?
A- Farklı spor etkinlikleri yapan bîr ço­cuk
B- Çocuk ve spor arasındaki ilişki
C- Sporun yararları
D- Sporun gerekliliği
 
Metnin türü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A- bilgilendirici yazı B- anı
C haber
D. öykü
Aşağıdakilerden hangisi, metindeki ço­cuğun uğraştığı spor dallarından biri de-ğildir?
A. futbol                   B. basketbol
C- koşu D. bisiklet
 
 
 
 380)
8.        Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime mecaz anlamlıdır?
 
A)   Bahçeden tatlı elmaları topladık.
B) Nasrettin Hoca dendiği zaman hepimiz tatlı bir tebessüm ederiz.
C) Annem bugün tatlı yaptı.
D) Çok tatlı yemekten dişlerim çürü­dü.
 
 
 
 381)
Aşağıdakilerden hangisi hem hece hem de sözcüktür?
A. ba             B. den
C. dal             D. ci
 
 
 
 382)
6.       Aşağıdakilerden hangisinin "spor" kavramı ile anlam ilişkisi diğerlerin­den farklıdır?
A) olimpiyat C) eğlence
B) yarışma D) gelenek
 
 
 
 383)
9.       Tabloya göre aşağıdakilerden han­gisi yanlıştır?
 
A) En yıkıcı deprem 17 Ağustos Ko­caeli depremidir.
B) Düzce depreminde 845 kişi öl­müştür.
C) Bütün depremlerde yaralanan­lar olmuştur.
D) Tabloda verilen tüm depremler­de ölenler olmuştur.
10.   Tabloya göre aşağıdakilerde han­gisi yanlıştır?
 
A) Düzce depremi 12.11.1999 tari­hinde olmuş, 845 kişi ölmüş, 4948 kişi yaralanmıştır.
B) 17.08.1999 tarihinde olan Kocaeli depreminin büyüklüğü 7,4'tür.
C) Tabloya göre büyüklüğü en az olan deprem Bolvadin depremidir.
D) Tabloya göre 6,1 büyüklüğün­deki depremde ölen insan sayısı 5,8 büyüklüğündeki depremde ölen insan sayısından çoktur.
 
 
 
 384)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "öteki" sözcüğü yerini tutarak onu ismin işaret yoluyla göstermiştir?
A; Ötekini getir de ayağıma giyeyim.
Bı Öteki evi ne zaman sattınız?
C)Hani öteki arkadaşın nerede?
D)Öteki gün nereye gitmiştin?
 
 
 
 385)
8.        "Acaba sert mi, hoşgörülü mü? Ne­reden geldi? Evli mi, bekâr mı? Yu­muşak mı, öfkeli mi?" Yukarıdaki cümlelerde yer alan ke­limelerden hangileri gerçek anla­mından tamamen uzaklaşarak ye­ni bir anlam kazanmıştır?
 
A)   yumuşak - öfkeli - sert
B) sert - yumuşak
C) sert - yumuşak - hoşgörülü
D) sert - öfkeli - bekâr
 
 
 
 386)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) yanlış kullanılmıştır?
A) Balıkçı» kayığını onarıyordu.
B; Satıcı, bizi görünce selam verdi.
C) İçeri girdi, bir köşeye oturdu.
Dı O öğrencileri birer, birer kürsüye ça­ğırdılar.
 
 
 
 387)
Aşağıdaki kelimelerden hangisi "atlamak" kelimesiyle anlamlı bir kelime grubu oluşturmaz?
A) ip                             B) denize
C) otobüse                    D) uçurtmaya
 
 
 
 388)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "uyan­mak" sözcüğü " gözü açılmak" deyimiy­le aynı anlamda kullanılmıştır?
A.         Köylüler artık uyandı.
B.          Telefonun sesiyle uyandım.
C.        Bebek uyandı, ağlıyor.
D.        Ağaçlar kış uykusundan uyandı.
 
 
 
 389)
Kişi adlarından önce ve sonra*^. gelen saygı sözleri, unvanlar, l^j lakaplar, meslek ve rütbe ad­ları büyük harfle başlar
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarı­daki kurala uyulmamışa
A) Kaymakam Bey, sınıfımıza geldi.
Bi Gazi Mustafa Kemal, askerlere "İleri!" emrini verdi.
C) Nişancı Mehmet paşa, atına bindi.
D) Komşumuz Zeynep Hanım bizi yeme­ğe davet etti.
 
 
 
 390)
Allah()a şükür () burada her şeyim var () Hayatımda yalnız bir şey eksik () Horoz sesi ()
Yukarıda parantezle belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden han­gisi getirilmelidir?
A) (-) (,) (•) (:) (?)   C) (') (,) (•) (:) (•)
B) (') (,) (-) (:) (•• D) (;) (,) (!) (:) (.)
 
 
 
 
 
 391)
Aşağıda sözcüklerle kökleri eşleştirilmiş­tir? Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A. yangın - yan B. okul - ok
C. yazı - yaz     D. balıkçı - balık
 
 
 
 392)
Sanatsız kalan bir mil­letin hayat damarla­rından biri kopmuş demektir.
Atatürk, bu özdeyışîyle bizlere asıl neyi anlatmak istemiş olabilir?
 
A) Sanat ile iyi para kazanılacağını
8; Güzel binalar yapmak için maddi imkânların çok olması gerektiğini
0} İnsanların özet zevklerine karışılama-yacağını
D)Bir milleti yaşatan değerlerin en önem­lilerinden birinin sanat olduğunu
 
 
 
 393)
"Bir milletin......................... için hürriyet ve
.........................  sahip olması gerekir."
özdeyişini aşağıdakilerden hangisiyle tamamlarız?
A.        yükselmesi - çalışmasına
B.         ilerlemesi - kültürüne
C.       kalkınması - bilgisine
D.       yaşayabilmesi - istiklaline
 
 
 
 394)
Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde belirtilen miktar belirsizdir?
A) Birkaç parça çamaşır
B)   Beş parça giysi
C) Bir deste kalem
D)   Bir düzine defter
 
 
 
 395)
"Gönderilen notu aldı; fakat notda ne yazdığını okuyamadı." cümlesinde ya­zım yanlışı olan sözcük, aşağıdakilerden hangisidir?
A. gönderilen   B. notu
C. aldı            D. notda
 
 
 
 396)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerek­siz bir sözcük kullanılmıştır?
A)   Birazdan gün doğacakmış meğer.
B) Ablası bizi arkadaşlarıyla tanıştıra-cakmış.
C) Caddeden karşıya geçerken gözüme ilişti.
D) Karşımızda oturan çok meşhur, ünlü bir müzisyendir.
 
 
 
 397)
"Bilindiği gibi püreler genellikle ge­nelde et yemeklerinin yanında ser­vis yapılır."
cümlesinde hangi kelime gereksiz kullanılmıştır?
A) bilindiği gibi C) yanında
B) genelde D) püreler
 
 
 
 398)
Hangi cümlenin eyleminde yapılacak bir işten söz edilmektedir?
A) Hafta sonlan dedesine gider.
B) Ödevlerini bir saatte bitirdi. 
C)  Akşama misafirlerimiz gelecek.
D) Kardeşim televizyon seyrediyor.
 
 
 
 399)
Aşağıdakilerden hangisi, hayata ve olay­lara iyimser açıdan bakmayı öğütleyen atasözlerinden biri değildir?
A)   Her işte bir hayır vardır.
B) Kara haber tez duyulur.
C) Kıştan sonra bahar olur.
D) Güçlük içinde bir kolaylık bulunur.
 
 
 
 400)
"Birey" sözcüğünün eş anlamlısı, aşağı­daki cümlelerin hangisinde vardır?
A.              Çalışan insan, başarır.
B.               Kişi arkadaşından bellidir.
C.             Aile, toplumun en küçük parçasıdır.
D.             Sokakta düşünce herkes bana güldü.
 
 
 
 401)
Hangi cümlede "külahları değişmek" de­yiminin anlamı vardır?
A.        Yaşlı adam sinirlenince ağzına gele­ni saydı.
B.         Her gün geç kaldığı için öğretmenle araları bozuldu.
C.       Merve'yi beklemedik diye bize gü­cenmiş.
D.       Koridorda koştuğu için ceza aldı.
 
 
 
 402)
14.           "Kar yağdımı trafik alt üst oluyor" cüm­lesine hangi noktalama işareti konmalı­dır?
 
A.            iki nokta (:)
B.             nokta (.)
C.           soru işareti (?)
D.           ünlem (!)
 
 
 
 403)
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcük­lerden hangisi gerçek anlamında kulla­nılmıştır?
A.        Ayakkabısının burnu iyice aşınmıştı.
B.         Kapının koluyla oynayıp durma.
C.       Boş gözlerle çevreyi inceliyordu.
D.       Sıcak tencereyi masaya koydu.
 
 
 
 404)
Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir?
A)   Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz.
B) Sen seversen oğlunu, o da se­ver oğlunu.
C) Ana baba bedduasını alan onmaz.
D) Öğretmenler! Yeni nesil sizin ese­riniz olacaktır.
 
 
 
 405)
"Derslerime düzenli çalıştığım için........................ "
cümlesini aşağıdakilerden hangisiyle doğru olarak tamamlarız?
A.      sinemaya gidemedim.
B.              televizyon izleyemedim.
C.            oyun oynamaya fırsat bulamadım.
D.            sınavlarda başarılı oldum.
 
 
 
 406)
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş seslisi yoktur?
A.          dolu
B.           bağ
C.         boş
D.         dal
 
 
 
 407)
. "Öğretmen, çocuklarla dolu sınıfı çok özlüyor." cümlesinde kaç tane isim olan sözcük vardır?
A.           üç
B.            beş
C.          dört
D.          altı
 
 
 
 408)
Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir?
A)   Evi ev eden, kadındır.
B)   Okumayı öğrenmeyen, çuval ta­şımayı öğrenir.
C)   Kuvvetli beyinler, ölü fikirlerle dü­şünemez.
D)   Kız, anasından görmeyince sof­rayı kaldırmaz.
 
 
 
 409)
Gece kelebekleri, bü­tün gün, güneş ışığın­dan saklanacak bir yer I ararlar. Gece de dolaş­maya çıkarlar. Geceleri ışıl ışıl yanan lambala­rın çevresine üşüşürler. Vücutları şişman, kanatları kalın ama uzundur.
Yukarıdaki paragrafın konusu aşağıdakı-lerden hangisidir?
A) Güneş ve insanlar
B)   Kelebeklerin gıdası
C)   Gecenin konukları
D) Gece kelebekleri
 
 
 
 410)
10.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "değil" sözcüğü eklendiği cümleyi olumlu yapmıştır?
 
A)    Beğendiğim pantolon bu değil.
B)   Galip gelmek için henüz geç değil.
C)   Çocukluk yılları güzel geçmiş değil.
D)   Burada kalmam artık mümkün değil.
 
 
 
 411)
Bir insanın bilgi ve kültür seviyesini bitir­diği okullardan sonra okuduğu kitaplarla da değerlendirmek gerekir. Çünkü bir meslek sahibi olduktan sonra yapılan okuma, kendini geliştirmek için yapılır. Bu okuma, isteğe bağlı olduğundan verimli­dir, insana araştırma, bulma ve birleştir­me zevki verir.
Paragraftan, aşağıdaki çıkarımlardan hangisinde btâyngmapz?
A) Meslek sahibi olduktan sonra da oku­maya devam etmeliyiz.
B) Kendimizi geliştirmek için okumalıyız.
C) Bilgi ve küttür seviyemizi sadece dip­loma belirler.
D) İsteğe bağlı okuma, verimlidir.
 
 
 
 412)
"Çekmek" sözcüğü aşağıdaki cümleler­den hangisinde gerçek anlamda kulla­nılmıştır?
A.         Köpeği tasmasından çekti.
B.          Yıkanınca elbisesinin astarı çekti.
C.        Bu çocuğun huyları sana çekti.
D.        Ağrıyan dizlerinden çok çekti.
 
 
 
 413)
Hangisi "sarfiyat" kelimesinin anlamını Karşılamaz?
Şair, ülkemize rahmet olması için oşağı­dakilerden hanaisi üzerine dua etmemiş-tir?
A) enerji G) harcama
B) tüketim D) masraf
 
 
 
 414)
13.   "Pilli tren, rayın üzerinde daireler çiziyordu." cümlesindeki altı çizili sözün yerine hangisi getirildiğinde cümlenin anlamı değişmez?
 
A)   duruyordu
B)   dönüyordu
C)   hareket ediyordu
D)   durmuştu
 
 
 
 415)
12.    Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı doğrudur?
A) siren                 B) puroblem
C) tiren                  D) Tırabzon
 
 
 
 416)
"Hediyelerimizi bir hafta sonra bir­birimize verecektik."
cümlesinde hangi sorunun cevabı yoktur?
A) neyi                         B) ne zaman
C) nerede                      D) kime
 
 
 
 417)
Benimle Kars'a ..............  gelmişti?
Misafirlere ...................  gezdirdiniz?
İstanbul gezisinden ........................  çok
memnun ayrılmış. Sınıfın .........................
Karadeniz gezisine katılmak istiyor.
Yukarıdaki cümleleri hangi seçe­nekteki kelimelerle tamamlamak uygun olur?
A)   kim - nereleri - herkes - hepsi
B) kim - nerelerden - herkes - hiçbiri
C) kim - nereyi - hiçbiri - herkes
D) hiçbiri - nereleri - herkes - hepsi
 
 
 
 418)
10.   Hangi cümlede işin nasıl yapıldığı belli değildir?
 
A)   Koridorda kızgın dolaşıyordu.
B) Kapıyı hızlıca çarptı.
C) Merdivenleri ağır adımlarla çıkıyor.
D) Yine o güzel elbiselerini giymiş.
 
 
 
 419)
9.       "vardır - kahvenin - kırk yıl - fincan - hatırı - bir" kelimeleriyle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğun­da baştan üçüncü kelime hangisi olur?
A) bir                      B) fincan
C) kahvenin             D) hatırı
 
 
 
 420)
Aşağıdakilerden hangisi bilinçli bir tüketi­cinin yapması gerekenlerden değildir?
A) Para harcarken ölçülü olmak
8) En kaliteli ve pahalı kıyafetler aldırmak
C) Araç ve gereçleri özenle kullanmak
D)Temiz ve düzenli giyinmek
 
 
 
 421)
"Bu sınavda başarılı olmak için daha çok çalışmak .................. "cümlesini tamamlamak için aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun değildir?
 
A)   gerekir
B)   anlaşılmıştır
C)   zorundayız
D)   mecburiyetindeyiz
 
 
 
 422)
"Baş başa vermeyince taş yerinden kalk­maz." atasözüyle aynı anlama gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A.         Bir elin nesi var iki elin sesi var.
B.          Ak akçe kara gün içindir.
C.        Elle gelen düğün bayram.
D.        Ayağını yorganına göre uzat.
 
 
 
 423)
"Şimdi gidiyorum; ama................................. "
cümlesini doğru olarak tamamlayan se­çenek aşağıdakilerden hangisidir?
A.       bir daha asla dönmeyeceğim.
B.        yine geleceğim.
C.      yeniden gideceğim.
D.      belki gelmem.
 
 
 
 424)
"Ferda sınıfımızın en başarılı öğrencisi­dir." cümlesinde kaç tane türemiş sözcük vardır?
a. iki               B. üç
C. dört           d beş
 
 
 
 425)
13.           I. Çukurda altın külçesi yerine
 
II.              Gene tarlaya gidip de
III.           Cimri ertesi sabah
IV.        Çılgına döndü
V.           Koca bir taş bulunca
Yukarıdaki sözcük gruplarının anlamlı bir şekilde sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A.            II -1 - III - V - IV
B.             I-III-IV-V-II
C.           IV-III-II-I-V
D.           III-II-I-V-IV
 
 
 
 426)
I. Ağaç yaş iken eğilir
II. Akıl yaşta değil baştadır.    
III. Körle yatan şaşı kalkar.
IV. Keskin sirke küpüne zarar.
Yukarıda numaralandırılan hangi atasözü "insanların birbirinden et-kilendiği" anlamındadır?
 
A) I       B) II       C) III       D) IV
 
 
 
 427)
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangi­sinde "ki" yanlış yazılmıştır?
A) Kelebekler ki ne güzel uçuşuyor.
B) Bahardaki hava şimdi yok.
C) Askıda ki mantoyu bana verdi.
D) Masadaki kitaplar kiminmiş?
 
 
 
 428)
5.       Aşağıdaki cümlelerin hangisi öznel­lik belirtir?
 
A)   Ülkemiz, maden yatakları bakı­mından zengindir.
 
A)   Maalesef bu madenleri iyi kulla­namıyoruz.
 
A)   Yakıtlar; katı, sıvı ve gaz olmak üzere üçe ayrılır.
B) Sıvı yakıtların başında petrol gelir.
 
 
 
 429)
Yeşilay insanlara uyuşturucu, içki ve si­gara gibi maddelerin zararlarını anlat­mak için kurulmuştur, insanlara bunlar­dan uzak durmalarının yararlarını anlatır. Bu işi yaparken bilim ve akıl yolunu kul­lanır.
Bu paragrafa göre Yeşilay hangi amaçla kurulmuştur?
A)İnsanlara bilimin önemini anlatmak
B) Suçlularla mücadele etmek
C) Aklın yolunu herkese göstermek
D)Zararlı alışkanlıkları önlemek
 
 
 
 430)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "de" nin yazımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır?
A) Böreği dayım da çok beğenmiş.
B)   Çay da vitamin var mı acaba?
C)    Sana tost da ısmarlayabilirim.
D) Yarınki geziye o da gelecek.
 
 
 
 431)
1.    Bulunan belgeler, yapılan araş­tırmalar, onun 13. yüzyılda ya­şadığını gösteriyor.
2.    Babası Hortu köyünün imamı Ab­dullah, annesi Sıdıka'dır.
3.    Nasrettin Hoca, nerede, ne za­man yaşamış, kesin bilemiyoruz.
4.    Belgelere dayanarak elde edile­bilen bilgiye göre Nasrettin Ho­ca, Sivrihisar'ın Hortu köyünde doğmuştur.
 
10.   Yukarıdaki cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır?
A) 4 -1 - 3 - 2 B) 3 - 4 - 2 - 1 C)3-2-1-4        D)3-1-4-2
 
 
 
 432)
Bana öyle geldi. herkeste olan
korku Hatice ninede yoktu.
Ben      askerlerin yanına gittim.
             yiyecek ekmeğimiz .... içecek
suyumuz vardı.
Yukarıdaki cümleleri hangi seçe­nekteki kelimelerle tamamlamak gerekir?
A)   ki - de - ne - ne de
B) de - ki - hem - veya
C) ki - de - hem - veya
D) de - ki - ne - ne de
 
 
 433)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde toplu­luk ismi yoktur?
A. Yarın sınıfça ağaç dikeceğiz.
B. Bu yarışı bizim küme kazanır.
C.     Kümesteki tavukları aşılattık.
D.     Orman yangını büyümeden söndü.
 
 
 
 434)
Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangi­si anlam ilişkisi bakımından diğer­lerinden farklıdır?
A) uzun - kısa C) iri - ufak
B) dar - enli D) kenar - kıyı
 
 
 
 435)
Ağacı kıskanırım Yemiş yüklü dalı var; Bahar olsun, güz olsun, Ne güzel masalı var.
 
Yukarıdaki dörtlükte altı çizili sözcükler­den hangisinin eş anlamlısı vardır?
A.     dal.
B.            bahar
C.          güz
D.          masalı
 
 
 
 436)
Bir gece uyurken rüyamda onu Beyaz bir ata binerken gördüm. İstiklal tohumunu saçtığı yerde Kırmızı güller toplarken gördüm.
Şair, Atatürk'ü rüyasında nasıl gör­müştür?
 
A)   İstiklal Mücadelesi'nde
B) Beyaz bir ata binerken
C) Halkı selamlarken
D) Beyaz elbiseler içinde
 
 
 
 437)
"Belki o da korkuyordu ama belli
etmiyordu." cümlesindeki altı çizili
kelimenin yerine hangisi getirile-
mez?
A) fakat                        B) bu nedenle
C) yalnız                        D) ancak
 
 
 
 438)
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecele­rine yanlış bölünmüştür?
a.            ha-yır-se-ver
b.          baş-öğ-ret-men
C.    ka-ra-bi-ber
D. ana-ya-sa
 
 
 
 
 439)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çi­zili sözcük, sözcüğün anlamını değişti­ren birden fazla ek almıştır?
A.         Köyümüz, şehirden uzaktadır.
B.          Temizlik kurallarına uymalısınız.
C.        Susuzluk hepimizi perişan etti.
D.        Köyümü de köylümüzü de severim.
 
 
 
 440)
"Şevketin yerine gelecek kişiyi be-lirlediniz mi?" cümlesinde "Şev-ket'in" yerine hangi kelime kullanı­labilir?
A) bizim                        B) benim
C)   onun                         D) onların
 
 
 
 441)
Ben var isem ana dilimle varım. Türkçem benim bereketli toprağım. Akan sularının sesi ondandır. Güneşimin aydınlığı, sıcağı... Onunla güler onunla ağlarım.
Şiirin teması hangisidir?
A)   Yaşama sevinci
B)   Yurt sevgisi
C)   Dil sevgisi
D)   Toprak sevgisi
 
 
 
 442)
Marangoz Kerem Usta akıllı, dürüst ve yardımsever bir insandı. Hangisi yukarıdaki cümlede adı ge­çen Kerem Usta'nın kişilik özellikle­rinden değildir?
A) marangoz C) dürüst
B) akıllı D) yardımsever
 
 
 
 443)
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek (temel) anlamıyla kullanılmıştır?
A} Kapıyı bize bir çocuk açtı.
B)   Kırıcı sözlerden uzak durun.
C)   Maç biletlerimiz yine yandı.
D) Dedesi, ağır bir hastalık geçirdi.
 
 
 
 444)
"Hayli zamandır bekliyorum, gel­medi."
Yukarıda cümlede geçen "hayli" kelimesi yerine aşağıdaki kelime­lerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişir?
 
A) uzun                         B) yakın
C)ne                             D)çok
 
 
 
 445)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir var­lığı niteleyen sözcük yoktur?
A) Dün akşam konsere gittik.
B) Yakasına kırmızı gül takmış.
C) Eski eşyaları tamir ettiler.
D) Piknikte güzel bir gün geçirdik.
 
 
 
 446)
"Doğaya karşı yapılan mücadelede asla onu yıpratıcı ve yok edici olmamalıyız. Bu, kendimize de zarar vermek demek­tir. Unutmayalım ki biz de doğanın bir parçasıyız."
Yukarıdaki yazıda anlatılmak istenen nedir?
A.            Doğayı sevmeliyiz.
B.             Doğaya verdiğimiz zarar kendimize yöneliktir.
C.           Doğayla mücadele etmeliyiz.
D.           Doğayla mücadele bize zarar verir.
 
 
 
 447)
Başarının en büyük düşmanı tem­belliktir. Tembellik, hür insanı esir ya­par. İnsanı çalışmaktan daha çabuk eskitir. Tembellik bir saat daha fazla uykuyu büyük başarılara tercih etti­rir. İnsanı oyunla televizyonla oyala­yıp ona en büyük kazanç fırsatını kaçırtır.
(7 ve 8. soruları paragrafa göre cevapla­yınız.)
7.        Paragraftan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?
 
A)   Tembel insan, başarılı olamaz.
B) Tembellik özgür insanı tutsak eder.
C) Başarılı olmak isteyen insan oyun oynamamalıdır.
D) Tembellik önemsiz işleri, önemli işlere tercih ettirir.
8.        Paragrafın ana düşüncesi hangisi­dir? '
 
A) Başarının en büyük düşmanı tembelliktir.
B) Tembellik insanı çalışmaktan da­ha çok yorar.
C) Tembel insanlar miskin miskin televizyon seyreder.
D) Tembellik, insanın önemli ve bü­yük fırsatlar kaçırmasına neden olur.
 
 
 
 448)
Canım annem saçımla Okşarken geleceği, Yastığımda rengârenk Açtı uyku çiçeği.
Yukarıdaki dörtlükten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A.       Annesinin, çocuğun saçlarını okşa­ması
B.       Geceleri onu annesinin uyutması
C.      Annenin, çocuğunu sevgiyle büyüt­mesi
D.     Yatağının başucunda çiçek olması
 
 
 
 449)
13.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı vardır?
 
A)   Ne yapacağımı bilmiyorum
B)   Ne güzel ne şirin bir bahçe
C)   Ne güzel bir meyve bahçesi an­latamam
D)   Ne zaman geleceklerini söyle­mediler mi
 
 
 
 450)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli sözcük kullanılmamıştır?
a.           Bir bardak çay içip gideceğim.
b.         Gelirken bize de ekmek al.
c.            Uzun zamandır konuşmuyor.
d.         Ateşe iki dal odun at.
 
 
 
 451)
"Dün okul.............................................. gelirken yol            Ha-
kan......... gördüm."
Yukarıdaki noktalı yerlere sırasıyla han­gi isim durum eklerini getirirsek anlamlı bir cümle oluştururuz?
A.            -den, -de, -i
B.             -e, -de, -den
C.           -de, -den, -e
D.           -den, -e, -i
 
 
 
 452)
Aşağıdakilerden hangisi deyim değil-dk?
A.               Düşman çatlatmak
B.                Kulak misafiri olmak
C.              Parmağında oynatmak
D.              Kulağını kaşımak
 
 
 
 453)
1. yanardağ - volkan
2.    seyyah - gezgin
3.    tabiat - doğa
4.    tesir etmek - işitmek Yukarıdaki kelime çiftleri eş anlam­lılık dikkate alınarak eşleştirilmiştir. Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
 
A) 1
D) 4
B) 2       C) 3
 
 
 
 454)
Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangi­si anlam ilişkisi bakımından diğer­lerinden farklıdır?
A) tereyağı - süt
B) börek - hamur
C)   bitki - toprak
D)   benzin - petrol
 
 
 
 455)
Hoş geldin, safa geldin bahar!
Sen geldiğin için çiçek açtı,
Bahçede tüm ağaçlar.
Leylekler yuvaya döndü,
Toprak ısındı, uyandı karıncalar.
Çoluk çocuk yollara döküldü.
Şiirde aşağıdaki olaylardan hangi­si gerçekleşmemiştir?
A)   Ağaçlar çiçekler açmış.
B)   Toprak ısınmış.
C) Göçmen kuşlar geri dönmüş.
D) Ağaçlar meyve vermiş.
 
 
 
 456)
Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi di­ğerlerinden farklıdır?
A.           limon - limonluk
B.            yaz - yazı
C.          sil - silgi
D.          kar - karpuz
 
 
 
 457)
Aşağıdakilerden hangisinde deyim yok-tur?
A.   El ele verirsek başaramayacağımız iş yoktur.
B.   Okuldan dönerken arkadaşlarıma rastladım.
C. Olacakları göze alarak yola çıktım.
D.      Konuşmalarınıza istemeyerek kulak misafiri oldum.
 
 
 
 458)
(1) Başarı altın anahtarla sunulmaz. (2)
Onu elde etmek için çaba göstermemiz
gerekir. (3) Başarı bazen yüksek bir da-
ğın doruğunda, bazen uçurumun kena-
rındadır. (4) Başarısızlık, bizi yılgınlığa
götürür. (5) Ancak yeterli bilgi birikimi-
miz ve başarma isteğimiz varsa, onu
oradan almak hiç de zor değildir.
Yukarıdaki cümlelerden hangisi çıkarılır-
sa, metnin bütünü anlamlı hâle gelir?
A. 5               B. 4
C. 3                D. 2
 
 
 
 459)
. "tasa" kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) kaygı                  B) üzüntü
C) korku                  D) heyecan
 
 
 
 460)
"Dost kara günde belli olur." atasözünde "kara" sözcüğü hangi anlamda kullanıl­mıştır?
A.           kötü
B.      siyah
C.    gece
D.    karanlık
 
 
 
 461)
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde duy­gusal öğelere yer verilmemiştir?
A.         Gecikeceğini haber vermeyi hep unutuyorsun.
B.          Beni hiç arayıp sorduğun yok.
C.        Keşke onu bu kadar üzmeseydim.
D.        Saksıdaki çiçekleri dikkatle suladı.
 
 
 
 462)
Aşağıdakilerden hangisinde benzetme
. yoktur?
A.        Bu koşucu, ceylan gibi çeviktir.
B.         Saçları güneşte pırıl pırıl parlıyordu.
C.    Ormandaki ağaçlar birer kılıç gibi göğe uzanıyordu.
Annesi onu çiçek gibi giydirmişti
 
 
 463)
Aşağıdakilerden hangisi "kitap" sözcü­ğünün önüne getirilirse anlamlı bir ifade oluşturmaz?
A.           besin
B.    çok
C. eski
D. eğitici
 
 
 
 464)
Folklor denince aklımıza neler ge­lir? Halkın giyimi, oyunları, düğünler folklorumuzu oluşturmaktadır. Folk­lor, halk bilimidir. Masallar, türküler, tekerlemeler, bilmeceler, atasözleri önemli folklor örnekleridir. Ninniler, mâniler ve halk fıkraları da önemli folklor ürünleridir.
Folklor ürünlerinin yapıcısı belli değildir. Bu ürünler halkın ortak ma­lıdır. İnsanlarımızın, yaşayışlarını, düşünüşlerini anlatır. Folklorumuz ağzımızın tadı, dudaklarımızda gü­lüş, dilimizde müziktir. Coşkudur, sevgidir, heyecandır.
(İlk beş soruyu yukarıdaki metne göre ce­vaplayınız.)
1.       Folklor ne demektir?
A) Halk oyunu   B) Halk müziği C) Halk bilimi     D) Halk tiyatrosu
2.       Aşağıdakilerden hangisi folklor ürünlerinin özelliklerinden biri de­ğildir?
 
A)   Folklor ürünlerinin yapıcısı belli değildir.
B)   Halkın ortak malıdır.
C)   Halkımızın yaşayışını, düşünü­şünü anlatır.
D)   Bütün folklor ürünlerinin müzik-sel özelliği vardır.
3.       Aşağıdakilerden hangisi önemli folklor örneklerinden biri değildir?
A) türküler               B) şarkılar
C) atasözleri             D) ninniler
4.       Metinde aşağıdakilerden hangisin­den söz edilmemiştir?
 
A)   Folklorun ne olduğundan
B)   Folklor ürünlerinden
C)   Halk fıkralarının özelliklerinden
D)   Folklor ürünlerinin özelliklerinden
5.       Aşağıdaki yargılardan hangisi me­tinde anlatılanlarla çelişir?
 
A)   Folklor coşkudur, sevinçtir, he­yecandır.
B)   Folklor ürünleri halkımızın ortak malıdır.
C)   Folklor ürünlerinin yapıcısı, üreti­cisi bellidir.
D)   Folklor, halk bilimi demektir.
 
 
 
 465)
Altı çizili sözcüklerden hangisi gerektiğin­de özel isim olarak kullanılamaz?
A)   Yaprak gibi sararıp solacağım ben de.
B) Rüya görmeyen insan var mıdır?
C) Pınar olsa da buz gibi su içsem.
D) Bilgi çağını yaşıyor şimdi insanlık.
 
 
 
 466)
Hangi cümlede karşılaştırma yoktur?
A) Böbreklere karpuz kadar yararlı mey­ve yoktur.
B) Genç nesil, bugün daha güzel yetişi­yor.
C) Herkes ırmak kenarında balık tutma­ya çalışıyordu.
D) Ondan daha disiplinli birini bulmak çok zordur.
 
 
 
 467)
8.        Ben babamı beklemek ................
terminale gitmiştim.
Huyları uymayan insanların arka-
daşlık .................... dostluk kurmaları
zordur.
Yukarıdaki cümleler aşağıdaki keli­melerden hangileri ile tamamlan­malıdır?
A)   için - ve
B)   için - kadar
C)   yüzünden - gibi
D)   için - ancak
 
 
 
 468)
Bebekler beşiğini, çocuklar eğlendik­leri yeri, gençler kazandıkları yeri, yaşlılar rahat et­tikleri yeri, çocuk annesini, baba ai­lesini hangi duy­gularla severse in-
san da vatanını aynı duygularla se­ver.
İnsan vatanını sever çünkü Allah'ın insana verdiği nimetlerin en güzeli olan hayat, havayı yani vatanı so­luklamakla başlar. İnsan vatanını se­ver çünkü etrafına baktıkça her kö­şesinde hatıralarının izlerini görür.
(1, 2 ve 3. soruları yukarıdaki metne gö­re cevaplayınız.)
 
 
1. Metin aşağıdakilerden hangisinin cevabı olabilir?
A)   İnsan vatanını sevmeli midir?
B) İnsan vatanını niçin sever?
C) Vatan nedir?
D) Vatan sevgisi nedir?
 
 
 
2. İlk paragrafta, insanın vatanını sev­mesi ile aşağıdakilerden hangisi arasında bir benzerlik kurulmamış-î!r?
A) Çocukların eğlenceyi sevmesi
B) Bebeklerin beşiğini sevmesi
C) Babanın, ailesini sevmesi
D) Yaşlıların evlatlarını sevmesi
 
3.       Metne göre aşağıdakilerden hangi­si insanın vatanını sevmesinin ne­denlerinden biri olamaz?
 
A)   Hayat, havayı yani vatanı soluk­lamakla başlar.
B) İnsanın özgürlüğü vatan saye­sinde devam eder.
C) İnsan, vatanında eğitim görür.
D) İnsan, vatanında hatıralarının iz­lerini görür.
 
 
 
 469)
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde özel isim kullanılmıştır?
A.          Çocukluğum güzel bir şehirde geçti.
B.           İyi bir üniversitede eğitim görmek is­tiyorum.
C.         Denizli horozu tüm dünyada bilinir.
D.         Bakanlığın önündeki duraktan otobü­se bindim.
 
 
 
 470)
1.    Çok eski zamanlarda bir çocuk varmış.
2.    Nasıl olmuşsa çocuğun ayağı kaymış ve çocuk su kuyusuna düşmüş.
3.    Çocuk su kuyusunun içine düş­müş düşmesine ama yolculuğu devam ediyormuş.
4.    Bu çocuk, bir gün dibi görünme­yen bir su kuyusuna bakıyormuş.
 
1.       Yukarıdaki cümlelerin, olayların oluşu dikkate alındığında sıralama­sı nasıl olmalıdır?
A) 2 -1 - 3 - 4 B) 1 - 3 - 2 - 4 C)1-4-2-3 D)4-2-3-1
 
 
 
 471)
"Büyük evin çiçekli bahçesini hepimiz çok severdik. Kırmızı karanfillerin beyaz güllerin güzel kokusu içimizi açıyordu." Yukarıdaki anlatımda ismin özelliğini belirten kaç tane sözcük vardır?
A- iki
B- üç
 C dört
 D- beş
 
 
 
 472)
Bir gün Keloğlan, koyunlarını otlatmak uçin kırlara çıkmış. Derken ağacın altında ''uyuyakalmış.
Gözlerini açtığında beyaz bir tavşan görmüş. Tavşana bir tutam yonca yaprağı vermiş. Tavşan dile gelmiş ve hayallerini ger­çekleştirmesi için Keloğlan'a yardım edeceği­ni söylemiş. Önce dağın arkasındaki derenin karşısında yaşayan üç sincabı bulması ge­rektiğini belirtmiş. Sorularını doğru cevaplar­sa küplerle altın vereceklerini söylemiş.
Keloğlan, sincapları bulmuş. O gece ev-, lerinde konuk olmuş. Ertesi sabah, birlikte ce­viz toplamaya gitmişler. Keloğlan'a iş yap­mak zor gelmiş. Ağacın altına oturup uyukla­maya başlamış.
(Keloğlan 'm Değirmeni)
(İlk 5 soruyu metne göre cevaplayınız.)
1. Yukarıdaki metnin türü, aşağıdakilerden hangisidir?
A. efsane                   B. hikâye
C. masal                   D. bilmece
 
Metnin ana karakteri, aşağıdakilerden hangisidir?
A.       sincaplar
B.   Keloğlan
C.      tavşan
D.      Keloğlan'ın annesi
 
Aşağıdakilerden hangisi, metindeki asıl olayın geçtiği yerdir?
A.       dere kenarı
B.   Keloğlan'ın evi
C.      sincapların evi
D.      kırlar
Aşağıdakilerden hangisi, Keloğlan'ın is­teğine kavuşması için çözmesi gereken sorunlardan biri değildir?
A.       Tavşanı konuşturması
B.        Dağı aşması
C.      Dereyi geçmesi
D.      Sincapların sorularına doğru cevap vermesi
 
Aşağıdakilerden hangisi, Keloğlan'ın ki­şilik özelliklerinden biri değildir?
A.       tembelliği
B.        şımarıklığı
C.      zoru başarma isteği
D.      kıvrak zekâsı
 
 
 
 473)
İriydi Elif. kuvvetliydi kağnı başında.
Elma elmaydı yanakları, üzüm üzümdü gözleri.
Kınalı ellerinden rüzgâr geçerdi daim. Toprak gülümserdi çarıklı ayaklarına.
Yukarıdaki dörtlükte sırasıyla yanaklar ve gözler neye benzetilmiştir?
B) elma - üzüm Dı üzüm - elma
A) iri - kuvvetli C) kınalı - çarık
 
 
 
 474)
Aşağıdakilerden hangisi, görgü kural­larına uygun bir davranış değildir?
A)    Misafire "Hoş geldiniz." demek
B)    Konuşan kişinin sözünü kesmemek
C)    Yaşlılara yer vermek
D)    Herkes sofraya oturmadan yemeğe başlamak
 
 
 
 475)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinden "ben" sözcüğü çıkarılırsa cümlenin anlamı de­ğişir?
A.           Toplantıda sadece ben konuştum.
B.            Ben tatilimi geçen yılda burada ge­çirdim.
C.          Ben bu sınavdan beş aldım.
D.          Bunları ben çok beğendim.
 
 
 
 476)
Aşağıdaki ifadelerden hangisi önemli olanı belirtirken kullanılan ifadelerden biri değildir?
A) başlıca                B) en kötüsü
C) başka bir deyişle D) özellikle
 
 
 
 477)
İnsanlar önlerine çıkan engelleri aşabile­cek yetenekte yaratılmışlardır. Başarıya gi­den yolda pek çok zorluğun üstesinden geli­nebilir. Yeter ki karamsarlıktan uzak durulsun. Çünkü insan olumlu düşündüğü zaman, kar­şısındaki engelleri aşabilecek bir yol mutlaka bulur. Bu duruma en iyi örnek Atatürk'tür. O, karşılaştığı birçok engeli aşmış ve modern bir ülke oluşturmuştur.
 
1, Bu paragrafta başarının önündeki engel­leri aşmak, aşağıdakilerden hangisine bağlanmıştır?
A)   Tecrübelerden yararlanmaya
B) Kararlı davranmaya
C) Karamsar olmamayı
D) Sabırlı olmaya
 
Bu paragrafa başlık konmak istense aşa­ğıdakilerden hangisi uygun olur?
A)   Atatürk'ün Eğitime Verdiği Önem
B) Atatürk'ten Hatıralar
C) Atatürk ve Güzel Sanatlar
D) Atatürk'ün Engelleri Yenmesi
 
 
 
 478)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Hasan Bey, akşam geç vakitte işten çıktı.
B)   Doğma büyüme Erzurumluyum
C) Konyaya gezmeye gideceğiz.
D)   Babam Ankaradan dün geldi.
 
 
 
 479)
Aşağıdaki deyimlerden hangisinin anlamı yanlış verilmiştir?
A)   dişine göre: gücünün yeteceği bir durumda
B)   dişinin kovuğuna bile girmemek: çok az gelmek
C)   diş geçirmek: zorla veya inatla istediğini yaptırmak
D)   diş bilemek: işe yarar, belirtilme­ye değer
 
 
 
 480)
Bir cümlede aşağıdaki ifadelerden hangisinden sonra düşünce farklı-laşmaz?
A) fakat C)veya
B)ama D) sadece
 
 
 
 481)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A.          Yaşlı kadın, yanlızlığını kedileriyle unutuyordu.
B.           İyisi mi sen bu işten vazgeç!
C.         Hiç birinizi görmek istemiyorum.
D.         Hâlbu ki onu ne çok severdim.
 
 
 
 482)
Çocuklar bizim çiçeklerimizde. Gelişecekler, yetişecekler ve ileride bizim meyvelerimiz olacaklar. Şim­di küçükler ama yarının büyükleri olacaklar. Çocukluk demek, aynı za­manda şekillenme çağı demektir. Peki çocuk, ileride kemikleşecek ve değişmesi pek kolay olmayacak karakterini, alışkanlıklarını, davranış­larını kimden alıyor? Ona en çok kimler tesir ediyor?
"9-10 yaşlarındaki çocukların gözünde bir numaralı kişi kimdir?" sorusuyla ilgili bir anket yapılmıştır. Buna göre, öğrencilerin ezici bir çoğunluğu kahraman olarak anne-babalarını söylemişlerdir.
(3 ve 4. soruları paragrafa göre cevapla­yınız.)
3.        Paragrafın konusu aşağıdakiler-den hangisidir?
 
A)   Kişilik gelişimi
B)   Çocukların dili
C)   Çocuklar çiçektir
D)   Kültür seviyesi
4.        Paragraftan hareketle aşağıdaki-lerden hangisi söylenemez?
 
A)   Çocuklar bugünün küçükleri, ya­rının büyükleridir.
B) Çocukluk, aynı zamanda karak­terin şekillenme çağıdır.
C) Çocuklar, büyüdüklerinde yur­dumuz için çalışmalıdırlar.
D) Çocukların örnek aldıkları kahra­man, çoğunlukla anne-babalarıdır.
 
 
 
 483)
"İyi" sözcüğü aşağıdaki atasözlerinin hangisinde bir isimden önce gelerek o is­min özelliği olarak kullanılmamıştır?
A- İyi olacak hastanın hekim ayağına gelir.
B- İyi insan sözünün üstüne gelir.
C- İyi iş altı ayda çıkar.
D- İyi nasihat verilir, iyi isim verilmez.
 
 
 
 484)
9.       Aşağıdakilerden hangisi bayram kelimesi ile birlikte anlamlı bir söz oluşturmaz?
A) şekeri                 B) ziyareti
C) yolu                    D) namazı
 
 
 
 485)
6.       Seni çok beğeniyorum. Davranışla­rınla çevrene örnek oluyorsun. Na­ziksin. Doğru sözlüsün. Gayretlisin.
 
Bu paragrafı anlamca olumlu ta­mamlayacak cümle hangi seçe­nekte verilmiştir?
A)   Lütfen davranışlarına dikkat et!
B) Hep böyle kalmalısın.