ADIYAMAN HÜRRİYET İLKOKULU 3-F SINIFI WEB SİTESİ
  Atasözü ve Deyimler-test 1
 
DEYİM-ATASÖZÜ

 
ileri gitmek
haddini bildirmek
çizmeden yukarı çıkmak
yolunu kesmek

1.Yukarıdaki deyimlerden hangi ikisi aynı anlamdadır?
A) I-II           B)II- III          C) I-III           D)II-IV

2.”Kabuğuna çekilmek” deyiminin anlamı nedir?

Kabuklu olan bir canlının büzülerek küçülmesi
Kendi sorumluluğunun dışında kimsenin işiyle uğraşmamaktır.
Bütün gün işinin sonucunu almak için uğraşmıştır.
Kendi hayal âlemi içinde derin düşüncelere dalmaktır.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ”Açık vermek” deyimi, diğer üçünden farklı anlamda kullanılmıştır?
Ailemizin bütçesi her ay açık veriyor.
Dikkatsiz vezneciler sık sık açık verirler.
Orta direk açık vermeden nasıl yaşar bu devirde?
Dikkatsiz konuştuğu için açık verdi.

4. “Uluslar, kendi güçlerine ve kaynaklarına dayanarak kalkınmalıdır.”düşüncesi ile aynı doğrultuda olan atasözü, aşağıdakilerden hangisidir?
Elin hamur ,karnın aç.
Denize düşen yılana sarılır.
El el ile, değirmen yel ile.
El kazanı ile aş kaynamaz.

5.” Yayla halkı, İnce Memed’i bütün düşmanlarına karşı................ ...........korumaya karar verdi.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümle” sıkıntıları ve tehlikeleri göze alarak anlamı kazanır?
Kesenin ağzını açarak
Kendini ateşe atarak
Dil dökerek
Mahalleyi ayağa kaldırarak

6. Aşağıdaki deyimlerden hangisi” Sadece kendi bildiğini yapmak, başkalarını dinlemek” anlamını vermektedir?
Burnu havada olmak
Burnu Kafdağı’nda olmak
Burnundan kıl aldırmamak
Burnunun dikine gitmek

7. “ O, çantayı almayı çok istiyordum;alamadım. Hâlâ da çok istiyorum. Anlayacağınız...”cümle aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülürse anlamca bütünlüğe kavuşur?
Çantada gözüm kaldı
Çantaya gözüm kaydı
Çantayı göz önüne aldım
Çantaya göz kulak oldum.

 
 
 
8.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir deyim açıklayıcısıyla birlikte verilmiştir?
Çocuğun ağaca çıktığını duyunca yüreğim ağzıma geldi, ne yapacağımı bilemedim.
Bu adamcağız yaşlanınca elden ayaktan düştü,çalışamaz duruma geldi.
Olayın böyle sonuçlanacağı içime doğmuş, sürekli huzursuzluk duymuştum.
Öğretmenine içini dökmüş, ondan sorunlarının çözümü için yardım istemiş.

9.Verilen cümlelerin hangisinde deyim yanlış kullanılmıştır?
Gürültüden başım kazan gibi oldu.
Atatürk ilkelerini baş tacı etmeliyiz.
Bu güzel sözleri dili sürçtüğü için mi söylemiş?
Onun düşünceleri her dem tazeliğini koruyor.

10.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir deyim açıklamasıyla birlikte verilmemiştir?
Dostları için özveriden çekinmezdi,arkadaş canlısıydı.
Gene aynı şeyleri söylüyor,ısıtıp ısıtıp önüme getiriyor.
Ortada fol yok yumurta yok, ne söylenip duruyorsun.
Bahçeyi bellerken yoruldum,dilim bir karış dışarı çıktı.

11.”Bilgisiz ,yeteneksiz kişi kendisine verilen görevde tutunamaz.”cümlesinde verilen düşünceyi aşağıdaki atasözlerinden hangisi karşılar?
İş bilenin kılıç kuşananın.
İşleyen demir pas tutmaz.
İş insanın aynasıdır.
Boş çuval dik durmaz.

12. “Akıl yaşta değil baştadır; fakat aklı başa yaş getirir.”sözüne anlam yönünden benzeyen seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
Yaşlılar gençlerden daha akıllıdır.
Akıl,katılımla kazanılır.
Doğuştan getirilen akıl, zamanla olgunlaşır.
Aklın yaşlılıkla ve gençlikle ilgisi yoktur.

13. Verilen atasözlerinden hangisi, anlamca diğerlerine ters düşmektedir?
Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır.
Akıllı köprü arayana dek,deli suyu geçer.
Akıl adama sermayedir.
Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.

 
14. “İnsan yedisinde ne ise yetmişinde de odur.”atasözüne aşağıdaki seçeneklerin hangisi ters düşer?
Huylu huyundan ne yapılsa vazgeçmez.
Can çıkmadan huy çıkar mı?
Huy canın altındadır. Onu değiştiremeyiz.
Huyunu bilmediğin kimselere güvenme.

15. “Baş dille tartılır” atasözünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
İnsan ağırbaşlı olmalı ve az konuşmalı
Kişinin aklı söylediği sözlerle ölçülür.
Zeki kimseler güzel konuşurlar.
Her insan konuşmasına özen göstermelidir.

16.” Horozu çok olan yerde sabah geç olur” atasözünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Bir işe karışan çok olursa, o iş gecikir.
Acele iş iyi olmaz.
Çokluk olan yerde anlaşmazlık olur.
Bir işin iyi olması için iş bölümü şart.

17.Öç almanın , kin gütmenin yersizliğini anlatan atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
Gün geçer, kin geçmez.
Kazma elin kuyusunu, kazarlar kuyunu.
Kanı kan ile yumazlar, kanı su ile yurlar.*
Yılanın başını küçükken ezeceksin.


18. “Onunla konuştuğu için çok sevinçliydi.”cümlesin den sonra anlamı pekiştirmek için hangi deyim getirilmelidir?
Gözleri dolu dolu olmuştu.
Çalımından geçilmiyordu.
Ağzı kulaklarına varıyordu.*
Yüreği ağzına gelmişti.

 
19. “Baş edememek” deyiminin anlamını en iyi açıklayan seçenek hangisidir?
Denetim altında bulunan kimseyi denetlemeyip başı boş bırakmak.
Olumsuzlukların günden güne yoğunlaşması sonucu uğraştan vazgeçmek.
Bir kimseyi yola getirmeye ya da herhangi bir şeyi başarmaya gücü yetmemek.*
Güçlünün buyruğuna uymayı kabul etmemek,direnme göstermek.

20.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yolunu bulmak deyimi diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?
Bir yolunu bulup sana yardım edeceğim.
Bu şehirden ayrılanın bir yolunu bulamıyorum.
Bu adam yolunu bulup köşeyi dönmüş.*
Bir yolunu bulup konuyu babasına açmış.

21.Aşağıdaki cümlelerde yer alan deyimlerden hangisi farklı bir anlam taşımaktadır?
Bu işi başarırsak düğün bayram ederiz.
Sınavı kazandığını öğrenince gözleri parladı.
İstediği oldu ya, etekleri zil çalıyor.
O kadar başarılıydı ki herkese dudak ısırtıyordu.*

22. Dünya zevklerine karşı isteği kalmamış, hiçbir şeyden zevk alamaz olmuştu sanki...”
Bu cümle, aşağıdaki deyimlerden hangisiyle en uygun tamamlanmış olur?
Aklı başına gelmişti.
Gözünü kan bürümüştü.
İçi içine sığmıyordu.
Gönlü kararmıştı.*

23. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi mecazlı anlatıma örnektir?
Al malın iyisini, çekme yasını.
Çok mal haramsız, çok laf yalansız olmaz.
Akıl yaşta değil baştadır.
Çürük tahta çivi tutmaz.*
24. “İnsan yaşamının her döneminde; dünyayı,yaşamayı canlılıkla sever.”anlamına veren atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
Bir göz ağlarken ,öbür göz gülmez.
Demir tavında dövülür.
Beş parmağın beşi de bir değildir.
Vücut kocar, gönül kocamaz.*

 


25.”Çocuk, para sızdırmak için yalan söyledi.” Cümlesindeki altı çizili deyimin cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır?
Baba parasıyla caka satıyor.
Parasız pulsuz bu işe girilmez ki.
Annenden para kopar da maça gidelim.*
Senin kadar para canlısı zor bulunur.

26. “Acı bir denemden sonra, birinden ya da bir şeyden zarar gelebileceği kanısına varan” bir kişi için aşağıdaki deyimlerden hangisi uygun düşer.
A) Gözüne kestirdi. B) Gözü korktu
C) Gözü karardı D) Gözünü dört açtı*

27. “Açık “sözcüğü,aşağıda ki cümlelerin hangisinde bir başka sözcükle birleşerek deyimleşmiştir?
Açık fikirliydi,düşündüğün ü olduğu gibi söylerdi.*
Açık pencerenin önünde oturmuş,dinleniyor.
Açık yer kalmadı,alışverişimiz i yapamadık.
Evin duvarları açık maviye boyandı.

28.Aşağıdaki atasözlerinden hangisi mecaz anlamlı değildir?
Sayılı koyunu kurt kapmaz.
Serçeye çubuk beredir.
Sıcağa kar mı dayanır.
Saç sefadan, tırnak cefadan uzar.*

29. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi” Sağlam karakterli kişiler, sağlam temele dayanan işler, önemsiz etlilerle sarsılmaz.”anlamındadır?
Yel gibi gelen sel gibi gider.
Yel kayadan ne koparır.*
Alıcı kuşun ömrü az olur.
Yeğniyi yel alır, ağır yerinde kalır.

30. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde tezat sanatı yoktur?
Kâr zararın kardeşidir.
Kötülük her kişinin kârı, iyilik er kişinin kârı.
Cömert derler maldan, yiğit serler candan ederler.*
Cefâyı çekmeyen, safânın kıymetini bilmez.

31. “Can çıkmayınca huy çıkmaz.”atasözünün anlamca yakını aşağıdakilerden hangisidir?
Çıkmadık canda umut vardır.
Çivi çiviyi söker.
Çanağa ne doğrarsan kaşığında o çıkar.
Huy canın altındadır.*

32.
Gözden ırak olan gönülden ırak olur.
Göz görmeyince gönül katlanır.
Görünen köy kılavuz istemez.
Göze yasak olmaz.
Yukarıdaki atasözlerinden hangileri anlamca aynıdır?
A) I-II* B)I-III C) II-IV D) I-IV


 
 
 

33.” Tatlı sözlerle güzel bir şey gerçekleşmiş olmaz.”cümlesinin anlamını aşağıdaki atasözlerinden hangisi verir?
Balı olan bal yemez mi?
Bal olan yerde sinek de olur.
Bal tutan parmağını yalar.
Bal bal demekle ağız tatlanmaz.*

34. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “ümit “ aşılamaktadır?
Kara haber tez duyulur.
Kaza geliyorum demez.
Karaya sabun,deliye öğüt neylesin.
Kara gün kararıp kalmaz.*

35. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “taşlama”anlamı taşır?
Gönlün yazı var kışı var.
Gönül ferman dinlemez.
Görünen dağın uzağı olmaz.
Gem almayan atın ölümü yakındır.*

 
36. Aşağıdakilerden hangisi atasözüdür?
Selam verdik borçlu çıktık.
Talihim olsaydı anamdan kız doğradım.
Bedava sirke baldan tatlıdır.*
Şeytan görsün yüzünü.

37.Aşağıdakilerden hangisi”Mal canın yongasıdır” atasözünün anlamına en yakın olanıdır?
Harman yel ile düğün el ile.
Son gülen iyi güler.
Mal adama hem dost, hem düşmandır.
Kimin ki bağı var, yüreğinde dağı var.*

38. “Bir kişinin karakterini yaşadığı yer yansıtır.”anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
Kurt kocayınca köpeğin maskarası olur.
Yumuşak atın çiftesi pek olur.
Güvenme varlığa, düşersin darlığa.
Aslan yatağından belli olur.*

39.”Çıkarcı kimselerin, toplumsal dayanışmayı baltalamak için uydurdukları” atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
Ek tohumun hasını,çekem yiyecek yasını.
Hatasız dost arayan dostsuz kalır.
Düşenin dostu olmaz.*
Bakarsan bağ olur ,bakmazsan dağ.


40.Atasözleri genel ve kesin hüküm taşır. Deyimler ise, kalıplaşmış olmalarına rağmen genel ve kesin hüküm taşımazlar.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir?
El yarası geçer, dil yarası geçmez.
Adı çıkmış dokuz, inmez sekize.*
Çivi çıkar, izi kalır.
Danışan dağı aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış.


41.” Her sabah
Düşmanlar bilmesin diye
Sanki bayrammış gibi,
Ümitlerimi asarım pencereye.”
Mısralarının anlamını aşağıdaki atasözlerinden hangisi verir?
Kol kırılır yen içinde kalır.*
Kalıp kıyafetle adam olunmaz.
Kanatsız kuş uçmaz.
Kar susuzluk kandırmaz.

42.Aşağıdakilerden hangisi atasözleriyle ilgili değildir?
Uzun deneyimler sonucu ortaya çıkmıştır.
Özlü ve kalıplaşmış sözlerdir.
Anonim halk edebiyatı ürünleridir.
Hepsi mecaz anlamlıdır.*

43.Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “inanış” bildirmektedir?
Ağlamayan çocuğa meme vermezler.
Öfke ile kalkan zararla oturur.
Ananın bahtı kızına.*
Araba devrilince yol gösteren çok olur.

44.”Her güzel şeyin hoşa gitmeyen yönü de bulunur.” anlamına gelen atasözü hangisidir?
Faydasız baş mezara yaraşır.
Fırsat sakal altından geçer.
Dikensiz gül olmaz.*
Şimşek çakmadan gök gürlemez.

45.
Eller çok olunca yük hafifler.
Birlikten kuvvet doğar.
Baş başa vermeyince taş yerinden oynamaz.
El elden üstündür.
Yukarıdaki atasözlerinden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır?
A) I B)II C) III D)IV*

46. Ne türküyü yermek gerek,
Ne şarkıyı övmek gerek,
Önce bir güzel dinleyip,
Sonra gönül vermek gerek.

 
Dörtlüğün anlamıyla ilgili atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
Arı bal alacak çiçeği bilir.
Asıl azmaz bal kokmaz.
Düşüne düşüne görmeli işi,sonra pişman olmamalı.*
Dile gelen ele gelir.

 
 
 
47. Aşağıdakilerden hangisinde deyim” Gerçekleşebileceğine inanmak” anlamındadır?
Kafa yormak.
Aklı yatmak.*
Şeytana pabucunu ters giydirmek.
Aklı başından gitmek.

48.”Eğmek” kelimesi, aşağıdakilerin hangisinde deyim kurmuştur?
Demiri bile eğecek güce sahip.
Kirazları dalı eğip topladı.
“Git!”deyince boyun eğdim.*
Kapıdan geçerken başını eğiyor.

49. “Hoca, elindeki tarifeyi havaya doğru sallayıp, çaylağa doğru bağırmış:
–Nafile,...........yi yemeyeceksin. Tarifi bende.”
Boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Ağzını arayarak
Parmağını oynatarak
Yele vererek
Ağız tadıyla*

50. “Beni bu gezintiye razı etmek için......”cümlesinde boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Dilden dile dolaşmak
Dil ağız vermemek
Dile getirmek
Dil dökmek*

51.Aşağıdakilerin hangisinde “kulak” kelimesi bir deyim içinde yer almıştır?
Kuzunun minicik kulakları benekliydi.
Kepçe gibi kulakları vardı adamın.
Pencereden dışarıya kulak verdi.*
Kulağını çektiği çocuk ona küstü.

52.”Kapmak” kelimesi, aşağıdakilerin hangisinde deyim içinde kullanılmıştır?
Gökteki buluttan nem kapar.*
Kurt başıboş kuzuyu kapar.
Atılan parayı havada kaptı.
Kapıyı kapar, girmesinler diye.

53.Aşağıdaki deyimlerden hangisi “Bir işi eksik, yalan yanlış, kusurlu olarak yapmak” anlamındadır?
Baş yarıp göz çıkarmak*
Gözü yememek
On paraya on takla atmak
Başı sıkılmak

54. “Açmak” kelimesi, aşağıdakilerin hangisinde deyim içinde kullanılmıştır?
Bu anahtar bütün kapıları açar.
Evin bütün ışıklarını açtı.
Perdeyi açtı, oğluna seslendi.
Yeni çıkan kitaplardan söz açtı.*

 
 
55.”İltifata alışık olmadığı için söylenenleri duyunca.....”
Boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümleye ”utanmak” anlamı kazandırır?
Ellerini ovuşturdu.
Yüzü kızardı.*
Kulaklarını tıkadı.
Gözünü kan bürüdü.

 

“(1)Şükriye Teyze düğmesine basılmış teyp gibi konuşuyor. (2)Göğsümün üstünden kalkan bir ağırlığın, boğazıma doğru çıktığını hissediyorum. (3) İçim daralıyor, o konuşurken. (4) Kocasına ait her ayrıntıyı anlatıyor.”
Paragrafta hangi cümlede deyim kullanılmıştır?
A) 1 B) 2 C) 3 * D) 4

57.Aşağıdakilerden hangisi deyimlerle ilgili değildir?
Kalıplaşmış ifadelerdir.
En az iki kelimeden meydana gelir.
Gerçek anlamlı deyimler de vardır.
Cümle halinde deyim yoktur.*

58.“Annem beni çayırda mı doğurdu ne, bayılıyorum şu yeşil çimenlerin üstüne........yatmaya .”cümlesini aşağıdakilerden hangisi “yayılıp dağılarak,sıkışık olmadan anlamıyla tamamlar?
Sesi çıkmadan
Sırtını dayayarak
Boylu boyunca*
Sere serpe

59.Aşağıdakilerin hangisinde deyim açıklamasıyla birlikte verilmiştir?
Oldukça varlıklı, hâli vakti yerinde bir adamdı.
Sende gelir miydin, hangi rüzgâr attı seni.
İşlerimi düzen,hâle koyayım yeter.
Hangi akla hizmet ediyor da işi yokuşa sürüyor.*

60. “Adamı şimdi daha ......hatırlıyorum.”cümlesinde boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirildiğinde “belirli olarak anlamı katar.
A) Açık saçık           B)Açık seçik*
C) Açık kalpli          D)Açık alınlı

61.
Çok para kazanır olmak
Bol para harcar olmak
Parayı az bulmak, küçümsemek
Yukarıdaki anlamları karşılayan deyim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Para vurmak B) Para tutmak
C) Paraya para dememek * D)Paradan çıkmak

62.”Deyimlerin çoğunda kalıplaşmış sözden çıkan anlam, sözcüklerin gerçek anlamları dışındadır.”
Aşağıdakilerin hangisi bu açıklamaya uymayan bir deyimdir?
Abayı yakmak
Çantada keklik
Devede kulak
İsmi var cismi yok*

63.
Issız ,üzerinde canlı bulunmamak.
Yanlış ve aşırı yollara sapmak.
Verimsiz bir işle uğraşmak.
Yukarıdaki açıklamalar dışında kalan deyim, aşağıdakilerden hangisidir?
İn cin top oynamak
Kalıbının adamı olmamak*
Kalburla su taşımak
İşi azıtmak
64.Hiçbir çaba göstermeden, bir işin başına geçen kişiyi anlatan deyim hangisidir?
Hazırdan yemek
Hazıra konmak*
Hazırlık görmek
Hayrını görmek
65.Aşağıdaki deyimlerden hangisi “kıyamamak” anlamındadır?
Eli varmamak*
El katmak
Eli uzun olmak
Eli yatmak

66.” Suçlar anlatılırsa yaygınlaşır.” Cümlesinin anlamını aşağıdakilerden hangisi verir?
Kabahat samur kürk olsa kimse üstüne giymez.
Su testisi su yolunda kırılır.
Söz var iş bitirir, söz var baş yitirir.
Saklama hırsız, söyleme arsız edersin.*

67. Aşağıdaki atasözlerinin hangisi “Cimri, eli sıkı kişilere kimse yakınlık göstermez.” anlamındadır?
Akmayan çeşmenin yanına kimse gelmez.*
Az veren candan, çok veren maldan.
El kesesinden cömertlik olmaz.
Kar kuytuda, para cimride eğleşir.

68.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan deyim açıklamasıyla birlikte verilmiştir?
O vakitler onunla sıkı fıkıydık,aramızdan su sızmazdı.*
Kahveye adımını atmıyor,ne arkadaşlarına ne esnafa görünüyordu.
Bir çocuğun ağzından bu cevabı almak, insana öyle ağır geliyor ki.
Böyle bir şey yazmaya kalksam,adım deliye çıkacak.

69.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim açıklamasıyla birlikte verilmiştir?
Kısa bir sürede göze girmeye, takımda yer almaya bak.
Şiirin hası,cana can katar,insanın yaşama gücünü artırır.*
Gürültüyü duyan adam,çileden çıkmış olacak ki pijamayla dışarıya dışarı çıkmaya çalıştı.
Kızdığı zaman gözü hiçbir şey görmeyen,huysuz,sinir li bir adamdı.

70.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dil” sözcüğü deyim içinde kullanılmamıştır?
Bunu söylemeye bir türlü dilim varmadı.
Onun gülleri dilere destandır.
Bu zamanda bir dil bilmek yetmiyor.*
Onun sanat gücüne kimse dil uzatamaz.

71.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili deyimin cümleye kattığı anlam diğerlerinden farklıdır?
Onun durumunu gördükçe yüreğim parçalanıyor.
Haberi duyunca yüreğim sızladı.
Böyle manzaralar yüreğime dokunuyor.
Köpeği görünce yüreğim ağzıma geldi.*

72.Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde “neden-sonuç” ilişkisi vardır?
Ağaç, kökünün üstünde biter.
Ot olur karış, düşman istemez barış.
Direk eğri ki gölge eğri.*
Her düşüşün bir sebebi vardır


73.Aşağıdaki cümlelerin hangisin de “birinin hilesiyle yapılmak” anlamında bir deyim kullanılmıştır?
Ali’nin artık başını kaşıyacak vakti yoktur.
Bu işlerden kurtulup artık başımı dinlemek istiyorum.
Anlaşıldığına göre bu iş onun başının altından çıkmış.*
Çekil git buradan, başını belaya sokma.

73. “Yalnız taş duvar olmaz” atasözüyle aynı anlamı içeren atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
Ağacın kurdu içinde olur.
Ağaç yaprağıyla gürler.*
Ağaç meyvesi olunca başını aşağı salar.
Ağaç ne kadar uzasa göğe ermez.

74.Aşağıdakilerin hangisinde bir deyim yanlış anlamda kullanılmıştır?
Dişini tırnağına takıp uzun çabalar sonucu başarıya ulaştı.
Çevremizde olup bitenleri göz ardı etmemiz bizi yanlışa götürür.
Herkes onu gözünü budaktan esirgemeyen biri olarak tanırdı.
Öyle duyarsızlaştı ki o melek gibi insanın yerini kara bahtlı biri aldı.*

75Aşağıdakilerin hangisinde ”huzursuzluk” anlamında bir deyim kullanılmıştır?
Son günlerde diken üstünde yaşıyordu adamacağız.*
Her konuşmasında pot kırmasıyla tanınan biridir.
Oturduğu yerden göz ucuyla baktı, raftaki kitaplara.
İnsan, böyle durumlarda her zaman tetikte olmalıdır.

 
76.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim açıklamasıyla birlikte verilmiştir?
Bir gün seninde kıymetini bilecekler.
Adam gözlerini aynı noktaya dikmiş,bekliyordu.
Her fırsatta bize gözdağı verir, bizi korkuturdu.*
Çocukları bir an önce başından atmaya çalışıyordu.

77.Aşağıdakilerin hangisinde bir deyim yanlış anlamda kullanılmıştır?
Geçen hafta Ayşe’yle senin kulaklarını çektik biraz.*
Bütün gün öfkesinden hop oturup hop kalktı.
Olumsuz davranışlarıyla bir anda gözden düşmüştü.
Kulak kesilmiş, anlatılanları dikkatle dinliyordu.

77.
Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
Komşuda pişer bize de düşer.
İti an çomağı hazırla.
İyi insan lafının üstüne gelir.
Yukarıdaki atasözlerinden hangi ikisi anlamca birbirine karşıttır?
A) I -IV B)II-III * C) III-IV D) II-IV

78. Bir şeyin değerli olup olmadığı, yeri geldiğinde anlaşılır. Önemli olan neyin, nerede ne işe yarayacağını bilmektir.
Bu cümlelerin anlamını içeren atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
Adam adamı bir kere aldatır.
Acemi katır, kapı önünde yük indirir.
Abanın kadri yağmurda bilinir.*
Abdalın dostluğu köyü görünene kadardır.79. “Günlerdir yaptığım uyarıları dikkate almıyor.” cümlesindeki altı çizili sözün yerine aşağıdaki deyimlerden hangisi uygun düşer?
Kulak kabartmak.
Kulak ardı etmek.*
Gözden kaçırmak.
Başından atmak.

80.Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir?
El atına binen tez iner.
Korkunun ecele faydası yok.
Eti senin,kemiği benim.*
Kızını dövmeyen dizini döver.

81.” Bu sözlerle gururumu okşadığını belirtmek isterim.” cümlesinde kullanılan deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Yalan söyleyerek başkasını anlatmak
Konuşurken doğru sözcükleri seçmek.
Birisine destek olacağını söylemek.
Hoşa gidecek söz söylemek.*

82.
Ay var yılı besler;yıl var ayı beslemez.
Aza kanat etmeyen, çoğu bulamaz.
At bulunur, meydan bulunmaz;meydan bulunur, at bulunmaz.
Azıcık aşım, kaygısız başım.
Yukarıdaki atasözlerinden hangi ikisi koşulların elverişsizliğini vurgular?
A) I-IV                      B) II-IV                   C) I-III *                    D) III-IV

83. Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir?
Kaynayan kazan,kapak tutmaz.
Ev alam ,komşu al.
Yolunda giden yorulmaz.
Hem suçlu, hem güçlü.*

84. Atasözlerinin birçoğunda sözcükler mecaz anlamlıdır. Ancak bazı atasözlerinde sözcükler gerçek anlamlarını korumuştur.
Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde mecaz anlam yoktur?
Ayağını yorganına göre uzat.
Dost ile ye iç, alışveriş etme.*
Gülü seven dikenine katlanır.
Dağ başından duman eksik olmaz.

85.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük deyim içinde kullanılmamıştır?
Sen kuru gürültüye pabuç bırakmazsın.
Boş yere nefes tüketme onu kandıramazsın.
Üç aydan beri bana aynı oyunu oynuyorsun.
O oyunda Mehmetçik rolünü ben oynamıştım.*
86.”Denk” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyimleşmiştir?
İki hayvanın dengi birbirine eşitti.
Yukarıdaki denkleri arabaya yükleyin.
Bunu bir dengine getirip söyleyeceğim.*
Bu iki çuval denk gelmiyor.87. “Bu sorunu kendine dert edinme.”cümlesinde altı çizili deyimin kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
Bu sıkıntı ya da üzüntüyü kendine sorun yapma.*
Sen kimseye sıkıntı vermeden çalışmaya bak.
Borçlarını ödeyeceklerine dert yanıyorlar.
İçinden çıkılması güç bir sorunla uğraşma.

88.Aşağıdaki deyimlerden hangisi “Kesinleşeceği belli olmayan bir iş için önceden hazırlık yapmak.”anlamını vermektedir?
Çaydan geçip derede boğulmak
Çayı görmeden paçaları sıvamak*
Çay kenarında kuyu kazmak
Çekirdekten yetişme olmak.

89.”Çekmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyimleşmemiştir?
Bu işi çekip çeviren yalnızca odur.
Bunu yapamazsan çekeceğin var benden.
Bu tulumba suyu iyi çekiyor.*
Doğru durmazsa çekiver kuyruğunu gitsin.

90.”Aç doymam, tok acıkmam sanır.”
Aşağıdakilerden hangisi bu atasözüyle aynı anlamdadır?
Aç insan elde ettiğinden çoğunu ister,varlıklı insan var olanla yetinir görünür.*
Gözü doyan insanın istekleri sınırsız değildir.
Açı doyurmak, toku doyurmaktan kolaydır.
Yoksul bir duruma düşmek kişiliği bozar.

91.
Can çıkmadan huy çıkmaz.
Körle yatan şaşı kalkar.
Bitli baklanın kör alıcısı olur.
Sütle giren huy canla çıkar.
Yukarıdaki atasözlerinin hangi ikisi işlediği konu bakımından aynıdır?
A) I-IV *              B) II-II                    C) I-II               D) II-IV

92.Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde “etkilenme” söz konusu değildir?
Üzüm üzüme baka baka kararır.
Körle yatan şaşı kalkar.
Arkadaşını söyle, kim olduğunu söyleyeyim.
Büyük dağın karı geç erir.*

93. “Kimin sözünü yerine getireceğini bilemeyerek şaşkınlık içinde kalmak”anlamını veren deyim, aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
Hangi taş katıysa başını ona vur.
Hangi akla hizmet ediyorsun,anlayamadım .
Hangi peygambere kulluk edeceğimizi bilemedik.*
Hangi dağda kurt öldü de bunu göndermiş.

94. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi konuya bakış açısı yönüyle diğerlerinden farklıdır?
Ağılda oğlak doğsa, ovada otu biter.
Her kulun kısmeti bir olmaz.
Kısmetinde ne varsa o çıkar kaşığına.
Kısmet gökten zembille inmez.*


95.Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde mecazlı bir söyleyiş vardır?
Dost ile ye iç, alıveriş etme.
Bugünün işini yarına bırakma.
Son pişmanlık fayda etmez.
Görünen köy kılavuz istemez.*

 
96. İçi içine sığmamak
      Ağzı kulaklarına varmak
      Etekleri zil çalmak
      Düğün bayram etmek

 
Verilen deyimlerin ortak konusu aşağıdakilerden hangisidir?
Ona ben de imreniyorum.
Senin giyimine ben de özendim.
Haberi alınca çok sevindim.*
Seni görünce heyecanlandım.

97.Aşağıdakilerin hangisinde “göz” sözcüğü” değerini yitirme anlamına gelen bir deyim içinde kullanılmıştır?
Uğraştı,didindi yine de göze giremedi.
İşini iyi yapsa da gözden düştü bir kez.*
Gözden ırak olan gönülden de ırak olur.
Adamı göz göre göre ölüme gönderdiler.

98.Aşağıdaki atasözlerinden hangisi mecaz anlamlıdır?
Körle yatan şaşı kalkar.*
Adamın iyisi iş başında belli olur.
Varsa hünerin her yerde vardır yerin.
Bugünün işini yarına bırakma.

99. “Bana arkadaşını söyle ,sana kim olduğunu söyleyeyim.”atasözüyle anlatılmak istenen hangisidir?
Arkadaşlık, insan ilişkilerinin temelidir.
Arkadaş seçimi kişinin karakterinin belirtisidir.*
Arkadaşlık insanın sosyal yönünün belirtisidir.
Arkadaş olmak yalnızlıktan kurulmak demektir.

100. “Ağaç yaş iken eğilir.”atasözünü benimsemek aşağıdakilerden hangisini yadsımak anlamına gelir?
Öğrenme doğuştan mezara kadardır.
Öğrenmenin yaşı yoktur.
Öğrenme yaşla sınırlıdır.*
Öğrenmenin sınırı yoktur.

101.”Ölçülü,hesaplı konuşmasını bilmeyen kişi başına ve çevresindekilere zarar verir.”anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
İş insanın aynasıdır.
Hekimden sorma, çekenden sor.
Ürümesini bilmeyen köpek,sürüye kurt getirir.*
Acele yürüyen yolda kalır.

 
 
 
 
 
“Her kötülüğü yapabilirdi. Adeta.....”
Bu anlatım aşağıdaki deyimlerden hangisi ile tamamlanmalıdır?
dünyalar başına yıkılmıştı.
İçi içine sığmıyordu.
İçi daralmıştı.
Gözünü kan bürümüştü.*
103.Aşağıdaki atasözlerinden hangisi insanlar arasındaki dayanışmanın önemini vurgulamaktadır?
Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür.
Hırsız babanın oğlundan, arsız ananın kızından uzak dur.
Her sakaldan bir tel çekseler, köseye sakal olur.*
Üzüm üzüme baka baka karar.


104.“Kaçan balık büyük olur.”atasözü ile aşağıdakilerden hangisi en yakın anlamdadır?
Kel ölür, sırma saçlı olur ; kör ölür, badem gözlü olur.*
Büyük başın derdi büyük olur.
Kelin ilacı olsa kendi başına sürer.
Büyük balık küçük balığı yutar.
105. “Pişmanlık duymak için vakit hiçbir zaman geç değildir.”anlamına gelen atasözü hangisidir?
Zararın neresinden dönülse kârdır.*
Son pişmanlık fayda etmez.
Önce düşün sonra söyle.
Öfkeyle kalkan zararla oturur.


106. “Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz.” atasözüyle anlamdaş olan aşağıdakilerden hangisidir?
Adamın iyisi iş başında belli olur.
Boş durmaktansa,bedava çalışmak yeğdir.
Nerede birlik, orada dirlik.*
Emek olmadan yemek olmaz.


107.Aşağıdaki atasözlerinden hangisi paranın önemini vurgulamaktadır?
Bal bal demekle ağız tatlı olmaz.
Var mı pulun herkes kulun.*
Akıl yaşta değil baştadır.
Altın eşik, gümüş eşiğe muhtaçtır.


108. “Atasözlerinden bir kısmı doğrudan doğruya ahlâk dersi ve öğüt verir.”
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu açıklamaya örnektir?
Çirkefe taş atma, üstüne sıçrar.*
Minareyi çalan kılıfını hazırla.
Sütten ağzı yanan,yoğurdu üfleyerek yer.
Aç tavuk, kendini darı ambarında sanır.


109. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Birini, küçük bir çıkar vererek susturmak ya da kendi tarafına çekmek” anlamı veren bir deyim vardır?
Anlattıklarından ağzı gevşek biri olduğu çıkarılabilir.
Onu bırak, ağzına geleni söyler o.
Ağzına bir kemik atıp susturmuşlar, tanık bulabilirsen bul.*
Herkesi ağzına baktıran biriydi, o öğretmen.

109. “Bıkmak,usanmak”anlam ına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?
Canını yakmak
Canından bezmek*
Yüreği ağzına gelmek
Yüreği kalkmak

110. “Birine,küçük bir iyilik yapayım derken, büyük bir zarar verebiliriz. Böylesi bir davranışa.........den ir.”
Paragrafta boş bırakılan yere, aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilmelidir?
Kaş yapayım derken göz çıkarmak*
İyi gün dostu olmak
Küçük düşmek
Büyük oynamak


Burnu büyük olmak
Burnu havada olmak
Burnu Kafdağı’nda olmak
Burnu yere düşse almamak

111.Yukarıdaki deyimlerin konusu, aşağıdakilerden hangisidir?
Pişmanlık duymak
Kötü durumda olmak
Büyüklenmek, kibirlenmek*
Umutsuzluk112.”Ağzından çıkanı kulağı duymamak”deyiminin anlamca özdeşi hangisidir?
Ağzını açıp gözünü yummak*
Ağız açtırmamak
Ağız dalaşına girmek
Ağzından kaçırmak113. Aşağıdaki deyimlerden hangisi hem mecaz hem gerçek anlamda değildir?
Posasını çıkarmak
Kulağını bükmek
El uzatmak
Ömür sürmek*
114.Aşağıdakilerden hangisi “kendinden geçmek” deyimiyle aynı anlamdadır?
Kendi derdine düşmek
Kendinde olmamak*
Kendini bırakmak
Kendi kendini yemek


115. “Bazı deyimlerin karşıladıkları kavramlarla hiçbir anlamsal ilgisi yoktur. Böyle deyimlere yummaca denir.”
Aşağıdaki deyimlerden hangisi yukarıdaki tanıma örnek olamaz?
Küplere binmek
Göz atmak*
Etekleri zil çalmak
İpe un sermek


116.Aşağıdaki deyimlerden hangisi” Çektiği sıkıntıya artık dayanamaz olmak, çok bunalmak.”anlamındadı r?
Canı burnuna gelmek*
Can damarına basmak
Cana minnet bilmek
Canına değmek


117.Aşağıdakilerden hangisi “kötü yola düşmek” deyiminin karşıtıdır?
Yol göstermek
Yola gelmek*
Yol aramak
Yol bulmak

118.
Lafı ağzında gevelemek
lafı çevirmek
laf çiğnemek
laf taşımak
laf işitmek
Yukarıdaki deyimlerden hangi ikisi anlamca özdeştir?
A) 1-5 B) 2- 4 C) 1-3* D) 2- 5

119. “Bazı deyimlerin karşıladıkları kavramlarla anlamsal ilişkisi vardır. Böyle deyimlere iliştirme denir.”
Aşağıdaki deyimlerden hangisi yukarıdaki tanımlamaya örnek olamaz?
Çam devirmek*
Ateş basmak
Açığa vurmak
Buyur etmek


120. “Yarasız yere kurt düşürmek”deyiminin anlamdaşı aşağıdakilerden hangisidir?
Yağlı ballı olmak
Aralarından su sızmamak
Dertsiz başa dert açmak*
Yüreği yanmak121.”Dili damağı kurumak”deyiminin anlamdaşı hangisidir?
Dili çözülmek
Dili açılmak
Dili damağına yapışmak*
Dili dolaşmak

122.Aşağıdaki deyimlerden hangisi “kendisine daha önce değere verenlerin sevgisini yitirmek”anlamındadır ?
Gözden kaçmak
Gözden kaybolmak
Göze çarpmak
Gözden düşmek*123.Aşağıdakilerden hangisi “kendini kaybetmek “deyiminin anlamca karşıtıdır?
Kendine gelmek*
Kendi ağzıyla yakalanmak
Kendini göstermek
Kendini kaptırmak124.”Mangalda kül bırakmamak”deyiminin anlamca özdeşi hangisidir?
Yer yarılıp içine girmek
Yükseklerde dolaşmak
Yüksekten atmak*
Yerin dibine geçmek
125.Aşağıdaki deyimlerden hangisi “kararlılık” bildirmektedir?
Aklı kesmek
Aklına koymak*
Aklına uymak
Aklına esmek126.Aşağıdakilerden hangisi “doğru bilinenden ayrılmak” anlamında bir deyim değildir?
Yoldan çıkmak
Yolunu kesmek*
Yolunu sapıtmak
Kötü yola düşmek


127.Aşağıdaki deyimlerden hangisi”makaraları koyuvermek”deyimiyle aynı anlamdadır?
Zembereği boşanmak*
Zevkten dört köşe olmak
Zıvanadan çıkmak
Kendini kaybetmek

128.
Keyif çatmak
Köküne kibrit suyu dökmek
Zevkini çıkarmak
Kök söktürmek
Kök salmak
Yukarıdaki numaralandırılmış deyimlerden hangi ikisi anlamca birbirine yakındır?
A) 2- 5 B) 1- 3 * C) 4- 3 D) 5-1


129.Aşağıdakilerden hangisi” olağan gidişi tersine çevirmek için boşuna uğraşmak”anlamındadır ?
İki yakası bir araya gelmemek
İğneyle kuyu kazmak
Akıntıya kürek çekmek*
Samanlıkta iğne aramak


130.
Her şeyi abartır, bire bin katarak anlatır.
Aramızda yabancı yok, biz bizeyiz.
Yanlışını gördüğü kişiyi bir kalemde siler.
Çarçabuk sınıftan çıktı, bir solukta kantine indi.
Yukarıdakilerin hangisinde bir deyim açıklamasıyla birlikte verilmemiştir?

A) 1 B) 2 C) 3 * D) 4

131.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde”arka”sözcü ğü deyim içinde kullanılmıştır?
Bizim sokağın arkasında boş bir ev var.
Evden çıktıktan sonra uzun süre arkasından baktım.
Söze iyi başladı ama arkasını getirmedi.*
Kitabını vermek için arkasından koştum.


132.Aşağıdaki deyimlerden hangisi iki yargılı değildir?
Ele verir talkını kendi yutar salkımı.
Kafa büyük içi boş, tut kulağından çifte koş.
Tozdan dumandan ferman okumamak.*
Saldım çayıra Mevlâ’m kayıra.
133.Aşağıdaki deyimlerden hangisi “Eliyle hamur ovalar, gözüyle dana kovalar.”deyimiyle anlamca özdeştir?
Eli koynunda kalmak
Elinden hiçbir şey kurtulmamak
El kesesinden sultanın, develer olsun kurbanın.
Eli işte gözü oynaşta olmak


134.Aşağıdaki deyimlerden hangisi “çam devirmek” deyimine anlamca yakın değildir?
Baltayı taşa vurmak
Pot kırmak
Gaf yapmak
Çürük tahtaya basmak*

135.Aşağıdakilerden hangisi “iyi sonuç alacağını düşünerek kendini büyük sıkıntılara sokan bir işe girişmek”anlamındadır ?
Başına yıkmak
Başına çökmek
Başına iş açmak*
Başından büyük işe kalkışmak

136.Aşağıdakilerden hangisi “ avare dolaşmak”anlamında bir deyimdir?
İpini sürüyüp gezmek*
İstifini bozmamak
İşin alayında olmak
İpe sapa gelmez

137.Aşağıdakilerden hangisi deyim değildir?
Ölümle burun buruna gelmek.
Dost ile ye iç, alış veriş etme.*
Körler mahallesinde ayna satmak.
Durup durup turnayı gözünden vurmak.


138.Aşağıdakilerden hangisi “kendini dirhem dirhem satmak” deyimiyle anlamca özdeştir?
Kendini beğenmek
Kendi yağıyla kavrulmak
Kendi payına düşene razı olmak
Kendini naza çekmek*

139.Aşağıdaki deyimlerden hangisi mecaz anlam özelliği taşımamaktadır?
Aklını başından almak
Uçan kuşa borcu olmak
Diken üstünde oturmak
Parayla değil sırayla olmak

140. Aşağıdaki deyimlerden hangisi mecaz anlam özelliği taşımamaktadır?
Kendine çeki düzen vermek
Her tarakta bezi olmak
Burnundan kıl aldırmamak
Burnunun dikine gitmek

Eli ayağı dolaşmak
Etekleri zil çalmak
Eli böğründe kalmak
Eli kolu bağlı kalmak
Etekleri tutuşmak
141. Yukarıdaki deyimler anlamına göre ikişerli gruplandırılırsa hangisi dışta kalır?
A) 1 B) 2 * C) 3 D) 4


142.Aşağıdakilerden hangisi deyim değildir?
Başından aşağı kaynar sular inmek
Yangından mal kaçırmak
Suya sabuna dokunmamak
Allahın günü iş yapmak*

143.Aşağıdaki deyimlerden hangisi iki yargılı değildir?
Karamanın koyunu, sonra çıkar oyunu.
Babamın adı Hıdır, elimden gelen budur.
Ayağını yorganına göre uzat.*
Ele verir talkını, kendi yutar salkımı.
144. Aşağıdaki deyimlerden hangisi iki yargılı değildir?
Kan kusup kızılcık şerbeti içtim demek.
Karda yürüyüp izini belli etmemek.
Saman alevi gibi parlayıp sönmek.
Zeytin yağı gibi üste çıkmak.*145.Aşağıdaki deyimlerden hangisi” yola çıkmak”deyimiyle anlamca özdeştir?
Yola düşmek*
Yolu düşmek
Yola gelmek
Yolunu bulmak

146.Aşağıdaki deyimlerden hangisi hem gerçek hem de mecaz anlam taşımaktadır?
Gözü kara olmak
Parmağı ağzında kalmak
Kulak vermek
Dili çözülmek

147.”Öküz altında buzağı aramak”deyiminin anlamca özdeşi hangisidir?
Akan suya karşı kürek çekmek
Buluttan nem kapmak*
Gününü gün etmek
Hayatından endişe etmek


148. Bazı atasözlerinde soya çekimle ilgili yargılar bulunur.”
Aşağıdakilerden hangisi bu tanıma örnek olamaz?
Kurt yavrusu kurt olur.
Ağaca bakan keçinin dala çıkan oğlağı olur.
Aslı ne ise nesli de odur.
Huylu huyundan vazgeçmez.*

149. “Kimi atasözlerinde insanın ilişki kurduğu kişilere dikkat etmesi gerektiği anlatılır.”
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu açıklamaya örnek olamaz?
Körle yatan şaşı kalkar.
Söz var iş bitirir, söz var baş yitirir.*
İsin yanına varan is, misin yanına varan mis kokar.
Topalla gezen aksamayı öğrenir.150.Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “öğüt verme”anlamı taşımaktadır?
Demir tavında, dilber çağında.
Eken biçer, konan göçer.
Paran varsa kefil, işin yoksa şahit ol.
Bir koyundan iki post çıkmaz.*


151.Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “Doğru söyleyenin tepesi delik olur.”atasözüne anlamca en yakındır?
Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.*
Doğru söz yemin ,istemez.
Doğrunun Allah yardımcısıdır.
Doğru söz ağıdan acıdır.


152.Aşağıdakilerin hangisi “Bir şeyin görünüşünü değiştirmek, ona değer kazandırmaz.”anlamı taşımamaktadır?
Deve Kâbe’ye gitmekle hacı olmaz.
Eşek kulağı kesilmekle küheylan olmaz.
Sakal ile olsaydı, keçiye danışırlardı her işi.
İtin duası kabul olsa, gökten kemik yağardı.

152.”Bazı atasözleri açlık duygusunun insanları ne gibi davranışlara itebileceğini ortaya koyar.
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yukarıdaki açıklamaya örnek olamaz?
Acıkan yer ayır, acıyan yer ayrıdır.*
Aç kurt aslana saldırır.
Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.
Aç kendini ateşe salar.

153.Aşağıdaki atasözlerinden hangisi nesnel bir yargı taşımamaktadır?
İki gönül bir olunca samanlık seyran olur.*
Bal bal demekle ağız tatlı olmaz.
Korkunun ecele faydası yoktur.
Taşıma su ile değirmen dönmez.


154.Aşağıdaki atasözlerinden hangisi açgözlülükle ilgili değildir?
Deve boynuz ararken kulaktan olmuş.
Altın yumurtlayan tavuk kesilmez.
Fukaranın ahı, tahtan indirir şahı*
Bir çingeneyi dokuz mahalle doyuramaz.155.Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlamca farklıdır?
İki asla bir posta sığmaz.
İki at bir kazığa bağlanmaz.
İki cambaz bir ipte oynamaz.
İki deliye bir uslu koymuşlar.*
156.Aşağıdaki atasözlerinden hangisi hem mecaz hem gerçek anlamda kullanılabilir?
Gök ağlamayınca, yer gülmez.
At sahibine göre kişner.
Merdiven ayak ayak çıkılır.*
Emanet eşeğin yuları gevşek olur.

157.”Bazı atasözleri töre ve geleneklerle ilgili ipuçları verir.
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yukarıdaki açıklamaya örnek olamaz?
Keskin sirke küpüne zarardır.*
Dost başa , düşman ayağa bakar.
Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır.
Kız beşikte, çeyiz sandıkta.
158.”Bazı atasözleri günümüz toplum yaşayışına ve bilimsel gerçeklere aykırıdır.
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yukarıdaki açıklamaya örnek olamaz?
Devletin malı deniz yemeyen domuz.
Bana dokunmayan yılan bin yaşasın.
Öfkeyle kalkan zararla oturur.*
Akar su pislik tutmaz.
159.Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır?
Herkes ne ederse kendine eder.
Ne doğrarsan aşına, o çıkar karşına.
Güvenme dostuna saman doldurur postuna.
İyilik eden iyilik bulur.160.Aşağıdaki atasözlerinden hangisi gerçek anlamdadır?
Bugünün işini yarına bırakma.
Mum dibine ışık vermez.
Damlaya damlaya göl olur.
Balık baştan kokar.


161.”Çıkar peşinde koşan insanlar, tehlikeden uzak kalamaz.”anlamına gelen atasözü hangisidir?
Gözü tanede olan kuşun ayağı tuzaktan kurtulmaz.
Gündüzün mum yakan geceleyin bulamaz.
Güvenme dostuna ,saman doldurur postuna.
Güzele kırk günde doyulur, iyi huyluya kırk yılda doyulmaz.
162.Aşağıdakilerden hangisi “Bir elin nesi var, iki elin nesi var.”sözüyle aynı anlamdadır?
El elden üstündür.
El el ile, değirmen yel ile.*
El kazanıyla aş kaynamaz.
El elin aynasıdır.
163.Aşağıdaki atasözlerinden hangisi diğerlerinden farklı bir anlamdadır?
Dost ile ye, iç alış veriş etme.*
Dost bin ise azdır, düşman bir ise çoktur.
Dost, dostun eyerlenmiş atıdır.
Dost kara günde belli olur.

164.Aşağıdaki atasözlerinden hangisi diğerlerinden farklı bir anlamdadır?
Acı söz insanı dininden çıkarır.
Tatlı söz can azığı, acı söz baş kazığı.
Dost acı söyler.*
Tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır.

165.Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “Çıkarı dolayısıyla ize yakınlık gösteren kişi, işini yürütecek başka yollar bulunca sizinle ilgisini keser.”anlamını taşımaktadır?
Abdalın dostluğu köy görününceye kadardır.*
Abdal tekkede hacı Mekke’de bulunur.
Abdalın karnı doyunca gözü pabucundadır.
Abdala “kar yağıyor”demişler, “titremeye hazırım”demiş.

166.Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlamaca diğerlerinden farklıdır?
İyilik et denize at, balık bilmezse Halik bilir.
İyilik eden iyilik bulur.
Kötülük her kişinin kârı, iyilik er kişinin kârı.
İyiliğe iyilik olsaydı, koca öküze bıçak olmazdı.*

167.Bazı atasözleri soya çekimle ilgilidir.
Aşağıdakilerden hangisi soya çekime ters düşer?
Ak koyunun kara kuzusu da olur.*
Aslı ne ise nesli de odur.
Kurt yavrusu kurt olur.
Domuzdan toklu doğmaz.168.Kimi atasözleri töre ve gelenekleri bildirir.
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yukarıdaki açıklamaya örnek olamaz?
Kız beşikte, çeyiz sandıkta.
Ağlamayan çocuğa meme vermezler.*
Dost başa bakar, düşman ayağa.
Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır.

169.Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır?
El eli yıkar, iki el de yüzü
Tek kanatlı kuş uçmaz.
Bir taşla iki kuş vurulmaz.
Bir musibet bin nasihatten yeğdir.170. Bazı deyimler söz öbeği, bazı deyimler ise cümle biçimindedir.
Aşağıdaki deyimlerden hangisi cümle biçiminde değildir?
Dostlar alışverişte görsün.
Halep ordaysa arşın burada.
Delik büyük, yama küçük...
Kaşla öz arasında *


171.Aşağıdakilerden hangisi “içi sıkılmak”deyimiyle anlamca özdeştir?
İçi sızlamak
İçi daralmak*
İçi titremek
İçini kemirmek


172. Aşağıdaki cümlelerde bulunan deyimlerden hangisi farklı bir anlam içermektedir?
Adam, yine baltayı taşa vurdu.*
Hatalarını görünce kan beynime sıçradı.
Bugün yine babam burnundan soluyor.
Trafik sıkışıklığı sürücünün tepesini attırdı.
 
   
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol